Show simple item record

dc.contributor.advisorPedersen, Ingeborg
dc.contributor.authorTangre, Margrethe Ulfsbøl
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-11-22T11:52:23Z
dc.date.available2016-11-22T11:52:23Z
dc.date.issued2016-11-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422448
dc.description.abstractBakgrunn: Det er en stor andel sykmeldte og uføre arbeidstakere som har en restarbeidsevne, men som fortsetter å motta sykmelding eller uførestønad. Samfunnsmessig er det mye å hente på å ha et inkluderende arbeidsliv om ivaretar og sørger for at de med redusert arbeidskraft kan stå i arbeid. Hensikten med denne studien har vært å få en økt forståelse for de faktorer som kan ha betydning for om et individ returnerer til arbeidslivet etter arbeidsrettet rehabilitering. Teori: Selvbestemmelsesteorien til Ryan og Deci er valgt som teoretisk rammeverk som beskriver hvordan de grunnleggende behovene tilhørighet, autonomi og kompetanse, dersom optimalt og individuelt oppnådd, vil påvirke om et individ opplever god helse og velvære og som kan være viktig for å komme tilbake til arbeidslivet. Metode: I tråd med en fenomenologisk fremgangsmåte har studien hatt fokus på informantenes erfaringer og at disse er gjengitt så opplevelsesnært som mulig. Data ble innhentet ved 2 fokusgruppeintervjuer og 3 enkeltintervjuer. Totalt 11 personer har blitt intervjuet. Målgruppen har vært menn og kvinner i yrkesaktiv alder som har deltatt på arbeidsrettet rehabilitering via Friskgården. Tiltaket retter seg mot personer med muskel- og skjelettlidelser, lettere psykiske lidelser, utbrenthet, fibromyalgi eller arbeidskonflikter. Informantene var på intervjutidspunktet enten i lønnet arbeid eller arbeidspraksis. Resultat: 5 hovedtema fremkom som viktige for returnering til arbeidslivet: aksept av egen situasjon, personlig innstilling, bevisstgjøring, tilrettelegging og bli sett og et sosialt nettverk/fellesskap. Konklusjon: Denne studien har undersøkt deltakernes erfaring med arbeidsrettet rehabilitering og hva som skal til få å komme i arbeid igjen etter lang tids fravær. Undersøkelsen viser at tilrettelegging og avklaring av restarbeidsevne samt aksept av sin egen situasjon har stor betydning for tilbakevending til arbeidslivet. Økt bevisstgjøring synes også å ha en betydning for tilbakevendingen. Personlig innstilling og sosial støtte synes å være medvirkende faktorer for en vellykket tilbakevendingsprosess.nb_NO
dc.description.abstractBackground: There is a large number of employees receiving sick leave benefits or disability pensions, workers that have a capacity for work, but who continue to receive sick leave benefits or disability pensions. Socially, there is much to gain by having inclusive working conditions and ensure that those experiencing reduced capacity for work, still may be at work. The purpose of this study was to gain a better understanding of the factors that may affect whether an individual returns to employment after vocational rehabilitation. Theory: The Self-Determination Theory of Ryan and Deci is selected as the theoretical framework describing how the basic needs of relatedness, autonomy and competence, if optimally and individually achieved, will affect whether an individual is experiencing good health and wellness and that can be of importance for returning to work. Method: In keeping with a phenomenological approach, I have focused on the informants' experiences and that these are reproduced as closely as possible. Data were collected through two focus group interviews and 3 single interviews. 11 people have been interviewed. The target group has been men and women of working age who have attended vocational rehabilitation through Friskgården. The measure is aimed at people with musculoskeletal disorders, minor disorders, burnout, fibromyalgia or labour disputes. The informants were at the time of the interview either gainfully employed or in work practices. Result: 5 main themes emerged as key for return- to-work: acceptance of their situation, personal setting, increased consciousness, adaptation and to be seen and a social network / community. Conclusion: This study has examined the participants' experience with vocational rehabilitation and what it takes to return to work after a long period of absence. The study shows that the five described main themes, above, have been important for the informants' return to work. Acceptance of their own situation and arrangement has been described as a turning point to change. These two conditions together with a increased awareness, seems to have an impact on the return. Personal attitude and social support appear to be contributing factors for a successful repatriation process.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectArbeidsrettet rehabiliteringnb_NO
dc.subjectSelvbestemmelsesteorinb_NO
dc.subjectAksept av egen situasjonnb_NO
dc.subjectBevisstgjøringnb_NO
dc.subjectPersonlig innstillingnb_NO
dc.subjectTilretteleggingnb_NO
dc.subjectSosial støttenb_NO
dc.subjectVocational rehabilitationnb_NO
dc.subjectSelf-determination theorynb_NO
dc.subjectAcceptance of own situationnb_NO
dc.subjectAwarenessnb_NO
dc.subjectPersonal settingnb_NO
dc.subjectOrganizing social supportnb_NO
dc.titleBetydningen av arbeidsrettet rehabilitering for å vende tilbake til arbeidslivet : en kvalitativ studie av deltakernes erfaringernb_NO
dc.title.alternativeThe importance of vocational rehabilitation for returning to work- A qualitative study of participants' experiencesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.relation.projectNorsk samfunnsvitensskapelig datatjeneste: 43957nb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge