Show simple item record

dc.contributor.authorRisgaard, Annemette Estrup
dc.date.accessioned2014-08-21T10:31:27Z
dc.date.available2014-08-21T10:31:27Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217808
dc.description.abstractSammendrag: Bakgrunn: Svangerskap og fødsler er noe som angår mange kvinner i Norge hvert år. Svangerskap og fødsel er i dag forbundet med få alvorlige helsekomplikasjoner, men kan medføre belastninger. Kvinners helse og mulighet til både uformell og formell sosial støtte kan være viktige faktorer som påvirker opplevelsen av svangerskap og fødsel. I tillegg har befolkningssammensetningen i Norge endret seg gjennom innvandring, og man vet lite hvordan kvinnene i en multietnisk befolkning opplever svangerskap og fødsel. Hensikten med undersøkelsen: Hensikten med studien var å undersøke om opplevelsen av svangerskap og fødsel varierer med hensyn til sosiodemografiske faktorer, etnisk bakgrunn, sosial støtte og helserelaterte faktorer. Metode: 656 kvinner i en multietnisk befolkning (STORK – Groruddalen) ble intervjuet 10-12 uker etter fødsel. Kvinnene svarte på spørsmål i strukturerte spørreskjemaer, som var oversatt til åtte språk. Spørsmålene dekket bl.a. opplevelse av svangerskap og fødsel, sosiodemografiske faktorer, etnisk bakgrunn, sosial støtte og helserelaterte faktorer. Gruppeforskjeller i opplevelse av svangerskap og fødsel ble testet med Kji-kvadrattester og t-test. Binær logistisk regresjon ble gjennomført for å teste hvilke variable som hadde betydning for kvinners opplevelse av svangerskapet og fødselen. Resultater: Kvinnene hadde en gjennomsnittsskår på 4,11 (SD=2,75) på opplevelse av svangerskap, men det var en stor variasjonsbredde (Range:1-11). Kvinner fra Sør-Asia og Andre (Øst-Europa, Afrika, sør for Sahara, Mellom- og Sør-Amerika hadde signifikant lavere risiko for å ha en dårlig opplevelse av svangerskapet sammenlignet med vestlige kvinner (p<0,05). Flergangsfødene hadde en dobbelt så høy risiko for å oppleve et dårlig svangerskap sammenlignet med førstegangsfødene (p<0,01), og det å oppleve redsel under fødselen var også av signifikant betydning for en dårlig svangerskapsopplevelse (p=0,002). Sosiodemografiske faktorer, sosial støtte og helse hadde ingen signifikant sammenheng med opplevelsen av svangerskap. For opplevelse av fødsel var gjennomsnittsskåren 4,44 (SD=3,06). Kvinner som hadde videregående skole som høyest fullførte skolegang, hadde mer enn dobbelt så stor risiko for å få en dårlig fødselsopplevelse sammenlignet med de med grunnskoleutdanning (p=0,004). Undersøkelsen viste ingen signifikant betydning av etnisitet i forhold til opplevelsen av fødsel, men det var en tendens til at kvinner fra Øst-Asia har mindre risiko for å rapportere en dårlig fødselsopplevelse (p=0,071). Kvinner som opplevde god støtte på sykehuset hadde signifikant lavere risiko for å rapportere en dårlig opplevelse. Flergangsfødende hadde også signifikant lavere risiko for en dårlig fødselsopplevelse (p=0,041), mens redsel under fødsel ga en økt risiko for å få en dårlig fødselsopplevelse (p<0,01). Modellene forklarte henholdsvis 8 % av variansen i svangerskapsopplevelsen og 23 % for fødselsopplevelsen. Konklusjon: Studien viser at opplevelsen av svangerskap og fødsel var påvirket av en rekke faktorer. Opplevelsen av svangerskap var assosiert med etnisitet, paritet og opplevd redsel under svangerskapet, mens opplevelsen av fødsel var assosiert med utdanning, paritet, sosial støtte og redsel under fødselen. Modellene forklarte imidlertid lite av variansen i opplevelse, noe som viser at andre faktorer ikke undersøkt i denne studien er av betydning for hvordan kvinner opplever svangerskap og fødsel. Summary: Background: Every year many women in Norway go through pregnancy and giving birth. Today pregnancy and giving birth carry minimal health risk to the mother, however it can be associated with strain and complaints. Several factors such as the mother’s health and possibility of receiving both formal and informal social support might be important for how the women experiences her pregnancy and birth situation. In addition, increasing immigration has changed the Norwegian population in a multiethnic direction, and there is limited knowledge on how immigrants experience their pregnancy and giving birth Aim of the study: To investigate whether the experience of being pregnant and the experience of giving birth vary according to sociodemographic factors (age, level of education, marital status and work), ethnicity, social support and health related factors. Methods: 656 women from a multiethnic population (STORK – Groruddalen) were interviewed 10-12 weeks after giving birth. The women answered questions from a structured questionnaire that was translated into eight different languages. The questions covered the women’s experiences with pregnancy and giving birth, sociodemographic factors, ethnicity, social support, and health related factors. Differences between groups were tested with chi-square tests and t-test. Logistic regression models were used to test the association between the different factors and the experience of pregnancy and the experience of giving birth. Results: Mean score for the pregnancy experience was 4,11 (SD=2,75) and the range was 1-11. Women from South Asia and women from Other ethnic background (Eastern Europe, Africa south of Sahara, and Central and South America) showed significantly lower risk of reporting a poor experience during pregnancy (p<0.05). Multiparous women showed a twice as high risk for reporting a poor experience as first-time mothers (p<0,01), and anxiety during birth was also significantly associated with a poor pregnancy experience (p=0,002). Sosiodemografic factors, social support and health factors showed no significant relationships with pregnancy experiences. Mean score for the birth experience was 4,44 (SD=3,06). Women who had completed senior high school education, were more than twice likely to have a negative birth experience compared with women with primary school only (p=0,004). Ethnicity did not show any significant association with birth experience, however there was a tendency for a lower risk for women from East Asia to regard their birth experience as poor (p=0,071). High experienced social support from the hospital staff was associated with a lower risk of a poor experience. Multiparous women showed a significantly lower risk for reporting a poor experience of giving birth compared with first-time mothers (p=0,041), and anxiety during birth was also significantly associated with a poor pregnancy experience (p<0,01). The logistic regression models only explained 8 % of the variance in the experience of pregnancy and 23 % for the experience of giving birth. Conclusion: This study shows that the experience of pregnancy and giving birth is associated with several factors. The experience of pregnancy was related to ethnicity, parity, and anxiety during birth, while the experience of giving birth was associated with education, parity, social support from hospital staff, and anxiety during birth. However, the explained variance of the models was relatively low, indicating that several other factors might be of importance for how women experience their pregnancy and giving birth.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectEtnisitetnb_NO
dc.subjectGraviditetnb_NO
dc.subjectSosio-demografiske faktorernb_NO
dc.subjectLikeverdig helsetjenesternb_NO
dc.subjectGraviditet og kulturnb_NO
dc.subjectFolkehelsenb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Demografi: 300nb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370nb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.titleSvangerskaps-og fødselopplevelser i en multietnisk befolkningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber1-58nb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record