Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLøndal, Knut
dc.contributor.authorAure, Margrethe
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-08-24T13:37:14Z
dc.date.available2016-08-24T13:37:14Z
dc.date.issued2016-08-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401511
dc.description.abstractBakgrunn: Antall barn og unge som har overvekt eller fedme har økt fra 32 til 42 millioner i perioden 2000-2013 på verdensbasis, i følge Verdens helseorganisasjon. Det blir sett på som et tydelig folkehelseproblem og skal derfor være en internasjonal helseprioritet. Mekanismen bak vektøkning er ikke fullstendig kartlagt og forstått, og er et samspill av mange årsaksfaktorer. Barn og unge som har overvekt eller fedme har større risiko for å utvikle sykdommer og alvorlige helseplager. Et godt kosthold og spisemønster er viktig for denne gruppen, da det kan redusere risikoen for en rekke kroniske sykdommer. Negativt kroppsbilde er ofte koblet til overvekt og er en viktig faktor i utviklingen av depresjon, spiseforstyrrelser og dårlig selvfølelse i ungdomstiden. Andelen ungdommer med et problematisk kroppsbilde har økt, spesielt blant jenter. Kulturen man lever i, venner, foreldre og media er med på å påvirke kroppsbilde og kroppsidealer. Avviker man fra denne normen kan stigmatisering forekomme, og dette påvirker kroppsbildet i en negativ retning. Formål: Hensikten med denne studien er å belyse og gi mer informasjon om kostholdet, måltidsmønsteret, slanking og kroppsbildet til et utvalg norske ungdommer som allerede har overvekt eller fedme, og se på forskjeller mellom kjønn og mellom ulike KMI-kategorier. Videre blir det sett på sammenhengen mellom KMI og kroppsbilde. Metode: Det er valgt en kvantitativ metode for denne studien. 120 ungdommer fra østlandsområdet var med i et større intervensjonsstudie kalt ”Young & Active”, der de ble veid, målt og svarte på et spørreskjema knyttet til blant annet kosthold, spisemønster, slanking og kroppsbilde. Data innhentet gjennom dette spørreskjemaet ved baseline i intervensjonsstudien er utgangspunktet for denne tversnittstudien. Det er brukt Kji-kvadrat tester for å sammenligne kategoriske variabler og kontinuerlige variabler analyseres med Mann-Whitney-Wilcoxon tester. Der det er aktuelt å sammenligne mer enn to grupper, er det brukt en Kruskal Wallis test. Sammenhenger er analysert ved hjelp av enkle lineære regresjoner. De statistiske analysene ble utført i SPSS. Resultater: Hovedfunnene i denne studien er at guttene slanker seg like mye som jentene. Videre skårer denne gruppen med ungdommer svært lavt på kroppsbildeskalaen, sammenlignet med et representativt utvalg norske ungdommer. Resultatene i denne studien viste at det ikke var tilfelle at jo høyere KMI, jo mer negativt kroppsbilde. Denne sammenhengen mellom KMI og kroppsbilde er noe tidligere forskning generelt viser til, spesielt blant jenter. Dette var ikke tilfelle hos verken gutter eller jenter når analysen ble splittet på kjønn. Kostholdet til ungdommene er tilsynelatende sunt, da de spiser lite sukkertøy, drikker lite sukkerholdig drikke, og spiser mye frukt og grønt. At ungdommene hadde et så sunt kosthold var litt overraskende med tanke på at de har overvekt eller fedme. Konklusjon: Studien viser at de ikke er kjønnsforskjeller ved slanking, og at det ikke er signifikant sammenheng mellom høyere KMI og mer negativt kroppsbilde. Dette er interessante funn om utvalget som deltok i studien, og de bryter med funn fra tidligere forskning på representative utvalg av norsk ungdom. Utvalget var ikke tilfeldig utvalgt, noe som fører til at resultatene ikke kan generaliseres til alle ungdommer med KMI lik eller over 25.nb_NO
dc.description.abstractBackground: According to the World Health Organization, the number of children and adolescents who are overweight or obese has increased worldwide from 32 million in 2000 to 42 million in 2013. Obesity is a clear public health problem and should therefore be an international health priority. The mechanism of weight gain is not fully mapped or understood, and is an interplay of many causes. Children and adolescents who are overweight or obese have a greater risk of developing diseases and serious health problems. A good diet and eating habits are important for this group, since it may reduce the risk of a variety of chronic diseases. Negative body image is often linked to obesity and is an important factor in development of depression, eating disorders and low self-esteem in adolescents. The proportion of young people with an unhealthy body image has increased, particularly among young girls. Culture, friends, parents and the media all influence body image and body ideals. Differing from societal norms can cause stigma, which negatively affects body image. Purpose: The purpose of this study is to identify and raise awareness about diet, eating habits, dieting and body image in a selection of Norwegian youths who are overweight or obese. Additionally this study will look at the differences between both gender and BMI categories. Further, this study also looks at the correlations between BMI and body image. Method: This study uses a quantitative method. 120 youths from eastern Norway were part of a larger intervention study called "Young & Active," where they were weighed and measured, and they completed a questionnaire related to their diet, eating habits, dieting and body image. The baseline data collected in the intervention study is the basis of this cross-sectional study. This study uses the Chi-squared test to compare the categorical variables, and the Mann- Whitney-Wilcoxon test to compare the continuous variables. In circumstances where studying more than two groups is applicable, the study uses the Kruskal Wallis test. Correlations between variables are analyzed using simple linear regression. This study`s statistical analysis uses SPSS. Results: The main findings of this study are that the boys are dieting as much as girls. Moreover, this group of young people scores very low in body image scale, compared with a representative sample of Norwegian adolescents. The results of this study showed that it was not the case that the higher the BMI, the more negative body image. Some previous research generally refers, especially among girls. This was not the case in either boys or girls when the analysis was split by gender. The diet of the young people are apparently healthy when they eat little candy, drinks little sugar-sweetened beverages and eats a lots of fruits and vegetables. Something that was a bit surprising considering that they are overweight or obese. Conclusion: This study shows that there are no gender differences in dieting and that there was no significant correlation between a higher BMI and a more negative body image. These findings can be considered interesting because of the fact that they differ from previous research on representative samples of Norwegian adolescents. The sample was not randomly selected, which means that the results can be generalized to all adolescent with an age- and gender-adjusted BMI ≥ 25.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectUngdommernb_NO
dc.subjectOvervekt og fedmenb_NO
dc.subjectKroppsbildenb_NO
dc.subjectKostholdnb_NO
dc.titleKosthold og kroppsbilde blant ungdommer med overvekt og fedmenb_NO
dc.title.alternativeDiet and Body Image Among Adolescents who are Overweight and Obesenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel