Show simple item record

dc.contributor.advisorAarset, Bernt
dc.contributor.authorWood, Iselin Helene
dc.date.accessioned2016-08-25T10:09:18Z
dc.date.available2016-08-25T10:09:18Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401623
dc.description.abstractTemaet i denne studien er forutsetningene for og effektene av trepartssamarbeid mellom offentlig, privat og forsknings- og utdanningssektorene i og på de enkelte sektorer. For å belyse emnet bruker studien trippel heliks modellen slik den er formulert av Etzkowitz (2003). Modellen beskriver samarbeid mellom tre samfunnssektorer og etablering av felles organisasjoner dit ressurser og virksomhet kan kanaliseres for å møte utfordringer og nå fastsatte mål. På denne måten blir de opprinnelige organisasjonsstrukturene liggende fast, men det skjer også endringer. Trippel heliks forutsetter utstrakt interaksjon og deling av kunnskap mellom organisasjoner i sektorene. For å måle endringene har studien også støttet seg på teori fra Martins & Terblanche (2003), som viser hvordan variabler i en organisasjonskultur kan påvirke kreativitet og innovasjon. Teori fra Damanpour & Wischnevsky (2006) var nyttig for å understreke hvor viktig innovasjon er for vekst og effektivitet. For å forske på temaet har studien benyttet seg av Klima 2050 som case. Klima 2050 er et samarbeidsprosjekt mellom samfunnssektorene forskning og utdanning, privat næringsliv og offentlig virksomhet. Deres felles mål er å utvikle innovasjoner innen klimatilpasning i bebygde miljøer og infrastruktur. Studien har et kvalitativt eksplorerende design. I studien deltar informanter fra syv utvalgte organisasjoner, og alle sektorene er representert. I alt åtte intervjuer ble gjennomført der fordelingen var fire informanter fra forskning og utdanning, to informanter fra privat næringsliv og to informanter fra offentlig virksomhet. Prosjektbeskrivelsen til Klima 2050 (SINTEF, 2015) ble anvendt som supplerende kilde. Ved hjelp av disse datakildene har målet vært å besvare følgende problemstilling: Hvorfor vil organisasjoner i forskjellige samfunnssektorer inngå innovasjonssamarbeid etter en trepartsmodell, i hvilken grad har det skjedd endringer i organisasjonene, og i hvilken utstrekning er resultater oppnådd hittil i samarbeidet? Klima 2050 er et prosjekt som skal gå over åtte år. Studien ble gjennomført ett år inn i prosjektperioden. Følgelig vil de funn som ble gjort, reflektere en trippel heliks organisasjon som fortsatt er i startfasen. Ikke desto mindre slår funn fast hvorfor organisasjoner ønsker å inngå partnerskap i Klima 2050. Siden endringer er forventet i forbindelse med trippel heliks, var det et mål i studien å kartlegge både strukturelle og kulturelle endringer. Til en viss grad ble det påvist interne endringer i organisasjonene. Klima 2050 arbeider målbevisst mot teknologiske innovasjoner, og da studien ble gjennomført, ble det vist til igangsatte prosesser og tiltak som foreløpige resultater.nb_NO
dc.description.abstractThe theme of this study is the prerequisites for and effects of cross-sector cooperation between the public sector, private enterprise and research and education sectors. To investigate the theme, Etzkowitz’ (2003) formulation of the triple helix model was chosen. The model describes cooperation between three distinct sectors of society, and the establishment of common organizations wherein resources and activity may be channeled to meet challenges and reach set goals. In this way, the original organizational structures remain intact, but changes also take place. Triple helix presupposes extensive interaction and knowledge sharing between organizations in the respective sectors. To provide measurements of the changes measured in the study, this study also draws on Martins & Terblanche (2003), who show how variables in organizational culture may influence creativity and innovation. Damanpour & Wischnevsky (2006) supplied theory highlighting the importance of innovation for efficiency and growth. To research the theme, Klima 2050 was chosen as a case. Klima 2050 is a cooperative project between the sectors of research and education, private enterprise and the public sector. Their common goal is developing innovations for mitigating the effects of climate change in the construction and infrastructure sectors. The study has a qualitative explorative design. Informants from seven organizations participated, with all three sectors of society represented. Altogether eight interviews were carried out, divided into four from the research and education sector, two from private enterprise, and two from the public sector. The Klima 2050 project description was used as a supplementary source. Through utilizing these sources, this study has aimed to answer the following research question: Why do organizations in distinct sectors of society seek to enter into cross-sector cooperation in innovation, to what degree have the organizations experienced change, and to which extent have results been achieved thus far in the project? The Klima 2050 cooperation project is set to last for a total of eight years. The study was carried out one year into the project period. Accordingly, the research findings in this study will reflect those of a triple helix organization still in its starting phase. Nevertheless, the findings demonstrate why organizations seek to enter into the Klima 2050 partnership. Since changes are expected within the triple helix framework, one goal of this study was to map both structural and cultural changes. A certain extent of internal change in the participant organizations was found. Klima 2050 works determinedly towards technological innovations, and at the time of this study, the initiation of ongoing processes and measures were held up as preliminary results.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectKlima 2050nb_NO
dc.subjectTrippel heliksnb_NO
dc.subjectTrepartssamarbeidnb_NO
dc.subjectorganiasjonskulturnb_NO
dc.subjectorganiasjonsstrukturnb_NO
dc.subjectEndringer i organisasjonernb_NO
dc.subjectSamarbeidnb_NO
dc.subjectSamarbeid offentlignb_NO
dc.subjectSamarbeid næringslivnb_NO
dc.subjectSamarbeid forskning og utdanningnb_NO
dc.subjectSamarbeid akademianb_NO
dc.titleHvorfor trepartssamarbeid? En casestudie av konsortiet Klima 2050 : perspektiver fra det offentlige, næringslivet og forsknings- og utdanningssektorennb_NO
dc.title.alternativeWhy Cross-Sectoral Cooperation? A Case Study of the Consortium Klima 2050: Perspectives from the public sector, private enterprise, and the research & education sectornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO
dc.source.pagenumber105nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record