Show simple item record

dc.contributor.authorDybdahl, Carina
dc.date.accessioned2014-08-19T10:25:33Z
dc.date.available2014-08-19T10:25:33Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217516
dc.description.abstractBakgrunn: Helsemyndighetene vektlegger at et viktig mål for flere gode leveår for befolkningen, er å forebygge utbredelsen av livsstilssykdommer og mulige negative helsekonsekvenser for den enkelte. Som en del av folkehelsesatsingen i Norge er det anbefalt fra Helsedirektoratet å opprette frisklivssentraler i kommunene, og fysisk aktivitet på resept. Frisklivssentraler tilbyr hjelp til å endre levevaner og blant annet komme igang med fysisk aktivitet. Som en videreutvikling av ordningen med grønn resept, startet fem fylker i 2005 utprøving av ulike modeller for fysisk aktivitet på resept. Oppland var et av disse fylkene og er utgangspunktet for denne studien. Ordningen fikk her navnet Opplandsresepten, og var basert på fysiotekmodellen. Mål: Hensikten med studien var å undersøke om det hadde skjedd en forbedring i deltakernes selvrapporterte funksjonsevne i forbindelse med deltakelse ved et kommunalt fysiotek i Oppland fylke. Dette ble knyttet til kjønn, alder og bostedskommune. Metode: 1018 deltakere var inkludert i studien. Ved hjelp av et longitudinelt design, ble det sett på endringer i selvrapportert funksjonsevne fra oppstart av deltakelse ved fysioteket, til avsluttet deltakelse etter tre måneder. Dette ble målt med Coop Wonca spørreskjema. Data var blitt samlet inn ved fysiotekene i 16 kommuner i Oppland fylkeskommune, i perioden 2006 – 2009. Resultater: Totalt viste deltakerne en signifikant forbedring i selvrapportert funksjonsevne etter 12 uker ved fysiotekene. Det var høy korrelasjon mellom funksjonsevne ved oppstart og forbedring målt etter reseptperioden. Studien kunne avsløre signifikant forskjell mellom deltakere fra småkommuner og fra middels store kommuner. Det ble ikke funnet noen forskjeller mellom kjønn eller alder. Konklusjon: Studien bekrefter at fysisk aktivitet på resept har en positiv effekt på funksjonsevne, iallefall på kortsikt. Selv om studien hadde en stor andel menn i utvalget, ble det ikke avslørt noen effekt av kjønn for resultatet. Det anbefales at frisklivssentraler fortsetter med tilrettelegging ut fra individuelle behov og forutsetninger. Background: An important objective to the health authorities is to promote more years of good health and well-being for the entire population by preventing the prevalence of non-communicable diseases and other negative health consequences. As part of the increased focus on public health, it is recommended from the The Norwegian Directorate of Health to establish Healthy Living Centres in all municipalities, in addition to physical activity on prescription. Healthy Living Centres offer guidance to change individual lifestyle and to promote physical activity. In 2005, as a further development of green prescription, five counties tested different models for physical activity on prescription. Oppland was one of these counties and is the starting point for this study. This arrangement was named “Opplandsresepten”, and was based on the model Fysiotek Health Centre. Aim: The aim of this study was to explore if there were improvements in self-reported functional status among participants in relation to participation at Fysiotek Health Centres in Oppland County. This was seen in relation to gender, age and municipality. Methods: 1018 participants were included in the study. By using a longitudinal design, changes in self-reported functional status were examined among participants at Fysioteket, from start till end, after 3 months. This was measured by the Coop Wonca questionnaire. Data was collected at various Fysiotek in 16 municipals in Oppland, in the period 2006-2009. Results: In total the participants showed a significant improvement in self- reported functional status, after 12 weeks at Fysioteket. It was found a high correlation between functional status at baseline and improvements at completion of the program. The study revealed a significant difference between participants from small and medium sized municipals. There was no reported difference between gender or age. Conclusion: The study confirms that physical activity on prescription shows a positive short term effect on functional status. Even though this study had a large proportion of men in the sampling, no effect of gender was revealed. It is recommended that Healthy Living Centres continue to facilitate individual needs and conditions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectFolkehelsevitenskapnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.titleSelvrapportert funksjonsevne hos deltakere på fysisk aktivitet på resept : en studie med spesiell referanse til Oppland fylke i perioden 2006 til 2009nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record