Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHegstad, Einar
dc.contributor.authorWettern, Kristi
dc.date.accessioned2016-08-24T13:12:24Z
dc.date.available2016-08-24T13:12:24Z
dc.date.issued2016-08-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401495
dc.description.abstractTemaet i oppgaven er mangelfulle registreringer i matrikkelen, og hvilke feil og mangler man kan møte knyttet til informasjonen i matrikkelen. Denne oppgaven tar for seg temaet mangelfulle registreringer i matrikkelen og hvilke feil og mangler Vegvesenet, Jernbaneverket og kommunen kan oppleve med informasjonen i matrikkelen. Hovedproblemstillingen er: å belyse mangler Vegvesenet, Jernbaneverket og kommunen kan oppleve ved informasjon i matrikkelen. For å belyse problemstillingen har jeg valgt fire underproblemstillinger: 1) Hvilke mangler opplever Vegvesenet, Jernbaneverket og kommunen i matrikkelen? 2) Hvilke utfordringer medfører mangler i matrikkelen? 3) Hvordan forholder Jernbaneverket, Vegvesenet og kommunen seg til mangler i matrikkelen/blir det rettet? 4) Hvilke forbedringspotensialer ser Jernbaneverket, Vegvesenet og kommunen i forhold til informasjon i matrikkelen? Empirien i oppgaven knytter seg til fire casestudier som alle belyser hvilke feil, mangler og utfordringer man kan stå ovenfor knyttet til informasjonen i matrikkelen. De valgte casene er beliggende på Østlandet, med unntak av en case som tar for seg et større område. Casene jeg har sett på er i fra Vegvesenet, Jernbaneverket, Drammen kommune og Gran kommune. Hovedkilden i oppgaven er først og fremst intervjuer og innsamlet informasjon i forbindelse med de aktuelle casene, i tillegg til litteratur- og dokument studier. I arbeidet med casene er det gjennomført intervjuer og samtaler for og best mulig kunne svare på problemstillingen. Funnene i undersøkelsen kan oppsummeres i korte trekk. 1) Hvilke mangler opplever Vegvesenet, Jernbaneverket og kommunene i matrikkelen? Aktørene pekte på flere feil og mangler de kunne stå ovenfor ved informasjonen i matrikkelen. Det man tydelig kunne se ved sammenligning av casene, var at mye av feilene og manglene gikk igjen hos alle aktørene. 2) Hvilke utfordringer medfører mangler i matrikkelen? Under møter/ intervjuer med aktørene i de aktuelle casene uttalte samtlige at feil og mangler i matrikkelen kan medføre forsinkelser i for eksempel byggeprosjekter, utbygging av vei og lignende. Videre kan feil og mangler medføre en svekket troverdighet til matrikkelen som landets offisielle eiendomsregister. Feil og mangler fører til at aktørene bruker mye tid på å sjekke at informasjonen stemmer, før man for eksempel kan erverve grunn 3) Hvordan forholder Jernbaneverket, Vegvesenet og kommunen seg til mangler i matrikkelen/blir det rettet? Aktørene forteller at de retter opp i feil og mangler. I tillegg har det i Gran kommune blitt gjennomført et matrikkelprosjekt som tar for seg kvalitetsheving av informasjonen i matrikkelen. Drammen kommune har også gjennomført opprydding av tilfeller de vet om, og tidligere oppmålingsforretninger som har vist seg å være mangelfulle. Noen saker er mer utfordrende enn andre å gjøre noe med, spesielt for kommunen, for eksempel ved uklare grenser, mangelfull dokumentasjon og partene ikke er enige om hvor grensen går, kan ikke kommunen dømme og sette en grense, da må dette avgjøres i rettssystemet. 4) Hvilke forbedringspotensialer ser Jernbaneverket, Vegvesenet og kommunen i forhold til informasjon i matrikkelen? Aktørene mener at det ikke er noe galt med det informasjonen matrikkelen skal inneholde, og dersom den hadde inneholdt det den skulle, ville informasjonen vært tilstrekkelig. Funnene i oppgaven ble tilslutt diskutert med Matrikkelavdelingen på Kartverket.nb_NO
dc.description.abstractThe theme of this thesis is the land registration system in Norway. The focus in this thesis is what kind of missing information, lack of accuracy there. The system is not up-to-date and trustworthy. The empirical data in the thesis is four case studies that show what kind of defects they could meet in the land registration system. The main source of the thesis is interviews and literature studies.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectMatrikkelnb_NO
dc.titleFeil og mangler knyttet til informasjonen i matrikkelennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340::Other subjects within law: 349nb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel