Show simple item record

dc.contributor.authorHovind, Anne Kamstrup
dc.date.accessioned2014-08-21T10:26:06Z
dc.date.available2014-08-21T10:26:06Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217806
dc.description.abstractUtearealer som barn og unge benytter seg av, må ofte vike for utbygging i sentrumsområder. Dagens samfunn oppmuntrer i større grad til medvirkning fra barn og unge i planleggingssituasjoner som berører dem, enn hva det har vært gjort tidligere. Dette fordi det er utviklet et sterkere rettsvern knyttet til barn og unges rettigheter. Gjennom denne masteroppgaven ønsker jeg å tilegne meg kunnskap om hvordan barn og unge kan inkluderes i planleggingsprosesser, og hvordan deres ønsker og behov kan innlemmes i de overordnede strategiene for utviklingen av et område. Oppgaven består av tre deler. Del 1 med bakgrunnsmateriale om barn og unge i stedsutvikling. Del 2 med registreringer og analyser av prosjektområdet Jessheim. Del 3 med forslag til strategier for den fremtidige byutviklingen på Jessheim. Den første delen er et litteraturstudie som tar for seg de rettigheter barn og unge har i henhold til lovgivning til å medvirke i arealplanleggingssaker som berører dem. Her presenteres også de lover og regler som har betydning for barn og unges rettigheter i forbindelse med stedsutvikling både på det globale, det nasjonale og det lokale nivået. I tillegg legges det vekt på hva barn og unge ønsker seg av tilbud og muligheter for uorganiserte aktiviteter i urbane områder. Del 2 omhandler prosjektområdet Jessheim, med analyser og vurderinger av både metodikken og av resultatet. Jeg benytter meg av barnetråkkregistreringer og stedsanalyser, og ser nærmere på den videre utviklingen av Jessheim sentrum ut fra et barneperspektiv. Jeg undersøker hvordan man kan tilrettelegge for og ta hensyn til barnas ønsker og behov til utearealer i takt med den forventede ekspanderingen av Jessheim sentrum. I del 3 presenteres ulike overordnede strategier for den fremtidige planleggingen av Jessheim sentrum, der ønsker og behov barn og unge har til utearealene ivaretas. I tillegg tar jeg stilling til hvilken strategi jeg anbefaler kommunen å inkludere i deres videre arbeid med sentrumsutviklingen. Til slutt gir jeg en oversikt over hvordan de ulike tiltakene kan realiseres gjennom planarbeid og finansiering. Outdoor areas that children and young people make use of, must often give way to new development in downtown areas. Today’s society encourages a greater degree of participation of children and young people in planning situations that can affect them, more than it has previously. This is due to a stronger legal protection relating to children and young people’s rights. Through this master thesis, I want to gain knowledge about how children and young people can be included in planning processes and how their needs can be incorporated into overall strategies for the development of an area. This master thesis consists of three parts. Part 1; Background material about children and young people in local development. Part 2; Registrations and analysis of the project area Jessheim. Part 3; Proposed strategies for the future urban development in Jessheim. The first part addresses the rights of children and young people, according to law, to participate in land use planning issues that are affecting them. This part also presents the laws and regulations that affect children and young people’s rights according to area planning at a global, national and local level. Focus is also added to children and young people’s wishes and desires regarding the offers and opportunities for unorganized activities in urban areas. Part two concerns the project area Jessheim, with analysis and evaluations of both the method and the results. In this part I use the “children’s tracks” method and location analysis. I am investigating the further development of Jessheim center from a child’s perspective. I examine how to facilitate and pay attention to children’s needs for outdoor areas in line with the expected expansion of Jessheim. Part three presents different overall strategies for the future planning of Jessheim, which addresses the needs and wishes of children and young people regarding the outdoor areas. In this part consideration is taken into account of which strategy I recommend the municipality to include in their future work surrounding the development of the center of Jessheim. Finally, I give an overview of how the different proposals can be implemented through planning and financing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140::Landskapsarkitektur: 147nb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236nb_NO
dc.titleUtemiljø for barn og unge i Jessheim sentrumnb_NO
dc.title.alternativeOutdoor Environment for Children and Youth in the Centre of Jessheimnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record