Show simple item record

dc.contributor.authorFidjeland, Marie
dc.date.accessioned2014-09-18T09:00:11Z
dc.date.available2014-09-18T09:00:11Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220391
dc.description.abstractSykkelturisme som reiseform øker i popularitet, og sykkelen regnes som spesielt godt egnet for å leve seg inn i det spesielle og særegne ved ett sted. Der bilen er bygd for å reise mellom landskap er sykkelen bygd for å reise inn. Via sykling kan man få tilgang til minneverdige og spesielle opplevelser. I denne oppgaven tar jeg for meg metoden landskapsresurssanalyse, som via relevant kunnskap om sykkelturistens landskapsopplevelse tilpasses og benyttes i analysen av en sykkelrute. Landskapsressursanalysens to deler, landskapsanalyse og stadkjensle-undersøkelse, tilpasses begge til å bli mer hensiktsmessige for analysens formål. Sentralt står målet om å inkludere både de materielle og de immaterielle sidene ved landskapet som oppstår når man sykler sykkelruten. Tilnærmingen sykkelruten som landskapsfortelling sin styrke er å skape sammenheng og koble sammen det materielle og imaterielle. Dette belyses ved teoretiske prinsipper og praksiser for å formidle landskapsfortellinger. Metoden er testet ut i et case område, Nasjonal sykkelrute 2, på strekningen langs Telemarkskanalen. Først i et overordnet trinn av strekningen Ulefoss – Dalen, deretter detaljert analyse av en valgt delstrekning. Oppgaven avsluttes med forslag til konkrete tiltak langs sykkelruta. Her blir prinsippene og praksisene rundt tilnærmingen landskapsfortelling tatt opp igjen. Oppgaven tar for seg en uttesting av en metode i en ny setting, og fører diskusjon rundt metodens bruk og grunnlaget den gir for å skape gode sykkelopplevelser. I analysen av ruta i case området identifiseres den ro og fred man opplever ved å sykle strekningen, som en av de viktigste ressursene. Tiltakene som forslås er basert på denne betraktningen. I arbeidet med utvikling og tilrettelegging for sykkelturisme vil en viktig del av det som styrer utformingen av ruta være sammenkoblingen av attraksjoner og reiselivstilbud i området. Denne oppgaven bidrar med en tankegang som kan fungerer som et supplement i dette arbeidet, og som sørger for at også landskapsopplevelsen blir viet oppmerksomhet Bike tourism as a way of travelling is gainingpopularity and the bike is considered particularly well suited as a means to immerse oneself in a place’s peculiarities. Where the car is designed to travel between landscapes, the bike is made to travel into landscapes. Through biking you can gain access to memorable and unique experiences. In this thesis I discuss the method landscape resource analysis. Trough the use of relevant theory on the bike tourist’s experience of landscape the method is adapted and used in the analysis of a bicycle route. The two parts of the landscape resource analysis; landscape analysis and sense of place investigation, are both adapted to fit the main analysis’ purpose. The main focus lies on including the material and immaterial aspects of the landscape that arise when you bike the route.The bike route as a landscape narrative is an approach which strength lies in creating bonds between the material and immaterial. This is illustrated by theoretical principles and practices for communicating landscape narratives. The method is tested in a case study area, Nasjonal sykkelrute 2, on the stretch along the Telemark Canal. First, in a general manner the route between Ulefoss - Dalen, then a detailed analysis of a selected subsection. The thesis ends with propositions for measures to be taken along the bicycle route. This part picks up the principles from the approach landscapenarratives. In this thesis a method has been tested in a new setting. The use of the method and the basis it is providing for making positive biking experiences will be discussed. It is the peace and quietness you experience that are the main quality of the bike route in the case study. The suggestions are based on this main reflection. When developing bike tourism in an area, the connection between local attractions and other important tourist sites will be a main influence on the design of the bike route. This thesis contributes with a mindset that can act as a supplement in the process, ensuring that the landscape experience also will be given attentionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleSykkelturistens opplevelse av landskapet langs Kanalruta i Telemark : en utprøving av landskapsressursanalysen i et sykkelperspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238nb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record