Show simple item record

dc.contributor.advisorTrømborg, Erik
dc.contributor.authorHolum, Benedicte
dc.date.accessioned2016-11-18T11:39:03Z
dc.date.available2016-11-18T11:39:03Z
dc.date.issued2016-11-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421817
dc.description.abstractSamfunnet er avhengig av riktig elektrisitetsproduksjon som krever forsyningssikkerhet. Frem mot 2040 vil kravet til forsyningssikkerhet øke på grunn av de ulike drivere for elektrisitetsforbruket. Hovedformålet med denne oppgaven er å analysere elektrisitetsforbruket i Norge frem mot 2040. Dette gjøres ved å analysere følgende problemstilling: • Hva er de viktigste faktorene som påvirker elektrisitetsforbruket i husholdninger og yrkesbygg? • Hvordan vil disse faktorene utvikle seg nasjonalt og regionalt frem mot 2040? • Hvordan vil denne utviklingen påvirke elektrisitetsforbruket i år 2040 samlet sett? • Kan det forventes større regionale forskjeller i forbruket av elektrisitet fremover enn hva det er i dag? • Er det noen paralleller mellom utviklingen i elektrisitetsforbruket i yrkesbygg og husholdninger? Utetemperatur, areal, antall og type bygninger i bygningsmassen, energieffektivisering og teknologisk utvikling, er viktige drivere for elektrisitetsforbruket og blir påvirket av befolkningsutviklingen. Befolkningsutviklingen fører til økt antall husholdninger og et økt behov for tjenesteytende sektor. Det er en utvikling mot at det er mindre antall personer per husholdning og fører i tillegg til en høyere økning av boligareal, enn hva det har vært behov for tidligere. Energieffektivisering og den teknologiske utviklingen fører til at det blir benyttet mindre energi per bygning, og elektriske apparater som blir energimerket fører til mindre forbruk. Dersom kraftforbruket i industrien holder seg på dagens nivå vil økt elektrisitetsforbruk gi behov for økt utbygging av fornybar kraft dersom forsyningssikkerheten skal basere seg på nasjonale energiressurser. Denne oppgaven har benyttet data fra SSB, meteorologisk institutt og har beregnet elektrisitetsforbruket i husholdningssektoren basert på utviklingen i sentrale drivere som utetemperatur, areal, antall og type bygninger energieffektivisering og teknologisk utvikling. Resultatene viser at elektrisitetsforbruket sannsynligvis vil øke betydelig i forhold til dagens situasjon mot 2040. Forbruket på nasjonalt nivå vil øke fra 34,91TWh i 2014 til 51 TWh i 2040 for husholdningssektoren med 21-prosent scenarioet og til 40TWh i hovedscenarioet. Høy befolkningsvekst i de største byene gir økte regionale forskjeller i fremtidig elektrisitetsforbruk. Usikkerheten i resultatene er imidlertid større for de regionale analysene enn resultatet på nasjonalt nivå. Det totale forbruket samsvarer på nasjonalt og regionalt nivå, når alle 19 fylkene blir lagt sammen på landsbasis. Men ved å se på regionalt nivå, vil elektrisitetsforbruket variere fra område til område. Noe som fører til mer nøyaktighet i utvikling av nye planer for overføringslinjer og fremtidig forsyningssikkerhet rundt byer og tettsteder. Resultatene på nasjonalt nivå samsvarer med tilsvarende studier i forhold til økt elektrisitetsforbruk frem i tid. Videre arbeid bør fokusere på energieffektivisering og hvordan nye byggeforskrifter reduserer energiforbruket i bygninger, i tillegg vil yrkesbygg og industri føre til en total økning av elektrisitetsforbruket og bør analyseres for et bedre overblikk over fremtidig elektrisitetsforbruk.nb_NO
dc.description.abstractOur Society has evolved in a direction that leads to relying on a proper electricity production that requires proper and secure supply of electricity. Demand for a secure supply of electricity will increase up to 2040, due to different drivers in the electricity consumption. This study will focus on analysing this drivers, and is done by analysing the following themes: • What are the most important factors that will affect electricity consumption in households and commercial buildings? • How is these factors developing both national and regional up to 2040? • How will these developments affect electricity consumption in the year 2040 as a whole? • Would it be expected greater regional differences in the consumption of electricity in the future than what it is today? • Are there any parallels between the development of electricity use in commercial buildings and households? Outside temperature, surface area, number and type of buildings, energy efficiency and technological development, are drivers for these themes where both population growth. Growth in population is leading to increased numbers of households and an increased need for the services sector. The trend that lives fewer people per household, additionally leads to a higher increase in housing area per person. Energy efficiency and the technological development is leading to less usage of energy per building, and electrical appliances being labelled leads to less electricity consumption. If power consumption in the industry remain at the current level, electricity consumption will drive demand for increased development of renewable energy, if the security of supply will be based on national energy resources. This document is based on data from SSB, Norwegian Meteorological Institute and a model for calculation of electricity consumption in the household sector based on key drivers. The results shows that electricity consumption is likely to increase significantly to 2040 compared to the current situation. Consumption at the national level will increase from 34,91TWh in 2014 to 51 TWh in 2040 for households with 21-prosent scenario and 40TWh with mainscenario. Most population growth will be in the major cities, providing increased regional differences in future electricity consumption. The uncertainty in the results is greater for regional analyzes than the result at national level. Looking at consumption at the national level will be fairly similar if one were to add up the total of 19 counties, but accuracy is not right for each area. It is therefore advantageous to move down on a regional level to analyze how the consumption of electricity will be to 2040. The results that have been found in this study correspond fairly similar with other findings from other studies, but these have been at the national level. Further work should focus on energy efficiency and how new building codes reduce energy consumption in buildings, in addition, services sector and industrial leading to increase in electricity consumption and should be analysed for a better overview of future electricity consumption.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian Unviersity of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectFornybar energi, elektrisitet, drivere, nasjonalt, fylkernb_NO
dc.titleUtviklingen av elektrisitetsforbruket i Norge frem mot 2040 : drivere og regionale utviklingstrekknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge