Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLillebye, Einar
dc.contributor.authorFjeldhus, Pernille Steen
dc.contributor.authorFossnes, Elise Rustad
dc.date.accessioned2016-08-08T12:52:43Z
dc.date.available2016-08-08T12:52:43Z
dc.date.issued2016-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398212
dc.description.abstractØkt befolkningsvekst og fortettingen i byene legger press på levekår og bokvalitet. Attrak- tive og levende byer er begrep som er hyppig brukt. Det er stort utbyggingspress fra utbyg- gere på Skøyen. Dette har ført til Plan- og bygningsetaten “Byplangrep Skøyen”, som første steg til en områderegulering av området. Oppgaven er inndelt i en tematisk og en sted- spesi kk del, der det blir studert 1; Hvilke bystrukturelle fohold som genererer byliv og 2; om Plan- og bygningsetatens “Byplangrep Skøyen” legger til rette for byliv i det fremtidige Skøyen. For nne ut hvilke bystrukturelle forhold som generer byliv er det gjort en teoristudie og en empirisk casestudie. Casestudien undersøker sosiokulturelle, fysiske og funksjonelle forhold på et overordnet nivå på Majorstuen, Grüner- løkka, Nydalen og Skøyen. For å nne ut om Plan- og bygningsetatens “Byplangrep Skøyen” legger til rette for byliv er det gjort en dokumentgjennomgang av planarbeid på Skøyen. Det er også gjort kvalitative intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse. Resultatene fra casestudien viser klare skiller mellom Majorstuen og Grünerløkka, som scorer høyt på de bystrukturelle forholdene, og Nydalen og Skøyen, som scorer lavt. Det er et viktig funn at faktorene i stor grad er avhengige av hverandre for å kunne genere- re byliv. Fra intervjuene ser vi at utbyggerne på Skøyen og Plan- og bygningsetaten har en del motstridene ønsker, og at det er en utfor- dring med samarbeid mellom aktører. Det kan virke som om utbyggerne anser byplangrepet som kun en veiledning, og bygger prosjekter med sterkt fokus på lønnsomhet. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at innbyggernes re største ønsker for Skøyen er bedre tilbud av uteliv/kultur, spisesteder, parker/offentlige plasser og handel/tjenester. Ut fra casestudien og teorien konkluderes det med at bylivet styrkes ved økt grad av urbane kvaliteter med høy grad av menneskelig tilpas- ning. Ut fra denne konklusjonen, funnene fra intervjuene og spørreundersøkelsen ser vi at Byplangrep Skøyen har svake grep som ikke bidrar til å generere byliv. byplangrepet er en “halvferdig områderegulering” av Skøyen, og muliggjør godkjenning av planer på grunnlag av et utkast. Det konkluderes derfor med at Byplangrep Skøyen ikke legger tilrette for byliv.nb_NO
dc.description.abstractIncreased population growth and densi cation of cities, increases standards of quality of life and quality of the living surroundings. Attrac- tive and vibrant cities are terms that are being more frequently used. Development pressure from builders at Skøyen has resulted in the cityplan report “Byplangrep Skøyen”, made by the Planning and Building Services as the rst step in zoning the site. This master thesis is divided into a thematic and a site-speci c part. There are two research questions to be answered during the course of this paper; 1) Which urban structural condition generate vibrant cities? 2) Does “Byplangrep Skøyen” made by the Planning and Building Services, plan for a vibrant city? To study the urban structural conditions that generate vibrant cities, we have chosen to do a theory study and an empirical case study. The case study will examine socio-cultural, physi- cal and functional conditions at Majorstuden, Grünerløkka, Nydalen and Skøyen. To deter- mine if the Planning and Bulding Services’ “Byplangrep Skøyen” plan for a more vibrant city, a document study of the ongoing plan- ning at Skøyen has been conducted, as well as qualitative interviews and a quantitative survey. The results of the case study show a clear distinction between Majorstuen and Grüner- løkka, that score high in urban structural condi- tions, and Nydalen and Skøyen that score low. An important discovery was made, showing that the factors of the urban structurs depend on each other to generate vibrant citites. The results from the interviews show a number of con icting desires and cooperative challeng- es between developers and the Planning and Building Services. It may seem that the devel- opers view the cityplan report as a guide, and would rather build projects with a stronger focus on pro tability. The results of the survey show that the citizens’ four biggest wishes for Skøyen are 1. Better nightlife/culture, 2. More dining places, 3. More parks/public spaces and 4. More shops/services. Based on theory and our case study, we have come to the conclusion that vibrant cities are strengthened by increased levels of urban qualities with a focus on human adaption. Based on this conclusion, the interview results and the survey results, we nd “Byplangrep Skøyen” to be a weak measure that may not be able to help generate a vibrant city. “Byplangrep Skøyen” is the rst step in zoning the site of Skøyen, and enables approval of plans on the basis of a draft. Our conclution is that “Byplangrep Skøyen” do not generate a vibrant Skøyen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectBylivnb_NO
dc.subjectBystrukturelle forholdnb_NO
dc.subjectUrbane kvaliteternb_NO
dc.subjectMenneskelig tilnærmingnb_NO
dc.subjectMajorstuennb_NO
dc.subjectGrünerløkkanb_NO
dc.subjectNydalennb_NO
dc.subjectSkøyennb_NO
dc.subjectByplangrep Skøyennb_NO
dc.titleBystrukturelle forhold som genererer byliv. En metodisk tilnærming - Prosjektområde Skøyennb_NO
dc.title.alternativeStructural conditions that generates vibrant cities. A methodical approach - project area Skøyen, Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Urbanism: 237nb_NO
dc.source.pagenumber254nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel