Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Glenn
dc.contributor.authorRehman, Rashda
dc.contributor.authorVitija, Fatlume
dc.date.accessioned2016-08-25T12:39:02Z
dc.date.available2016-08-25T12:39:02Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401764
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvilke faktorer som påvirker kapitalstrukturen i nordiske bedrifter i tidsperioden 2005-2014. Studien tar for seg 199 børsnoterte bedrifter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi presenterer litteraturen om kapitalstruktur generelt samt tidligere forskning. Med bakgrunn i denne litteraturen har vi valgt fem faktorer på hva som forklarer kapitalstrukturen; lønnsomhet, bedriftsstørrelse, vekstmuligheter, andel materielle eiendeler og skatt. Vi inkluderer også inflasjon som en kontrollvariabel for å fange opp makroøkonomiske effekter. Vi benytter paneldataanalyse med fixed effects modellen justert for heteroskedastisitet og autokorrelasjon. Videre har vi utført en least squares dummy variable modell for å få innblikk i hvordan gjeldsandelen varierer mellom landene og bransjene i studien da fixed effect utelater tidsuavhengige dummyvariabler. Resultatene våre tyder på at det er en negativ sammenheng mellom forklaringsvariabelen lønnsomhet og gjeldsandel, noe som er i tråd med pecking order teorien. Videre finner vi en positiv sammenheng mellom bedriftens størrelse og gjeldsandel. Dette er i tråd med trade-off teoriens begrunnelse for hvorfor større bedrifter tar opp mindre gjeld. For vekstmuligheter viser regresjonsresultatene en negativ sammenheng med gjeldsandel, som også er i tråd med forventningene ut ifra trade-off teorien. Resultatene tilsier en positiv sammenheng mellom andel materielle eiendeler og gjeldsandel slik trade-off teorien indikerer. Vi har fått en negativ sammenheng mellom gjeldsandel og effektiv skattesats, noe vi ikke finner støtte for i teorien. Koeffisienten til kontrollvariabelen, inflasjon, er ikke signifikant forskjellig fra null.nb_NO
dc.description.abstractThis study examines the factors affecting the capital structure of the Nordic companies in the time period 2005-2014. The study addresses the 199 listed companies in Norway, Sweden, Denmark and Finland. We present the literature on capital structure in general as well as previous research. On the basis of this literature, we have chosen five determinants to explain the capital structure; profitability, company size, growth opportunities, share of tangible assets and tax rate. We also include inflation as a control variable to capture the macroeconomic effects. We have used panel data analysis with the fixed effects model adjusted for heteroscedasticity and autocorrelation. Furthermore, we have conducted a least squares dummy variable model to get insight into how debt ratio varies between countries and industries in the study since the fixed effects model omits the time independent dummy variables. Our results suggest that there is a negative relationship between explanatory variable profitability and debt ratio which is in line with the pecking order theory. Furthermore, we find a positive relationship between company size and debt ratio. This is in line with the trade-off theory`s explanation for why larger companies borrow less. Regarding growth opportunities our results from the regression analysis shows a negative relationship with the debt ratio, this is also in line with our expectations on the basis of trade-off theory. The results suggest a positive relationship between share of tangible assets and debt ratio such as trade-off theory indicates. We have been given a negative relationship between the debt ratio and effective tax rate, something we do not find support for in previous theories. Coefficient of the control variable, inflation, is not significantly different from zero.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectKapitalstrukturnb_NO
dc.subjectNordennb_NO
dc.titleHva påvirker valg av kapitalstruktur i børsnoterte nordiske selskap?nb_NO
dc.title.alternativeWhat influences the choice of capital structure of listed Nordic companies?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiKapitalstrukturnb_NO
dc.subject.nsiKapitalstrukturnb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge