Show simple item record

dc.contributor.authorKlungland, Åsa
dc.date.accessioned2014-09-04T10:59:06Z
dc.date.available2014-09-04T10:59:06Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218751
dc.description.abstractSosiovitenskapelige kontroverser er gjerne omstridte problemstillinger med mangel på et fasitsvar, som i tillegg krever kunnskap om naturvitenskap og samfunnsvitenskap (Sadler, Barab, & Scott, 2007). Undervisning knyttet til sosiovitenskapelige kontroverser kan være med på å stimulere elevene til videre utforsking av naturfaget og kan tjene som konkrete rammer for den teoretiske delen av naturfaget. Læreplanen i naturfag legger implisitt opp til arbeid knyttet til kontroverser, ved at flere av kompetansemålene inkluderer eksempler på kontroverser. Jeg stiller derfor spørsmålet «Hvordan stiller naturfaglærere seg til å benytte sosiovitenskapelige kontroverser i undervisningen?». Studien er en casestudie og metodene som er benyttet er fokusgruppeintervju og spørreskjema. Utvalget i studien fem naturfaglærere som fartstid i skolen fra 8 til 36 år. Analyse av empirien viser at det teoretiske begrepet sosiovitenskapelige kontroverser ikke er kjent blant lærerne, men tematikken er både kjent og brukt i undervisning. Fremtredende i empirien er lærernes fokus på at det har vært endringer i naturfaget. Lærerne benytter ord som «samfunnsfag» og «synsefag» for å beskrive dagens naturfag. Lærerne i studien peker på flere positive aspekter ved elevenes læring knyttet til kontroverser i undervisningen, men etterlyser mer kompetanse for å kunne tilrettelegge for gode læringssituasjoner. Ofte behandles kontroverser innenfor rammer gitt av det tradisjonelle naturfaget. Lærerne viser til utfordringer knyttet til deres kompetanse ved behandling av sosiovitenskapelige kontroverser, særlig kompetanse innen etikk blir etterlyst for videre arbeid knyttet til kontroverser. Socio-scientific issues are often contentious issues with no correct answer, which requires knowledge of both natural science and social science (Kolstø, 2001). Teaching related to socio- scientific issues can encourage students for further exploration of science and can serve as a concrete framework for the theoretical part of science education (Sadler et al., 2007). The curriculum in science education implies work associated with controversies with several topics qualifying for the term socio-scientific issues. I therefore ask the question "What do science teachers think about using socio- scientific issues in science education? ». This study is a case study using methods such as focus group interview and questionnaire. The participants are five science teachers with teaching experience ranging from 8 to 36 years. Analysis of the empirical data show that the theoretical term of socio- scientific issues is not known among the teachers, but the topic is both familiar and used by the teachers. Prominent in the empirical data is teachers' perceptions of changes in science education. Trying to describe today’s science education the teachers use words like «social science» and «opinion based science». The teachers who participated in this study points out several positive aspects related to issue-based inquiry and student learning, but calls for more expertise to facilitate quality learning situations embracing the nature of socio- scientific issues. Often socio- scientific issues are presented within the framework provided by traditional science education. The teachers’ refers to several challenges related to their knowledge concerning treatment of socio- scientific issues in education, particularly expertise in ethics are requested for further work related to socio- scientific issues.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectSosiovitenskapelige kontroversernb_NO
dc.titleNaturfag - i retning samfunnsfag? : en casestudie av naturfaglæreres perspektiv på sosiovitenskapelige kontroverser i undervisningennb_NO
dc.title.alternativeScience Education - Heading towards Social Science? A Case Study of Science Teachers' Perspective on Socio-scientific Issues in Educationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO
dc.description.localcodeM-LUNnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal