Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFredman, Peter
dc.contributor.authorHaraldseid, Thomas
dc.coverage.spatialNorway, Åsnb_NO
dc.date.accessioned2016-08-17T12:35:54Z
dc.date.available2016-08-17T12:35:54Z
dc.date.issued2016-08-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399593
dc.description.abstractNatur- og kulturbasert reiseliv er i vekst i Norge, og det er forventet at denne næringen vil bli viktigere i årene som kommer. Denne oppgavens overordnede spørsmål retter seg mot hvordan landskapsressursanalyse (LRA) kan benyttes i utviklingen av en stedsmerkevare (SM) med fokus på natur- og kulturbasert turisme. For å svare på dette består oppgaven av to deler, der den første delen er teoretisk orientert og den andre delen er empirisk orientert bestående av et casestudie der besøksnæringen og merkevareutvikling i Varanger studeres innenfor en regionalparketablering. Den første delen løses ved å redegjøre for oppgavens teoretiske perspektiver som leder til en diskusjon av viktige relasjoner mellom LRA og stedsmerkevareutvikling (SMU). Dette viser at LRA kan være et viktig verktøy for SMU fordi den legger til rette for nedenfra-opp prosesser, grundige analyser og koblinger mellom landskapskarakter og stedsfølelse, og at det skapes et grunnlag for opplevelsesbaserte utviklingsstrategier som bidrar til selve utviklingen av en SM. Men, det fremkommer også her en foreløpig begrensning med LRA metoden fra et kommersielt utviklingsperspektiv, der det i kommersielle prosesser bør foreligge en tydelig markedsforankring. Det gjøres også et forsøk på videreutvikling av teorien under del 3, der LRA og SM-litteratur ses i sammenheng med Kamfjords (2011) helhetlige reiselivsprodukt for å sette dette inn i en reiselivskontekst. Den teoretiske diskusjonen, et researchopphold i Varanger og resultatene fra en utført LRA (Clemetsen et al. 2013) danner grunnlaget for de kvalitative dybdeintervjuene som gjennomføres knyttet til oppgavens empiriske del. Gjennom empiri forsøkes det å få en mer praktisk forståelse for relasjonen mellom LRA og SMU i et kommersielt utviklingsperspektiv, der fokuset er på entreprenørskapsnivået i LRA og utviklingen av en SM-identitet, og samtidig hvordan den lokale forankringen i utviklingen ivaretas. Resultatene fra den empiriske undersøkelsen presenteres under del 6, og funn drøftes i lys av de teoretiske perspektivene i del 7. Funn fra Varanger viser enighet blant informantene på viktige områder om ønsket utvikling og hva merkevaren Varanger Arctic Norway er og skal være, og gir uttrykk for viktigheten av nedenfra-opp prosesser. Overførbare funn viser særlig til en ytterligere forståelse for småskala entreprenører som nøkkelaktører, og viktigheten av et overordnet fasiliteringsansvar i nedenfra-opp prosesser – og at en form for markedsvurdering også bør være en viktig del av LRA prosessen.nb_NO
dc.description.abstractNature and culture based tourism is developing in Norway and it’s expected that this industry will be more important in the years to come. The main question in this thesis relates to how landscape resource analysis (LRA) can be used in the development of a place brand (PB) with focus on nature and culture based tourism. To answer this question the thesis consists of two parts, where the first part have a theoretical orientation and the second part is empirical oriented with a case study, where tourism and PB in Varanger is studied in the context of a regionalpark establishment. The different theoretical perspectives are first accounted for in the theoretical part, which leads to a discussion of important relations between LRA and PB. This shows that LRA can be an important tool for PB because it focus on bottom-up processes, thorough analysis and linkages between landscape characterisation and sense of place, and it creates a fundament for experience based development strategies that contributes to the development of a PB. However, it also appears a preliminary weakness of the LRA method from a commercial development perspective, where a clearer market focus should be taken into account in the process. Further it is tried to develop the theoretical perspectives in part 3, where LRA and PB-literature is seen in combination with Kamfjords (2011) overall tourism product to better relate LRA and PB to the tourism context. The theoretical discussion, research in Varanger and the results from an LRA (Clemetsen et al. 2013) underlie the qualitative depth interviews conducted in the thesis empirical part. This part tries to gain a more practical understanding of the relation between LRA and PB from a commercial development perspective, which focuses on the entrepreneurship level from the LRA and the development of a PB-identity, which also considers important local conditions related to place identity, landscape and local community. Results from the empirical study is presented in part 6 and findings discussed in the light of the theoretical perspectives in part 7. Findings from Varanger show agreement among the informants on fundamental elements when it comes to desired development and what Varanger Arctic Norway is and should be as a PB, which also express the importance of bottom-up processes. Transferable findings show in particular to a better understanding of small-scale entrepreneurs as key actors, and the importance of a fasilitator in bottom-up PB processes – and that some kind of market assessment also should be an important part of the LRA process.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectStedsmerkevareutviklingnb_NO
dc.subjectlandskapsressursanalysenb_NO
dc.subjectnatur- og kulturbasert turismenb_NO
dc.subjectregionalparknb_NO
dc.subjectPlace brandingnb_NO
dc.subjectlandscape resource analysisnb_NO
dc.subjectnature and culture based tourismnb_NO
dc.subjectregionalparknb_NO
dc.titleLandskapsressursanalyse som verktøy for stedsmerkevareutviklingnb_NO
dc.title.alternativeLandscape resource analysis as a tool for place brandingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310nb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel