Show simple item record

dc.contributor.authorHelberg, Johanne Kolås
dc.date.accessioned2016-04-01T11:43:56Z
dc.date.available2016-04-01T11:43:56Z
dc.date.issued2016-04-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383564
dc.description.abstractDenne oppgaven er et studie av hvilke juridiske prinsipper som har blitt anvendt i forbindelse med erstatning, i tilfeller hvor det har blitt gjort endringer i avkjørsler eller kryssinger av offentlig veg. Hovedfokuset for oppgaven er de juridiske prinsippene for endringer på avkjørsler til og fra offentlig veg. For å få frem dette, er seks ulike skjønn gjennomgått og presentert. I tillegg er det gjennomført et intervju med ansatte i Statens vegvesen for å se på hvilke grunnlag som brukes for å gi erstatning. Det er gjort rede for hvilke vurderinger som har blitt gjort, og hvilke bestemmelser som har blitt anvendt for å utbetale erstatning i de ulike tilfellene. Det er samlet inn data ved å gjennomgå skjønn, som har hatt betydning på områder som er aktuelle for denne masteroppgaven. I den forbindelse har det også vært aktuelt å studere den utviklingen som har foregått, spesielt når det gjelder veglovens § 41 tredje ledd. De metodene som bli anvendt i denne oppgaven faller inn under kvalitativ forsking. Det er viktig at forskningen holder en god kvalitet. I den forbindelse er det sett på reliabilitet og validitet til prosjektet, samt generaliserbarheten. Definisjon av avkjørselsbegrepet inngår, og lovhjemler for endring av avkjørsel. Oppgaven avklarer følgende:  Hva er de juridiske prinsippene for erstatning ved endring av private avkjørsler til og fra offentlig veg?  Hvor langt strekker erstatningsansvaret seg utover selve avkjørselen og avkjørselsvegen, og hva kan erstattes?  Hvordan håndteres endring av avkjørsler fra offentlig veg i praksis?nb_NO
dc.description.abstractThis task is a study of the legal principles that have been used in connection with the replacement, in cases where there has been changes made to the exits or crossings of public road. The focus for the task is the legal principles for change of exits. To bring up this, six different judicial assessments reviewed and presented. In addition, it carried an interview with employees in the Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen) to see what basis that used to provide replacement. It described for which reviews that have been done, and the provisions that have been used to pay compensation in the different cases. It is collected data by reviewing the judicial assessments, whit importance on the areas that are relevant for this task. In that connection, it has also been planning to study the development, especially regarding the Norwegian law on roads (veglova) 41, third paragraph. The methods used in this defines as qualitative research. It is important that the research keep a good quality. In that regard, seen on the reliability and validity of the project, as well as the generalizability. Definition of concept exit of public road included, and legal provisions for change of exit. The task defines the following:  What are the legal principles for compensation at the change of private exits to and from a public road?  How far reaching liability beyond the actual exit and the private road, what consequences can be replaced?  How processed the change of exits from the public road in practice?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleAvkjørsler fra offentlig veg : juridiske prinsipper for endring og erstatningnb_NO
dc.title.alternativeExits of public road - legal principils of change and replacementnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record