Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSelås, Vidar
dc.contributor.authorLyngen, Joakim
dc.coverage.spatialNorway, Dovrefjellnb_NO
dc.date.accessioned2016-08-15T07:51:47Z
dc.date.available2016-08-15T07:51:47Z
dc.date.issued2016-08-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399095
dc.description.abstractDuring the past century, the red fox (Vulpes vulpes) has gradually increased its presence in alpine habitats, threatening endangered species such as the arctic fox (Vulpes lagopus). Several factors have been suggested as underlying mechanisms: increased access to ungulate carcasses, the absence of top predators and increased productivity in mountainous areas. My main objective in this thesis was to investigate if human-induced subsidies along roads could be identified as one of the contributing factors, i.e. driving red fox expansion into alpine areas. Potential food resources were registered along road segments on the European highway 6 over Dovrefjell. The occurrence of red foxes at camera traps were used to record the species’ relation to the highway. I further investigated potential spillover effect of the road, aiming to estimate predation rate on ground nesting birds (using 90 artificial nests) in relation to the highway. Along the road segments, we registered 547 items considered as potential edible garbage, and 17 road-killed small game animals. My results indicated that red foxes were exploiting these human-induced subsidies along the road. The number of days before a bait was detected by a red fox, increased with distance to the road. Surprisingly, no predation on the artificial nests was observed. I suggest the lower response time of red foxes closer to the European highway to be explained by a higher red fox density along the road, due to higher food availability. I conclude that the red fox can benefit from available food along roads and suggests that roads may increase red fox density and survival in areas with initially low productivity. Roads are thus likely to be a contributing factor in driving the red fox expansion into alpine areas. Based on my results, aiming to reduce roads’ positive effect on the red fox and its expansion into alpine areas, I suggest two measures to reduce the availability of food, by: 1) more frequent removal of garbage and road-kills along the road, and 2) raise awareness on the ecological side effects among motorists who throw garbage.nb_NO
dc.description.abstractI løpet av det siste århundret har rødreven (Vulpes vulpes) gradvis økt sin tilstedeværelse i alpine områder, og er således en økende trussel mot truede arter, slik som fjellrev (Vulpes lagopus). En rekke faktorer er foreslått som bakenforliggende mekanismer: økt tilgang til hjortedyrkadaver, fraværet av topp-predatorer og økt produktivitet i fjellområder. Mitt hovedmål var å undersøke om menneske-tilførte subsidier langs vei kunne identifiseres som en av de bakenforliggende mekanismene som driver rødrevens ekspansjon til alpine områder. Registrering av potensielle matressurser ble registrert langs veg-segmenter på Europaveg 6 over Dovrefjell. Forekomsten av rødrev ved åte-kameraer ble benyttet for å registrere artens tilknytning til motorvegen. Jeg undersøkte også en potensiell tilleggs-effekt av veien, med mål om å estimere predasjonsrate på bakkehekkende fugler (ved bruk av 90 kunstige reir) i forhold til nærhet til veien. Langs veg-segmentene registrerte vi 547 elementer ansett som potensielt spiselig avfall, og 17 påkjørte småvilt. Mine resultater indikerte at rødreven utnyttet disse menneske-tilførte subsidiene langs veien. Antall dager før et åte ble oppdaget av en rødrev, økte med avstand til veg. Overraskende nok, ble ingen av de kunstige reirene predatert. Jeg foreslår at den lavere tidsresponsen ved nærhet til Europavegen kan forklares med høyere rødrev-tetthet langs veien, grunnet større mattilgang. Jeg konkluderer med at rødreven kan dra nytte av tilgjengelig mat langs vei og at veier kan øke rødrevens sannsynlighet for overlevelse i områder med opprinnelig lav produktivitet. Veier er dermed en sannsynlig medvirkende faktor til ekspansjonen av rødrev til alpine områder. Basert på mine resultater, med mål om å redusere den positive effekten veier kan ha på rødrev og dens ekspansjon til alpine områder, foreslår jeg to tiltak for å redusere tilgjengeligheten til mat, ved: 1) hyppigere rydding av søppel og påkjørt vilt langs vei, og 2) øke bevisstheten rundt de økologiske bivirkningene blant bilister som kaster søppel.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVulpes vulpesnb_NO
dc.subjectroadsnb_NO
dc.subjectnest predationnb_NO
dc.subjectcameranb_NO
dc.subjectroad-killsnb_NO
dc.subjectgarbagenb_NO
dc.subjectalpine areasnb_NO
dc.subjectred fox expansionnb_NO
dc.subjectinfrastructurenb_NO
dc.subjecthuman-induced subsidiesnb_NO
dc.titleThe expansion of red foxes (Vulpes vulpes) into alpine areas - Effects of human-induced subsidies along roads, and consequences for ground-nesting birdsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.description.localcodeM-NFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel