Show simple item record

dc.contributor.authorAskheim, Christoffer
dc.date.accessioned2014-09-23T11:48:42Z
dc.date.available2014-09-23T11:48:42Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/221168
dc.description.abstractSkogbruket i Norge har de siste 50 årene gjennomgått store forandringer. Både teknologiske fremskritt og samfunnsøkonomiske faktorer har påvirket næringen betydelig. I dag er det om lag 6500 ansatte i skogbruket, og med relativt lave tømmerpriser er optimalisering og effektivisering nødvendig i alle ledd, fra spiring til hovedhogst. Ungskogpleie er et kvalitetsfremmende tiltak som ofte nedprioriteres. Det er anslått at behovet for ungskogpleie i Norge ligger rundt 2 millioner dekar, mens det årlige arealet som ryddes er omtrent 270 000 dekar. For å bidra til økt effektivisering i ungskogpleie var målet med denne studien å kartlegge potensielle forskjeller for tre ulike ryddesager produsert av Husqvarna AB (Husqvarna) knyttet til bestandsvariable. I 2009 lanserte samme produsent kjederyddesagen 535 FBx og det var også ønskelig å belyse andre bruksområder for denne. Nesten alle de 106 observasjonene er fra Eidsvoll kommune i Akershus fylke, og arbeidet ble utført sommer og høst 2013. Bestandene ble valgt ut av oppdragsgivere og er derfor tilfeldig utvalgt og ikke tilpasset studien. Observasjonene er delt i tre grupper; «Alle sager»; alle 106 observasjoner, Data-1; en stor tradisjonell ryddesag (555 FXT) mot kjederyddesag (535 FBx) (70 observasjoner), og Data-2 en svakere tradisjonell ryddesag (545 FXT) mot kjederyddesag (535 FBx) (36 observasjoner). Det ble utført tradisjonell avstandsregulering; enkelttrestilling. Det ble brukt multippel regresjonsanalyse og det ble utarbeidet tre modeller, med uttak, gjennomsnittlig diameter, og overhøyde som forklaringsvariabler. Resultatene viser at ingen bestandsvariabler kan påvise prestasjonsforskjeller mellom de tre forskjellige ryddesagene. Det er derfor ikke grunnlag for å anbefale en spesifikk sag for bestemte bestandsvariabler. Modellene beskriver, med denne studiens datagrunnlag, prestasjonstider i ungskogpleie for alle tre sagtyper. Andre bruksområder for 535 FBx er kunstig kvisting opp til ca 3 meter, rydding av traséer i skog, mer presis kapping av dobbelttopp og/eller gankvist, toppkapping samt forhåndsrydding. Abstract Over the last five decades the forestry in Norway has changed significantly. Both technical and socio-economic factors have influenced the industry. About 6500 persons are employed in the forestry sector in Norway today, and due to the relatively low timber prices, the need for optimization is necessary in all of the areas of the forestry industry, from germination to the final harvest. Precommercial thinning is a quality improving work that often is forgotten. It is estimated that the annual need for precommercial thinning in Norway is about 200 000 hectares, while the mean annual precommercially thinned area is only 27 000 hectares. To help improve precommercial thinning, the aim of this study was to locate possible differences linked to different stand variables for different brush saws produced by Husqvarna AB (Husqvarna). In 2009, the company introduced a brush saw with a chain, the 535 FBx. It was also of interest to comment on other possible areas of application for this saw. Almost all of the 106 plots were established in Eidsvoll municipality, Akershus county. The work was carried out during summer and fall 2013. The stands were picked out by the employers and are therefore randomly chosen, and not adapted for this study. The observations were split into three groups; "Alle sager" all of the 106 observations, Data-1; a large traditional brush saw (555 FXT) versus the 535 FBx (70 observations), and Data-2; a smaller brush saw (545 FXT) versus the 535 FBx (36 observations). The clearing method was traditional spacing; crop tree selection. Multiple regression analysis was used to establish the models with stand density and mean diameter as explanatory variables. The results indicate that none of the stand variables could predict any difference between the three different brush saws. It is therefore not possible to recommend one certain brush saw for certain stand characteristics. With the data from this study, the models explain the operating time in precommercial thinning for all of the three brush saws. Other areas of application for the 535 FBx is artificial pruning up to approximately 3 meters, clearing of lines and routes in forests, more precise cutting of forks and/or spike knots, top cutting as well as clearing before commercial thinning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectPrecommercial thinningnb_NO
dc.subjectDriftsteknikknb_NO
dc.titleEffektivitet i ungskogpleie : en sammenligning av ryddesagernb_NO
dc.title.alternativeEcciciency in precommercial thinning - A comparison of brush sawsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record