Show simple item record

dc.contributor.authorAanestad, Magnus
dc.date.accessioned2015-11-04T14:44:39Z
dc.date.available2015-11-04T14:44:39Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359282
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke hvordan gründere opplevde å delta i en kreativ gruppeprosess, om de ble mer kreative og om de fikk bedre gründerevner. Spesielt opplevelsen til gründere i sosial kontekst, som i denne studien er gründere med støtte fra NAV , og nødvendighetsgründer, gründere som starter fordi de må, er i fokus og blir sammenlignet med andre gründeres opplevelse. Teorien om nødvendighetsgründere og gründere i sosial kontekst hevder at de har mindre lønnsomme og innovative bedriftsideer enn andre gründere. Men også at de har mindre samfunnsnytte ved siden de har lavere vekst og skaper færre arbeidsplasser. På denne bakgrunn gjennomgikk seks gründere en kreativ gruppeprosess kalt Den kreative plattform. Baktanken med å øke kreativiteten er at kreativitet er det første steg i å bli mer innovativ som i forlengelsen kan gi høyere overlevelsesevne og samfunnsnytte. De seks gründerne ble klassifisert om de var nødvendighetsgründere eller ikke og om de var i sosial kontekst eller ikke. Ved bruk av et fenomenologisk og eksplorativt forskningsdesign ble det gjennomført seks intervjuer om gründernes opplevelse av å delta på kreativ gruppeprosess. Videre ble gründernes resultater på kreativitetstester sammenlignet før og etter den kreative gruppeprosessen, men også mellom de ulike gruppene gründere. Gründerne opplevde seg i ulik grad kreative i prosessen, men de fleste fikk mer konkrete og utviklede ideer. De fleste opplevde prosessen med å jobbe kreativt som nyttig for sitt videre arbeide. Gründerne i sosial kontekst skåret dårligere på kreativitetstestene, men hadde trolig ikke mindre nytte av deltakelsen i helhet. De fleste gründerne opplevde også økt selvtillit og engasjement for arbeidet. At det var ulike gründere og fagbakgrunner opplevdes positivt i den forstand at det ga en bredere kunnskapsbredde i gruppen, men det ga også utfordringer som kommunikasjonsproblemer på grunn av ulikt kognitivt nivå og ulike personlige egenskaper. Studien vil spesielt kunne ha relevans for offentlig forvaltning knyttet til gründervirksomhet men også mer generelt for alle grupper som ønsker å jobbe mer kreativt.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this study is to explore entrepreneur’s experience of participating in a creative group process, whether they become more creative and enhance their abilities as entrepreneur. Especially the experience of entrepreneurs in a social context, that is entrepreneurs with support from NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration), and necessity entrepreneurs is emphasized and compared with other entrepreneurs. In theory necessity entrepreneurs and entrepreneurs in a social context have less profitable and innovative business ideas than other entrepreneurs. Further they are of less benefit to society by having less growth and creating fewer jobs. Based on this six entrepreneurs participated in the creative group process called ” The creative platform”. Creativity being the first step of innovation, the idea is to become more innovative which might lead to higher survival rate and benefit to society. The entrepreneurs were classified based on whether they were necessity entrepreneurs or not and whether they were in a social context or not. Through a phenomenological and explorative research design six interviews were completed about the entrepreneurs experience of participating in a creative group process. Further the entrepreneurs results on creativity tests were compared before and after the creative group process and also between the different groups of entrepreneurs. The entrepreneurs experienced to a various degree being creative in the process, but most got more developed and concrete ideas. Further most experienced the process of being creative as useful for their future work. Entrepreneurs in a social context had a lower score on creativity tests, but not necessarily less benefit from the participation as a whole. Most entrepreneurs experienced enhanced self-confidence and dedication to their work. Different backgrounds and entrepreneurs was seen as positive by providing a richer knowledge base, but also challenging in communication because of different abilities and cognitive level. The study might be relevant to public administration related to entrepreneurs and more generally all groups who wants to work more in creative ways.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/*
dc.subjectGründerskapnb_NO
dc.subjectEntreprenørskapnb_NO
dc.subjectEntrepreneurshipnb_NO
dc.subjectNecessity entrepreneurnb_NO
dc.subjectNødvendighetsgründernb_NO
dc.subjectGründer i sosial kontekstnb_NO
dc.subjectsubsidized start-upnb_NO
dc.subjectNAV-gründernb_NO
dc.subjectCreative Group Processnb_NO
dc.subjectkreativ gruppeprosessnb_NO
dc.subjectkreativitet i gruppenb_NO
dc.subjectDen kreative plattformnb_NO
dc.subjectThe Creative Platformnb_NO
dc.subjectcreativity in groupsnb_NO
dc.titleKreative Gründere : en eksplorativ studie av nødvendighetsgründeres og gründere i sosial kontekst sin opplevelse av deltakelse i kreativ gruppeprosessnb_NO
dc.title.alternativeCreative Entrepreneurs: An Explorative Study of Necessity Entrepreneur’s and Entrepreneurs in a Social Context´s Experience of Participation in a Creative Group Processnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge