Show simple item record

dc.contributor.advisorKubberød, Elin
dc.contributor.authorSeyitkuliev, Bayram
dc.date.accessioned2016-11-18T10:26:56Z
dc.date.available2016-11-18T10:26:56Z
dc.date.issued2016-11-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421791
dc.description.abstractOppgavens tema er peer-mentoring i høyere praksisbasert entreprenørskapsutdanning. For å forske på temaet benytter oppgaven en mentorordning som case ved Handelshøyskolen på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Mentorordningen inngår som en del av et kurs som heter Entreprenørskap i praksis (INN220). Metodetilnærmingen for studien har et fenomenologisk utgangspunkt med kvalitativ forskningsdesign. Utforskning av peer-mentorroller står i fokus her for å belyse følgende problemstilling: Hvordan en peer-mentorrolle utvikles i høyere praksisbasert utdanning? Det finnes begrenset forskning på mentorroller i høyere entreprenørskapsutdanning, fra mentorens perspektiv. Gjennom å benytte et tredimensjonalt rollemodell fra tidligere forskning til Levinson (1959) bidrar masteroppgaven til en dypere forståelse om hvordan en peer-mentorrolle utvikler seg i entreprenøriell læringskontekst. Studien viser til at mentorene oppfatter seg selv som rådgivere og støttespillere, og at eksterne forventninger bidrar til at mentorrollene blir tilpasset læringskonteksten. I tillegg bruker mentorene aktiv lytting som et verktøy for avklare sine roller i samhandling med menteer, noe som kan ha bidratt til en bedre mentorrelasjon. Videre bidrar menteenes utfordringer til at mentorer klarer å skifte mellom ulike subroller, for å imøtekomme mentees behov i prosessen. Dette kan dermed føre til tilretteleggelse for mentees utvikling av entreprenøriell kompetanse og personlig vekst.nb_NO
dc.description.abstractThe theme of the paper is peer mentoring in higher practice-based entrepreneurship education. To research the topic, this study uses a mentor program as a case at School of Business and Economics at Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The mentor program is a part of a course called Entrepreneurship in practice (INN220). The methodology of the paper has a phenomenological entry with qualitative research design. Exploration of peer mentor roles is the focus of this paper to investigate the following question: How develops a peer-mentor role in higher practice-based education? There is limited research on mentor roles in higher entrepreneurship education from mentors’ perspective. By using a three-dimensional role model from previous research to Levinson (1959) contributes this study to a deeper understanding of how a peer mentor role evolves in entrepreneurial learning context. The study discloses that mentors consider themselves as advisers and supporters, and external expectations helps the mentor roles to adapt to the learning context. In addition, the mentors use active listening as a tool for clarifying their roles in interaction with mentees, which may have contributed to a better mentor relationship. Further, mentees` challenges contribute that mentors are able to switch different sub-roles to meet mentees needs in challenging situations, which could indicate increased mentees learning outcomes related to the development of entrepreneurial skills and personal learning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectPeer-mentoringnb_NO
dc.subjectEntreprenørskapnb_NO
dc.subjectHøyere utdanningnb_NO
dc.subjectCasestudiernb_NO
dc.subjectPeer-mentorrollenb_NO
dc.titleMentorrollens utvikling i en læringskontekst : en casestudie av mentorordningen i høyere praksisbasert entreprenørskapsutdanningnb_NO
dc.title.alternativeMentor Role´s Development in a Learning Context - A Case Study of the Mentoring Program in Higher Practice-Based Entrepreneurship Educationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge