Show simple item record

dc.contributor.authorMoxnes, Kristin
dc.date.accessioned2015-12-03T13:53:32Z
dc.date.available2015-12-03T13:53:32Z
dc.date.issued2015-12-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2366762
dc.description.abstractØnsket om vekst og utvikling i bynære områder, fører til en urbanisering som ofte truer eksisterende grønnstruktur og hydrologiske systemer. Samtidig spiller blå og grønne strukturer en viktig rolle for landskapets funksjoner og flerbruk. Gjennom oppgaven belyser jeg hvordan blågrønne strukturer kan være en ressurs i bynære endringsprosesser, med området Kjeller i Skedsmo kommune i Akershus som eksempel. Oppgaven er bygget opp slik, at jeg innledningsvis utforsker hvordan man best mulig kan planlegge bynære områder og blågrønne strukturer, og hvilke drivkrefter som påvirker endringsprosessene i Skedsmo. Dette blir belyst gjennom litteratur- og dokumentstudier. Videre undersøker jeg hvilke landskaps- og grønnstrukturkvaliteter prosjektområdet inneholder og hvordan områdets blågrønne strukturer kan integreres som ressurs i utviklingen av Kjeller og omegn. Dette gjør jeg gjennom kartlegging og analyse av prosjektområdet, og gjennom utarbeidelse av strategier, tiltak og en helhetlig plan for prosjektområdet. Planen kombinerer integrering og utvikling av blågrønne strukturer og plassering av ny bebyggelse. Besvarelsen løfter frem landskapet som en viktig ramme for planlegging av bynære områder. Dimensjoner som naturgrunnlag, menneskeskapte faktorer og romlig-estetiske forhold bør tas i betraktning i planleggingen. Med utgangspunkt i landskapet, kan grønnstrukturen benyttes til å bevare og fremme flerfunksjonaliteten til et område slik at både økologiske og sosiokulturelle forhold blir ivaretatt. De blågrønne strukturene bør bevares og utvikles slik, at de danner grunnlag for sentrale funksjoner som naturmangfold, rekreasjon og overvannshåndtering. Samtidig kan de blågrønne strukturene planlegges og forvaltes slik at de underbygger landskapets særpreg og lesbarhet; viktige aspekter for at folk skal oppleve gjenkjennelse og føle tilhørighet til steder i forandring. Ved bevaring og utvikling av landbrukslandskap, naturområder- og strukturer, kan prosjektområdet på Kjeller (for-)bli et flerfunksjonelt, særpreget landskap. Dette til tross for utviklingsprosessene som foregår i Skedsmo kommune. Det er, innenfor visse rammer, også mulig å legge til rette for ny bebyggelse i prosjektområdet, samtidig som landskaps- og grønnstrukturkvaliteter blir tatt vare på.nb_NO
dc.description.abstractProcesses of change in semi-urban areas frequently lead to urbanisation, with consequent fragmentation of blue and green structures, and degradation of landscape qualities. At the same time, blue and green structures are important for landscape functionality and the multi-use of landscapes. This master thesis examines how blue and green structures can constitute a resource in processes of change in semi-urban areas. Kjeller, in the Norwegian municipality of Skedsmo, Akershus, is the geographic area of study. Initially, I look into how planning of semi-urban areas and blue and green structures is, and should, be done, as well as the driving forces of processes of change in Skedsmo. Then I survey the project area in Kjeller, uncovering landscape- and blue and green structure qualities. Finally, I point out strategies and actions in order to promote multi-functionality in the area, followed by an overall plan that integrates landscape, blue and green structures and buildings. A central point of the thesis is the importance of landscape as a frame for area planning. Nature, manmade elements and spatial and aesthetic factors should be considered. Also, blue and green structures should be developed in a way that supports biodiversity, storm water management and recreation. At the same time, they ought to be managed in a manner that enhances landscape legibility and character. In the project area at Kjeller, preservation of farmland and nature areas makes the area more characteristic and multi-functional, in spite of the on-going changes in Skedsmo municipality. It is actually possible to keep, and develop, landscape qualities and blue-green structures, and at the same time find space for new buildings in the area.nb_NO
dc.description.sponsorshipKlima- og miljødepartementet, Norgenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectBlågrønne strukturernb_NO
dc.subjectFlerfunksjonelt landskapnb_NO
dc.subjectSemi-urbane områdernb_NO
dc.subjectOvervannshåndteringnb_NO
dc.subjectNaturmangfoldnb_NO
dc.subjectRekreasjonnb_NO
dc.subjectBlue and green structuresnb_NO
dc.subjectMulti-functional landscapesnb_NO
dc.subjectSemi-urban areasnb_NO
dc.subjectStorm water managementnb_NO
dc.subjectBiodiversitynb_NO
dc.subjectRecreation and identitynb_NO
dc.titleBlågrønne strukturer som ressurs i bynære endringsprosesser : med blikk på Skedsmo kommunenb_NO
dc.title.alternativeBlue and green structures as resources in semi-urban areas. Specifically Skedsmo municipalitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230nb_NO
dc.source.pagenumber189nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge