Show simple item record

dc.contributor.advisorHongslo, Eirin
dc.contributor.advisorSkog, Kristine Lien
dc.contributor.authorVatsvåg, Endre
dc.date.accessioned2016-08-23T12:53:25Z
dc.date.available2016-08-23T12:53:25Z
dc.date.issued2016-08-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401124
dc.description.abstractFor å oppnå mål om en bærekraftig byutvikling er lokaliseringer av store transportgenererende bygg av vesentlig betydning. I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2015b) og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP 2014), legges det stor vekt på at transportgenerende bygg skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering og tilpasses eksisterende og planlagt kollektivstruktur. I følge flere forskningsteorier er dette også et av de viktigste grepene staten kan ta for å få flere til å bruke miljøvennlige transportmidler. Sykehus er ofte en regions største arbeidsplass, og svært viktige i denne sammenheng. Allikevel kan man stadig se at sykehus plasseres på steder som ikke samsvarer med disse overordnede føringene. Temaet som denne masteroppgaven fokuserer på er derfor sykehuslokaliseringer. En vesentlig faktor i slike lokaliseringssaker er at prosessen styres av helsesektoren selv, og ikke av kommuner etter Plan- og bygningsloven. På bakgrunn av dette søker oppgaven å finne svar på følgende problemstilling: Gir planleggingsprosessen i regi av helsesektoren gode grunnlag for opprettholdelse av nasjonale mål og retningslinjer om bærekraftig byutvikling? Forskningsmetoden benyttet i oppgaven for å besvare problemstillingen er et kvalitativt drevet casestudie. Caset som undersøkes er sykehuslokaliseringsprosessen i Stavanger, hvor resultatet var å flytte sykehuset fra dagens plassering på Våland til Ullandhaug. Noe som førte til flere diskusjoner i media om hvorvidt vedtaket bygger opp om bærekraftige byutviklingshensyn. I forskningsarbeidet ble data innhentet gjennom analyse av relevante saksdokumenter fra prosessen, og gjennom halvstrukturerte intervju med sentrale aktører i caset. Resultatene fra analysearbeidet i oppgaven blir drøftet opp mot teori om bærekraftige lokaliseringsvalg og sektorplanlegging, helsesektorens finansielle oppbygning og overordnede rammer for bærekraftig byutvikling. Resultatet av forskningsarbeidet viser at helsesektoren bruker en veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som legitimerer at helsesektorens egne mål og kriterier ved lokalisering er de viktigste. Veilederen er en følge av en regnskapsdrevet finansieringsmodell for investeringer i helsesektoren, som bidrar til neglisjering av statens egne mål om bærekraftig utvikling. Dette fører igjen til problemer på kommunale og regionale nivå i arbeidet mot å oppnå et godt samordnet areal- og transportsystem.nb_NO
dc.description.abstractTo achieve the goal of sustainable urban development, localizations of large transport- generating buildings has a big impact. In national expectations for regional and municipal planning (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2015b) and government planning guidelines for coordinated housing-, land use- and transport planning (SPR-BATP 2014), great emphasis is placed on that transport-generating buildings are located on the basis of a regional comprehensive assessment and adapted to existing and planned collective structure. According to several research theories, this is also one of the main actions the state can take to get more people to use environmentally friendly means of transport. Hospitals are often a regions largest employer, and very important in this context. Yet one can still see hospital localizations that do not correspond to these overriding guidelines. The topic this thesis focuses on is therefore hospital locations. A significant factor in such localization matters is that the process is controlled by the health sector itself, and not by municipalities by The planning and building act. On this basis, the thesis seeks to find answers to the following question: Does the planning process under the auspices of the health sector provide good basis for maintaining the national objectives and guidelines for sustainable urban development? The research method used in the task of resolving the problem is a qualitative driven case study. The case being investigated is the hospital localization process in Stavanger, where the result was to move the hospital from the current location on Våland to Ullandhaug. This led to several discussions in the media about whether the decision builds on sustainable urban development considerations. Research data was gathered through analysis of relevant documents from the process, and through semi-structured interviews with key activists in the case study. The results of the analysis in the thesis is discussed with theory of sustainable localizations and sector planning, the health sector's financial structure and national framework for sustainable urban development. The result of the research shows that the health sector is using a guidance document for the early prosess of hospital planning projects, that legitimizes that the health sector's own goals and criteria for localization is the most important. The guidance document is the result of an accounting driven financing for investments in the health sector, contributing to neglect of the government's own goal of sustainable development. This in turn causes problems at local and regional levels in working towards achieving a well integrated land use- and transportsystem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectsykehuslokaliseringnb_NO
dc.subjectsektorplanleggingnb_NO
dc.subjectbærekraftig utviklingnb_NO
dc.subjectstavangernb_NO
dc.subjecthelsesektornb_NO
dc.titleSykehuslokaliseringen i Stavanger : et positivt bidrag til byutviklingen?nb_NO
dc.title.alternativeHospital localization in Stavanger : a positive contribution to urban development?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230nb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record