Show simple item record

dc.contributor.authorHaakonsen, Thea Ulrikke Ryen
dc.date.accessioned2015-11-04T11:31:06Z
dc.date.available2015-11-04T11:31:06Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359237
dc.description.abstractNaturbaserte reiselivsaktiviteter blir stadig mer etterspurt og har særlig i Norge hatt en økende popularitet i de senere år. Det kan sees en trend, og særlig blant unge at flere søker ekstreme naturopplevelser, men på den annen side er det dessuten økt etterspørsel etter naturbaserte reiselivsaktiviteter også blant den eldre generasjonen. Det er både positive og negative sider ved økt brukt av naturen. Det er viktig å skåne naturmiljøet, men det er også viktig at besøkende får en god naturopplevelse. Ved økt menneskelig ferdsel i et område har det både økologiske virkninger så vel som sosiale virkninger. Etterspørsel etter aktiviteter som foregår i frilufts- og rekreasjonsområder danner samtidig et press på forvaltningsmyndigheter på grunn av påvirkningene som økt menneskelig ferdsel fører med seg. Gaustatoppen og Solstien er to fjellturer som ligger i nærhet av hverandre, men besøkstallene er vidt forskjellige. Gaustatoppen er en av Norges mest besøkte fjellturer, mens få derimot har hørt om Solstien. Som en del av Vidda Vinn sitt verdiskapningsprogram ble det økt fokus rundt profileringen av Solstien, og stien ble tilrettelagt i 2010. Det er i denne studien det sosiale spekteret ved økt menneskelig ferdsel som belyses. Denne studien er en brukerundersøkelse gjort på Gaustatoppen og Solstien sommeren 2014, med formålet om å se på om det er ulike holdninger og preferanser hos de beøkende i et mye besøkt område i forhold til et lite besøkt område. Videre har det vært et mål med studien å finne ut bakgrunnen for brukernes valg av turdestinasjon, hvilke holdninger og preferanser de har til tilrettelegging og trengsel samt i hvilken grad de er tilfreds med opplevelsen de fikk på Gaustatoppen/ Solstien. I studien er det tatt med 57 personer, og funnene tilsier at det er små forskjeller mellom brukerne på Gaustatoppen og Solstien. Det er ingen store og markante forskjeller blant de besøkende, men det er funnet noen ulike sosio- demografiske, holdnings- og preferanseforskjeller. Ved Gaustatoppen oppleves det trengsel, og på Solstien er det en eldre brukergruppe samt at de er mest fornøyd med den eksisterende tilretteleggingen. Generelt sett er brukerne i en lik andel kvinner og menn, der over halvparten er over 45 år og de fleste er på dagstur og er til vanlig bosatt i et nærliggende demografisk område.nb_NO
dc.description.abstractNature based tourism activities are increasingly in demand and has had an increasing popularity in recent years. It can be seen a trend, especially among the youngest participants that are seeking more extreme nature activities, but on the other hand, there is also increased demand for nature-based tourism activities among the older generation. There are both positive and negative aspects of increased use of nature. It is important to protect the natural environment, but it is also important that visitors have a good experience of nature. With increased human traffic in an area occur both ecological as well as social impacts. Demand for activities that take place in outdoor and recreational areas simultaneously forms a pressure on the authorities. Gaustatoppen and Solstien are two hiking locations nearby each other, but the visitor numbers are very different. Gaustatoppen is one of Norway's most visited mountain hikes, while few however have heard about Solstien. As part of the Vidda Vinn and the ir value creation program it has increased focus on marketing, and a new hiking track was planned and built in 2010. In this study the social spectrum by increased human use is in focus. This study is a user survey conducted on Gaustatoppen and Solstien summer 2014 with the purpose of seeing whether there are different attitudes and preferences of the tourists in a much visited area compared to a less visited area. Furthermore, it has been a goal of this study to find out the background of users' choice of destination, attitudes and preferences they have to facilitation and crowding and to what extent they are satisfied with the experience they got on Gaustatoppen and Solstien. In the study, there is 57 people, and findings suggest that there are subtle differences between users of Gaustatoppen and Solstien, but it is have found some different socio-demographic, attitudinal and preference differences. On Gaustatoppen crowding can be seen, and on Solstien, it is an older user group and they are most satisfied with the existing faciliation. Generally speaking, users in an equal proportion of women and men, more than half are over 45 years and most are on day trip and are residents of a nearby demographic area.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectturismenb_NO
dc.subjectnaturbasert reiselivnb_NO
dc.subjecttrengselnb_NO
dc.subjecttilretteleggingnb_NO
dc.subjectGaustatoppennb_NO
dc.subjectSolstiennb_NO
dc.subjectholdningernb_NO
dc.titleEn brukerundersøkelse på Gaustatoppen og Solstien om holdninger og preferanser til tilrettelegging og trengelnb_NO
dc.title.alternativeA User Survey on Gaustatoppen and Solstien on Attitudes and Preferences of Faciliation and Crowdingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge