Show simple item record

dc.contributor.authorPlatou, Anders Jarstad
dc.contributor.authorAlmli, Lars Floan
dc.date.accessioned2014-09-16T11:04:21Z
dc.date.available2014-09-16T11:04:21Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219878
dc.description.abstractBygg- og anleggsbransjen arbeider med komplekse utfordringer. Bransjen består av et stort antall aktører, som sjelden arbeider sammen over lengre tid. Undersøkelser utført av SINTEF viser at bygg- og anleggsbransjen har store utfordringer knyttet til byggskader på nye hus i Norge. Kostnadene knyttet til utbedring av prosessforårsakede byggskader lå i 2007 opp mot 13 milliarder kroner. Formålet med oppgaven er å utvikle et verktøy som kan brukes til å vurdere og kvalitetssikre prosessen bak byggtekniske valg som gjøres for boligbygg i prosjektets tidligfase. Definisjonen av prosjektets tidligfase er når prosjektet kun eksisterer konseptuelt, før gjennomføringen planlegges i detalj. Tidligfasen starter fra idéen og behovet er identifisert og avsluttes ved beslutning om at prosjektet skal gjennomføres eller ikke. Vi har utviklet en modell som kan benyttes ved konseptvalg i boligprosjekter. Informasjonen i modellen er samlet inn gjennom workshop og dybdeintervjuer av deltakere med en variert bakgrunn fra REINERTSEN AS. Modellen er utviklet i Excel. Ved å benytte konseptvalgsmodellen i tidligfasen i byggeprosjekter kan konsekvenser, usikkerhetsmomenter og komplikasjoner oppdages. Konseptvalgsmodellen isolerer ikke valgene til enkeltavgjørelser, men den bidrar til å se konsekvensene i sammenheng med alle de andre valgene. Ved å bruke modellen til å analysere et reelt byggeprosjekt har vi vurdert løsningene som ble valgt i prosjektet mot alternative løsninger. Resultatene våre viser at modellen bidrar til å formidle erfaringer og kunnskap fra flere parter i byggeprosjekter. Dette er med på å gi tilbudsgruppa et bedre informasjon- og beslutningsgrunnlag. Mye av informasjonen i modellen er kvalitative og subjektive vurderinger av usikkerhet og risiko. Slik sett kan modellen være et nyttig verktøy for å redusere den totale risikoen ved prosjektet. Modellens omfang er begrenset i oppgaven, så videre arbeider vil være nødvendig for å utnytte potensialet. For å holde modellen relevant kreves det at den blir kontinuerlig oppdatert da priser i markedet endrer seg og ny teknologi og nye løsninger utvikles. The construction industry is dealing with complex challenges. The industry consists of a large number of players, who rarely work together for longer timespans. Statistics conducted by SINTEF shows the construction industry faces significant challenges related to building damages in new residential constructions. The costs associated with repairing procedure related building damages was in 2007 nearly 13 billion NOK. The focus of this thesis is to develop a tool to be used to evaluate and confirm the quality of the decision process linked with technical solutions made for residential buildings in the project's initiation phase. Definition of the project's initiation phase is when the project exists only conceptually, before execution is planned in detail. Initiation phase starts when the idea and the requirement are identified and ends with the decision to execute or discard the project. We have developed a model that can be used for conceptual evaluation in residential building projects. The information in the model is gathered through workshops and personal interviews of participants with different backgrounds in REINERTSEN AS. The model is developed in Excel. By using the conceptual model in the initiation phase of construction projects, uncertainties and complications can be detected. The conceptual model does not isolate the solutions as individual decisions, but it helps to extend the view and see the consequences in the context of the whole project. Using the model to analyze a real construction project, we have evaluated the solutions used in the project and compared to alternative solutions. Our results show that the model helps to convey the experiences and knowledge from several participants in construction projects. This helps to give the project group a more sufficient platform for information and decision making. Much of the information in the model is qualitative and subjective valuations of uncertainty and risks, thus the model can be a useful tool to reduce the overall risk of the project. In this thesis the model's scope has been limited, so further work will be needed to exploit the potential. To keep the model relevant and up to date requires continually updates as market prices changes and new technologies and new solutions develops.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectByggnb_NO
dc.subjectBolignb_NO
dc.subjectProsjektnb_NO
dc.subjectTidligfasenb_NO
dc.subjectKonseptnb_NO
dc.subjectKonseptfasenb_NO
dc.subjectModellnb_NO
dc.titleArbeidsprosesser i tidligfase for boligprosjekter : utvikling av modell for konseptvalgnb_NO
dc.title.alternativeWork procedures in the initiation phase for residential buildings - development of a model for concept evaluationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO
dc.description.localcodeM-IØnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record