Show simple item record

dc.contributor.advisorNybakk, Erlend
dc.contributor.advisorRasmussen, Casper Claudi
dc.contributor.advisorLunnan, Anders
dc.contributor.authorSolsvik, Tonje Marie
dc.contributor.authorØstrem, Marthe
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2016-09-06T07:58:10Z
dc.date.available2016-09-06T07:58:10Z
dc.date.issued2016-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404494
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å gjøre en inngående studie av selvledelse, for å avdekke hvordan unge teknologientreprenører leder seg selv i møte med entreprenørielle utfordringer. Vårt fokus har vært rettet mot hvilke ressurser entreprenørene tar i bruk for å håndtere usikkerhet og risiko, samt hvilke strategier de tar i bruk for å styrke sin motivasjon og for å håndtere stress. Ettersom selvledelsesteorien er en normativ modell, som sier noe om hvordan noe burde gjøres, søker vi i denne studien å fremme kunnskap om hvordan unge teknologientreprenører faktisk leder seg selv. Studien er begrenset til å omhandle “unge”, da teorien påpeker at unge mennesker kan ha enklere for å lede seg selv enn eldre. Videre er studien rettet mot teknologientreprenører, da de opererer i en bransje som er preget av en høy grad av usikkerhet og risiko knyttet til både markedet og teknologien. På bakgrunn av dette, samt entreprenørskaps- og selvledelseslitteratur som teoretisk rammeverk, ble det gjennom et eksplorativt studie søkt svar på følgende problemstilling: Hvordan leder unge teknologientreprenører seg selv i møte med entreprenørielle utfordringer? Studien viser at entreprenørene leder seg selv på like, men også til dels ulike måter. De ressurser og strategier entreprenørene tar i bruk er i hovedsak knyttet til entreprenørenes kognitive ressurser, der psykologisk kapital er den mest fremtredende. Entreprenørene ser videre verdien av lærdommen de tilegner seg, samtidig som de er opptatt av å kontinuerlig utvikle sine ressurser knyttet til “hvem de er”, “hva de kan”, og “hvem de kjenner”. Hvordan de leder seg selv har også en sammenheng med tidligere arbeidserfaring, samtidig som erfaringer fra oppvekst viser seg å ha en påvirkning. Erfaringer som en ressurs viste seg å medføre en økt grad av robusthet i møte med usikkerhet og risiko. Det er videre gjennomgående at entreprenørene motiveres av tanken på å nå det langsiktige målet, noe som gjenspeiler hvilke strategier de anvender. Enkelte av strategiene underbygger eksisterende selvledelsesteori, samtidig som ytterligere strategier viser seg å være gjeldende. Blant strategiene som anvendes kan det nevnes skille mellom jobb og privatliv, energistyring, bevise for seg selv og andre, hørbar og visuell stimuli og kontroll.nb_NO
dc.description.abstractThe objective of this study has been to do a thorough study regarding self-leadership, with the aim of uncover how young technology entrepreneurs lead themselves when faced with entrepreneurial challenges. Our focus has been directed towards which resources entrepreneurs utilizes, to cope with uncertainty and risk, and the strategies they use to enhance their motivation and to cope with stress. Since self-leadership theory is a normative model that emphasizes how something should be done, we therefore aim in this study to promote knowledge regarding how young technology entrepreneurs actually leads themselves. The study is limited to apply to “young” entrepreneurs, when research in this field of study points out that young individuals may have it easier to lead themselves than older. Furthermore, the study is aimed at technology entrepreneurs, as they operate in an industry that is characterized by a high degree of uncertainty and risk, related to both market and technology. With this as a background, including the entrepreneurship literature and self-leadership literature as a theoretical framework, it was through an exploratory study sought to answer the following research question: How do young technology entrepreneurs lead themselves in the face of entrepreneurial challenges? The study shows that the entrepreneurs lead themselves in both similar ways, but also in different ways. The resources and strategies the entrepreneurs utilize in the face of entrepreneurial challenges are mainly related to their cognitive resources, where psychological capital is the most prominent resource. Further, they have awareness related to the value of lessons they gain, at the same time as they are dedicated to the process of continuously develop their resources regarding “who they are”, “what they know” and “who they know”. Their ability to lead themselves also have a correlation with previous work experience, in addition to experiences regarding adolescence, which also proves to have an impact. Experiences as a resource proved to result in an increased level of resilience in the face of uncertainty and risk. Throughout the study it’s consistently that the entrepreneurs are motivated by the idea of achieving the long-term goal, which further reflect the strategies they use. Certain strategies substantiate existing self-leadership theory, while further strategies proves to be applicable. Among the strategies applied by the entrepreneurs, distinguishing between work and private life, energy management, prove to themselves and others, auditory and visual stimuli, as well as control.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/*
dc.subjectselvledelsenb_NO
dc.subjectunge teknologientreprenørernb_NO
dc.titleSelvledelse i en entreprenøriell kontekst : en kvalitativ studie av selvledelse blant unge teknologientreprenørernb_NO
dc.title.alternativeSelf-leadership in an entrepreneurial context: A qualitative study of self-leadership among young technology entrepreneursnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge