Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvam, Tonje
dc.date.accessioned2015-11-04T11:50:25Z
dc.date.available2015-11-04T11:50:25Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359241
dc.description.abstractNorske fjellgårder og setre opererer i skillet mellom landbruk og reiseliv, men også som sted for autentiske opplevelser og som verdibærere av kulturarv. Som følge av moderniseringsprosesser innenfor landbruket med økt press på gårdens ressurser har det medført et behov for å diversifisere gårdens ressurser for å øke inntektsgrunnlaget. Som følge av dette har gårdsturisme vært en naturlig vei å gå for mange av aktørene. Samtidig er det stadig flere aktører som utelukkende bruker fjellgården og setra til reiselivssammenheng. Denne studien retter fokuset mot de indre og ytre forutsetningene som preger reiselivsutvikling ved henholdsvis fjellgården og setra. Som del av problemstillingen har det også vært et mål å på mulige forskjeller i disse forutsetningene for setra i forhold til fjellgården. Med utgangspunkt i et kvalitativt forskningsdesign, har det blitt gjennomført semi-strukturerte intervju med 11 informanter hvor det er satt fokus på aktørenes perspektiv på forutsetningene som former reiselivsutvikling. Ved bruk av entreprenørskapteori, teoretiske perspektiv på motivasjon, mål, humankapital og sosial kapital og teorier om betydningen av sted for reiseliv har det blitt satt fokus på samspillet mellom de indre og ytre forutsetningene som grunnlag for reiselivsutvikling. Denne studien finner at det er behov for å innta en kontekstuell tilnærming i studiet av reiselivsutvikling innenfor gårdsturisme. Studiens resultater viser til behovet for å revurdere hvordan man kategoriserer entreprenører i gårdsturismesammenheng for å bedre forstå samspillet mellom de indre og ytre forutsetningene. Gårdsturismeaktøren som økonomisk motivert eller livsstilsmotivert er ikke dekkende for å forstå entreprenøren knyttet til fjellgården og setra, og aktørenes satsing på turisme må heller forstås som basert på sammensatte motiv. Det har blitt foreslått å identifisere gårdsturismeaktører som enten gårdsentreprenører eller turistentreprenører avhengig av om turisme er en tilleggsnæring til gårdsdrift eller om det er å bruke gården som ressurs i reiselivssammenheng som utgjør motivasjonen bak reiselivsutvikling innenfor gårdsturisme. Videre er det også påvist at seteraktører i større grad vektlegger det å opprettholde tradisjoner og å være på setra som viktige motivasjonsfaktorer for deres satsing på turisme.nb_NO
dc.description.abstractNorwegian mountain farms and pasture farms find themselves in the intersection between agriculture and tourism, where their historical and geographic placement stand to represent authentic experiences of our cultural heritage. Due to increased pressure from modernization processes in agriculture and an increased need to diversify farm resources into new forms of incomes, farm tourism has for many set out as a way to go. Simultaneously, as part of this, an increasing number of agents use their mountain farm and pasture farm solely for tourism purposes. This study has addressed the internal and external conditions affecting tourism development on mountain farms and pasture farms in Norway. As part of this thesis’ main topic of research, the possible different conditions affecting the pasture farm as opposed to mountain farms has also been explored. By adopting a qualitative research design, 11 semi-structured interviews served as the data basis for investigating this topic. The focus has been on the agent perspective on this matter. Entrepreneurship literature along with theoretic perspectives on motivation, goals, human capital and social capital and the meaning of place has formed the main foundation for investigating the interplay between internal and external conditions affecting tourism development. The results show a need to adopt a contextual approach to entrepreneurship study relating to farm tourism as the context of farm tourism differ from many other entrepreneurial contexts. The study also finds a need to revise the categorization of entrepreneurs in farm tourism to be able to understand the interplay between the internal and external conditions. To fully understand entrepreneurship in farm tourism, the focus has to shift from distinguishing farm tourism agents as either lifestyle motivated or economically motivated to a focus on identifying them as farm entrepreneurs or tourist entrepreneurs as this study reveals farm tourism agents to consist of a series of motivational factors including both economic and lifestyle motivations. Further, the study also show that motivations acts as complex, intertwined structures and not as one single motivation that in turn can be used to categorize the actions of entrepreneurs in farm tourism. There is also a difference between pasture farms and mountain farms concerning the importance of maintaining culture and tradition as an important motivational factor concerning summer farm tourism.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectgårdsturismenb_NO
dc.subjectreiselivnb_NO
dc.subjectfarm tourismnb_NO
dc.subjectfarm-based tourismnb_NO
dc.subjectgårsdbasert turismenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectforutsetningernb_NO
dc.subjectstednb_NO
dc.titleKontekstens betydning for gårdsbasert turisme : en studie av forutsetninger for reiseliv med fjellgården og setra som utgangspunktnb_NO
dc.title.alternativeThe meaning of Context in Farm-based Tourism - A study on the conditions affecting tourism development at mountain farms and pasture farmsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge