Show simple item record

dc.contributor.authorBrattabø, Gunn Marit
dc.date.accessioned2014-11-04T11:09:17Z
dc.date.available2014-11-04T11:09:17Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225335
dc.description.abstractStrategiimplementering er et tema som er mindre belyst i teori og forskning enn strategiutvikling. Fokus innenfor strategifaget har tradisjonelt sett vært på markedsdrevne bedrifter, og i mindre grad på offentlige sektor. Siden inntoget av New Public Management på 1980-tallet har strategi etter hvert blitt et kjent begrep også i offentlig sektor. Imidlertid møter offentlige virksomheter noen spesielle utfordringer i samspillet med overordnet organ, og med sine kvalitative og kvantitative målinger. Jeg ønsker med min utredning å øke forståelsen for strategiimplementering i offentlig sektor, samt undersøke om hva en gjør samsvarer med strategiene. Jeg har altså fått tilgang til å skrive om Kunsthøgskolen i Oslo som casebedrift. Jeg har gjennomført semistrukturerte intervjuer med samtlige dekaner og seksjonssjefer, totalt 12 personer. I tillegg har jeg gjennomført tekstanalyse av institusjonens Rapport og Plan samt fellesområdet og avdelingenes Kvalitetsrapport og Plan. Rapport og Plan er en tekstlig beskrivelse av virksomhetsstyringen ved Kunsthøgskolen i Oslo og er styrets rapport til departementet med frist 15. mars hvert år. Kvalitetsrapport og Plan rapporteres kun til styret. Mine funn avdekker at måleproblemer vanskeliggjør en konklusjon. Lederne gir uttrykk for at de er opptatt av å involvere ansatte i utforming og gjennomføring av tiltak/planer, samt å koble disse opp mot de strategiske målene. Samtidig innrømmes det at en kanskje ikke har kommet så langt på enkelte områder. Rapporteringen er en blanding av tilbakemelding på sektormål, virksomhetsmål, styringsparametre, opplisting av tiltak/planer og beskrivelse av nåsituasjon. Det som i større grad mangler, er en vurdering av om en faktisk velger de riktige virkemidlene og når sine strategiske mål. Men det er viktig å understreke at dette ikke er ensbetydende med manglende måloppnåelse og at det det gjøres en dårlig jobb ved institusjonen. Samtidig avdekker mine funn noen områder som kan tenkes å påvirke måloppnåelse negativt. Disse omfatter ledergruppestruktur, lederskap av en matriseorganisasjon, rolleuklarhet og manglende prosesstenking, fravær av virksomhetsstrategi/konkurransestrategi og funksjonelle strategier. Strategy execution is a topic which is less discussed in theory and research than strategy development. Focus within the strategy discipline has traditionally been on market-driven businesses and to a lesser extent the public sector. Since the reform of the New Public Management in the 1980s, strategy became a familiar term in the public sector. However, public entities face some special challenges in the interaction with the parent body, and their qualitative and quantitative measurements. Hopefully my study can increase the understanding of strategy execution in the public sector, as well as examine practice correspond to the strategies. As a business case, I have access to writing about Oslo National Academy of the Arts. I conducted semi-structured interviews with employees of the management group, total 12 persons. In addition, I conducted textual analysis of the institutional level document Report and Plan as well as the administrative departments and the various academies Quality Report and Plan. Report and Plan is a textual description of corporate governance at the Oslo National Academy of the Arts and is the Board's report to the Ministry with a deadline of 15 March each year. Quality Report and Plan are reported to the Board only. My findings reveal that measurement problems make it difficult to conclude. The leaders state that they are keen to involve employees in the development and execution of initiatives / plans, and to connect these to the strategic goals. At the same time they admit that one fail to reach strategic goals in all areas. Reporting is a mixture of feedback on sector objectives, business objectives, performance metrics, listings of actions / plans and description of the current situation. Lacking in many cases is an assessment of whether one is actual doing the right things and achievement of strategic goals. However, it is important to emphasize that this is not synonymous with not reaching the strategic goals and a failure in doing a good job at the institution. At the same time my findings reveal some areas that may affect achievement negatively. Included are management team structure, leadership of a matrix organization, role ambiguity and lack of process thinking, lack of business strategy / competitive strategy and functional strategies.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectstrategiutviklingnb_NO
dc.subjectstrategiimplementeringnb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.titleDen strategiske prosessen ved en offentlig institusjon. Er det samsvar mellom Strategisk plan ved Kunsthøgskolen i Oslo og strategiimplementering?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record