Show simple item record

dc.contributor.advisorAarset, Bernt
dc.contributor.authorZaman, Shazana Koser
dc.date.accessioned2016-09-06T08:21:02Z
dc.date.available2016-09-06T08:21:02Z
dc.date.issued2016-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404501
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å få en dypere innsikt i hvordan utvikling av klynger foregår. Michael Porter har inspirert forskere og politikere verden over for hvordan en nasjon kan styrke sin konkurransekraft i den globale økonomien. For å øke innovasjonsevnen i klynger forutsetter det at klyngedeltakere deler kunnskap og komplementære ressurser. Det finnes ulike strategier for å utvikle klynger, men det finnes mindre forskning knyttet til hvordan klyngeprosjekter blir ledet. Masteroppgaven utforsker en praktisk case der Papirbredden Innovasjon AS i Drammen har jobbet med utvikling av en regional næringsklynge innenfor kreative og kulturelle næringer. For å få en bedre forståelse for hvordan klyngeprosjekter blir ledet har jeg utarbeidet problemstillingen: På hvilken måte kan etablering av en næringsklynge styrke vekst innenfor kreative og kulturelle næringer? Gjennom et eksplorativt forskningsdesign har jeg hatt to bakgrunnsintervjuer med prosjektledere som jobber med kreative og kulturelle næringer og fem intervjuer med enkeltpersonsforetak som prosjektet er rettet mot. Studien viser at klyngeledere bruker ulike styringsstrategier for å utvikle en næringsklynge, men det er flere faktorer som hindrer videreutvikling av en klynge. Papirbredden Innovasjon AS er en viktig fasilitator i regionens utviklingsarbeid på grunn av erfaringsbasert kunnskap, og et bredt nettverk av aktører innenfor triple helix. Ved å ha nære relasjoner med ulike aktører lokalt, regionalt og nasjonalt har de kjennskap til hva som foregår politisk og utviklingsmuligheter i næringslivet i regionen. Dette danner grunnlaget for å initiere nye prosjekter for å styrke næringslivet. Den begrensende faktoren i innovasjonsselskapet sitt arbeid med å skape vekst og etablering innenfor kreative næringer, er en manglende felles forståelse for klyngeutviklingen, ulike mål og lite konkurransenb_NO
dc.description.abstractThis study aims to achieve further insights in the development of clusters. Michael Porter’s research has inspired researchers and politicians around the world in understanding how a nation’s competitiveness can be enhanced in the global economy. To increase the innovation performance in clusters it is presupposed that participants of the cluster share knowledge and complementary resources. There are different strategies to develop clusters, but there is a lack of research on how the cluster projects should be managed. The master thesis explores a practical case where Papirbredden Innovasjon AS in Drammen has worked with the development of a regional cluster within creative industries. To further understand how a cluster project is managed, I have approached the problem as follows: How can establishment of a cluster strengthen growth within creative industries? Through explorative research design, I conducted two interviews with the project managers and five interviews with the businesses the project is aimed at within the creative industries. The study shows that cluster managers use different management strategies to develop a cluster, but several factors prevent further cluster development. Papirbredden Innovation AS is an important facilitator in its region's development because of its experience-based knowledge and a wide network within triple helix. By maintaining close relationships with the people locally, regionally, and nationally; they gain knowledge and understanding about political plans and development opportunities in the business sector in the region. This forms the basis for initiating new projects to strengthen the sector. The limiting factors in the innovation company's efforts to create growth and establishment within the creative industries are, a lack of common understanding of cluster development, different goals, and lack of competition between the firms.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectnæringsklyngenb_NO
dc.subjectklyngeledelsenb_NO
dc.subjectinnovasjonsselskapnb_NO
dc.subjectklyngeprosjektnb_NO
dc.titleEtablering av en næringsklynge : en casestudie av Papirbredden Innovasjon AS i Drammennb_NO
dc.title.alternativeCluster initiative : a Case Study of Papirbredden Innovasjon AS in Drammennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record