Show simple item record

dc.contributor.authorTostrup, Jostein
dc.date.accessioned2014-08-19T08:39:27Z
dc.date.available2014-08-19T08:39:27Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217484
dc.description.abstractI denne masteroppgaven ser jeg på samspillet mellom forvaltningsnivåene i prosessen forut for regional plan for Rondane-Sølnkletten for å studere hvordan dette påvirker planresultatet, samt aktørenes syn på gjennomføring av planen i lys av samspill og prosess. Utgangspunktet for oppgaven er de regionale planene for bevaring av villreinens leveområder, som Miljøverndepartementet i 2007 ba elleve av landets fylkeskommuner om å utarbeide. Bakgrunnen for dette var en økende enighet om at arealplanlegging var det viktigste miljøpolitiske verktøyet for å unngå ”bit-for-bit”-nedbyggingen av villreinfjellene. Ulike perspektiver på forholdet mellom aktørene i flernivådemokratiet (multi-level governance) danner et viktig teoretisk rammeverk for oppgaven. Jeg belyser perspektiver på konfliktlinjer i flernivåstyringen og viser hvordan bruken av politiske styringskanaler kan få innvirkning på planresultatet. Jeg ser også på perspektiver på regional planlegging som en mulig samordner i en fragmentert naturforvaltning. Dette har vært en casestudie basert på dokumenter fra den regionale planprosessen for Rondane- Sølnkletten og semistrukturerte kvalitative forskningsintervjuer med informanter fra lokalt, regionalt og statlige forvaltningsnivå. Case-kommunen min har vært Stor-Elvdal kommune. I mitt studie fant jeg at prosessen var todelt. Fra start til vedtak i fylkestingene og innsigelser fra fylkesmennene på grunn av for svakt naturvitenskapelig innhold gjennom en turbulent prosess styrt av Miljødepartementet. Konfliktlinjene i prosessen handlet i bunn og grunn om nasjonale vernemål på den ene siden mot lokale utviklingsmål på den andre. Politiske styringskanaler hadde blitt tatt i bruk fra lokalt/regionalt til nasjonalt forvaltningsnivå for å dreie planresultatet i en mer utviklingsvinklet retning. På grunn av høyt konfliktnivå i planens siste fase, ble resultatet en plan med svekket lokal forankring og nærmest uforandret planinnhold fra fylkeskommunen vedtok den til departementet godkjente den to år senere. In this paper, I examine the interaction between the management levels in the process preceding the regional plan for Rondane-Sønkletten to study how this has affected the planning result and the actors view on the future implementation of the plan. The starting point for this paper is the regional plans for protection of the habitat of the wild reindeer that the Norwegian Ministry of Environment in 2007 ordered from eleven Norwegian counties. The basis of this order was a growing consensus that spatial planning was needed to avoid the piecemeal development of the reindeer mountains. Different perspectives on the relationship between the actors in the multi-level governance provide an important theoretical framework for the paper. I highlight perspectives on typical lines of conflict in the multi-level governance and show how the use of political governing channels affects the planning result. I also look at theories regardingregional planning as a possible coordinator in a fragmented nature resource management. This has been a case study based on documents from the planning process for Rondane-Sølnkletten and semi-structured qualitative research interviews with informants from the local, regional and national management levels. My case municipality has been Stor-Elvdalen. I found that the process could be divided in two: From the beginning to the decision in the county councils and opposition from the county governor due what they thought was a plan that took too little consideration to the scientific contents, through to a turbulent process governed by the Ministry of Environment. The conflict was mainly between national protection goals on one side and local development goals on the other. Political governing channels had been used from local/regional to the national level to steer the planning result in a direction of more development. Due to a high level of conflict in the last phase of the process, the result was a plan with a weaker local anchoring and an almost unchanged content of the plan from what was first decided from the county councils.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Romlig, territoriell planlegging: 238nb_NO
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.titleRegional plan for Rondane-Sølnkletten : planprosessens betydning for planresultat og gjennomføringnb_NO
dc.title.alternativeRegional plan for Rondane-Sølnkletten : the importance of planning process for plan result and implementationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 203788nb_NO
dc.description.localcodeM-NFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record