Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBettum, Ola
dc.contributor.authorHannestad, Siri
dc.coverage.spatialNorway, Drøbaknb_NO
dc.date.accessioned2016-09-14T11:31:02Z
dc.date.available2016-09-14T11:31:02Z
dc.date.issued2016-09-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407174
dc.description.abstractEtter at kjøpesenteret på Dyrløkke ble etablert for 30 år siden har flere og flere funksjoner blitt flyttet ut av Gamle Drøbak. Historisk sett har denne byen vært full av liv, men ettersom det har manglet en helhetlig strategi for Drøbak som et hele, har det kun skjedd punktforbedringer og kostnadseffektiv utvikling som ikke harmonerer med særpreget Drøbak sentrum har og atmosfæren man ønsker å beholde her. Kommunen har de siste årene hatt et større fokus på Drøbak som en kulturhistorisk viktig by og har i gjeldende kommuneplan et mål om om stedsutvikling med gode stedskvaliteter, boog nærmiljøer. Herunder er det utarbeidet en kulturhistorisk analyse og det arbeides med en verneplan for sentrumsområdet. Det arbeides også med en byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke, og det er svært viktig at disse ses på i sammenheng for å kunne skape en by og et sentrum som er attraktivt og levende. Å ivareta byens særpreg, utnytte byens fulle potensiale og å knytte byen sammen har vært et mål for oppgaven da dette er svært viktig for helhetsopplevelsen av byen. Gjennom analysene har jeg avdekket eksisterende kvaliteter og utfordringer. Blant kvalitetene er beliggenheten generelt, Badeparken (som er et av byens største herlighetsverdier), Torget (der mange arrangementer holdes og som er byens viktigste knutepunkt i dag), nisjebutikkene og byens særpreg og hvordan historien synes godt i dagens bybilde med den bevarte trebebyggelsen fra 1700- og 1800-tallet. Blant utfordringene er hvordan bilen dominerer bybildet, det er smale gater og enda smalere fortau, mye gateparkering og store arealer med svært god beliggenhet som kunne vært bedre utnyttet og det er store svingninger i aktivitetsnivå i byen, som er veldig sesongbasert. Ulike metoder er benyttet i arbeidet med å utforme gode gate- og byrom for å nå målet om en attraktiv, tilgjengelig og levende by som er sterkt knyttet til sjøen. Løsningsforslagene i oppgaven er ikke ment som et endelig svar på utforming, men er et innspill til videre arbeid med utvikling i Drøbak.nb_NO
dc.description.abstractAfter the shopping center at Dyrløkke was established 30 years ago, more and more functions have been moved out of Gamle Drøbak. Historically, the city has been full of life, but because it has lacked a coherent strategy for Drøbak, it has only been point improvements and cost-effective development which is in disharmony with the distinctiveness of the city center and the atmosphere that is wanted. The municipality has in recent years had a greater focus on Drøbak as a cultural important city and in the current municipal plan there is a goal of local development with good location qualities in residential areas. It is compiled a cultural analysis and a conservation plan for the city center is under development. They are also working on a plan for urban development for Seiersten, Ullerud and Dyrløkke and these needs to be seen in context in order to create a city center that is attractive and vibrant. To safeguard the city’s character, use the city’s full potential and link the city together has been a goal for this thesis as it is very important to the overall experience of the city. Through the analysis I have identified existing qualities and challenges. Among the qualities is the city´s location in general, Badeparken (which is one of the city’s greater values), Torget (where many events are held and is the city’s main hub today), specialty stores and the city’s characteristics and how the history is easy spotted in today’s cityscape with the preserved wooden buildings from the 1700s and 1800s. Among the challenges is how the car dominates the cityscape, the city´s narrow streets and even narrower sidewalks, the amount of street parking and large areas with good locations that could be better utilized. There are also large seasonal fluctuations in the level of activity in the city. Various methods have been used to design the cityscape to reach the goal of an attractive, accessible and vibrant city that is strongly linked to the sea. The proposed solutions in this thesis is not intended as a definitive answer of design, but as a contribution to further work on the development of Drøbak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectDrøbaknb_NO
dc.subjectFrognnb_NO
dc.subjectbyutviklingnb_NO
dc.subjectsentrumsutviklingnb_NO
dc.subjectkjøpesenterproblematikknb_NO
dc.subjectgateromnb_NO
dc.subjectbyromnb_NO
dc.titleRevitalisering av Gamle Drøbak : en utviklingsstrategi for et sammenhengende og levende sentrumnb_NO
dc.title.alternativeRevitalizing Gamle Drøbak - a development strategy for a connected and vibrant city centernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Landscape architecture: 147nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel