Show simple item record

dc.contributor.advisorEid, Tron
dc.contributor.authorHusby, Bente
dc.coverage.spatialNorway, Melhusnb_NO
dc.date.accessioned2016-09-01T10:19:49Z
dc.date.available2016-09-01T10:19:49Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403349
dc.description.abstractInformasjon om ressursene som finnes i skogen er viktig. Hvert år takseres mellom 300 000 og 400 000 hektar (ha) skog i Norge. Ingen skogtakster er helt nøyaktige, og begrepet feil brukes som uttrykk for usikkerhet på resultatet. Hvis det oppstår feil i målinger virker det inn på takstresultatet, og dermed også ressursbeskrivelsen i en skogbruksplan. Beslutninger tas på grunnlag av ressursbeskrivelsen hvor feil informasjon kan gi feil behandling, og dette vil kunne gi en mindre nåverdi for skogeier ved for eksempel avvirkning. Hovedmålet med denne oppgaven var å finne ut om en kontrolltakst kan si noe om hvor nøyaktig skogbruksplantaksten i Melhus kommune er. Kontrolltaksten var gjennomført som systematiske prøveflatetakster i 35 bestand i hogstklasse IV og V, med et gjennomsnitt på 14 prøveflater per bestand. Prøveflatestørrelsen var 200 m2, og prøvetrær ble valgt ut med relaskopfaktor 6. Bonitering og aldersbestemmelse ble gjort på annen hver flate. Variablene som ble hentet ut av skogbruksplanen for hvert enkelt bestand og sammenlignet med en kontrolltakst var volum pr/ha, treslagsfordeling, grunnflate pr/ha, middelhøyde, treantall pr/ha, bonitet og alder. Skogbruksplantaksten ble gjennomført som en lasertakst. Simuleringsprogrammet GAYA ble brukt for å kvantifisere nåverditapet som følge av feil i skogbruksplantaksten. Den gjennomsnittlige tilfeldige feilen for henholdsvis volum, grunnflate, middelhøyde, treantall, bonitet og alder i de 35 bestandene var henholdsvis 20,4%, 16,2%, 12,0%, 25,2%, 21,8% og 18,6%. Den systematiske feilen var henholdsvis -15,4%, -12,6%, -3,2%, -8,3%, -8,9% og 7,1%. Med en rente på 3% resulterte det i et nåverditap på 447 kr/ha for bonitet, 62 kr/ha for alder, 384 kr/ha for volum kombinert med grunnflate, middelhøyde og treantall. Til sammen med alle feil kombinert ga dette et nåverditap på 949 kr/ha. De aller største tapene er knyttet til bestand med alder rundt økonomisk optimal hogstmodenthet og bestand med feil bonitet. De totale kostnadene (takstkostnadene pluss kostnadene som følge av nåverditap) er høye, og det er derfor grunn til å tro at det vil være lønnsomt for skogeier å investere noe mer i skogbruksplantaksten for å få de totale kostnadene ned.nb_NO
dc.description.abstractInformation about resources found in the forest is important. Annually between 300 000 and 400 000 hectares (ha) of forest land in Norway is inventoried. No forest inventories are entirely accurate, and the term error is used as an expression for uncertainty in the result. If there are errors in measurements this affect the inventory results, and thus the resource description in a forest management plan. Decisions are made based on the resource description where misinformation can give wrong treatment suggestions, which again may provide a lower net present value for forest owners when doing for example final harvests. The main objective of this exercise was to determine if a control inventory may say something about the accuracy of the forest management plans in Melhus municipality. The control inventory was implemented as systematic sample plot inventories in 35 stands in development class IV and V, with an average of 14 sample plots per stand. The sample plot size was 200 m2, and the sample trees were selected with a relascope using factor 6. Site quality and age determination were done for every second sample plot. The variables volume per/ha, species composition, basal area per/ha, mean height, number of stems/ha, site quality and age were compared for the forest management plan and the control inventory. The inventory method of the forest management plan was airborne laserscanning. The simulation program GAYA was used to quantify the net present value losses due to errors in the forest management plan. The average random errors for volume, basal area, mean height, number of stems, site quality and age of the 35 stands were 20.4%, 16.2%, 12.0%, 25.2%, 21.8% and 18.6%, respectively while the respective systematic errors were -15.4%, -12.6%, -3.2%, -8.3%, -8.9% and 7.1%. With an interest rate of 3% the net present value losses were 447 NOK/ha for site quality, 62 NOK/ha for age and 384 NOK/ha for volume combined with basal area, mean height and number of trees. Combined for all variables, this gave a net present value loss of 949 NOK/ha. The largest losses were related to stands with ages around optimal economical rotation ages and stands with incorrect site quality. The total cost (inventory costs plus costs as a result of net present value losses) are high, and it is reason to believe that it would be profitable for forest owners to invest more in the inventory phase in order to reduce the total costs.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.titleKontroll av skogbruksplandata i Melhus kommunenb_NO
dc.title.alternativeControl of Forest Management Planning Data in the Municipality of Melhusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915nb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge