Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund, May Hoff
dc.date.accessioned2014-08-18T09:56:31Z
dc.date.available2014-08-18T09:56:31Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217434
dc.description.abstractVed planleggingen av en vei er det mange hensyn som skal tas. Dette medfører ofte store konsekvenser for flere interessegrupper, spesielt ved byggingen av en stor motorvei. Planleggingen av E18- utbyggingen i Ås og Ski kommune har pågått siden 2003, hvor flere hindre har ført til at kommunedelplanen først ble vedtatt godkjent i 2012. Denne prosessen har bidratt til flere diskusjoner om det burde vært en statlig arealplan, istedenfor kommunal arealplan. Denne oppgaven handler om hvorvidt planlegging av vei burde skje igjennom kommunal eller statlig arealplan. Ved å undersøke planprosessen ved ny kommunedelplan for ny E18 i Ås og Ski, var målet å finne ut hva de to ulike styringsalternativene ville bety for de ulike interessegruppene. Problemstillingen for arbeidet har vært: Hvilke ulike hensyn taler for at veiplanlegging bør skje gjennom henholdsvis kommunal arealplan og statlig arealplan, og hvilke interessegrupper vil hvert av disse alternativene være til fordel eller ulempe for? For å kunne svare på problemstillingen er det i tillegg fire underproblemstillinger som har bidratt til å belyse flere sider av hovedproblemstillingen. I arbeidet med å besvare alle problemstillingene er det utført et litteraturstudie, som har dannet det teoretiske grunnlaget for den videre undersøkelsen i oppgaven. Videre ble det utført et casestudie med planprosessen til nye kommunedelplaner for ny E18 i Ås og Ski som valgt case. Som en del av casestudiet ble det blant annet utført intervjuer med ulike personer som har hatt forskjellige roller i arbeidet med kommunedelplanen. Litteraturstudiet ga informasjon om de to styringsnivåene denne oppgaven ser på, statlig og lokalt. Lokalnivået argumenterer for det lokale demokratiet og den viktige kunnskapen om lokale forhold. Det at det er de lokale som daglig blir påvirket av denne veien, er óg et viktig argument. På statlig nivå argumenteres det for at det er lettere for staten å se de mer overordnede linjene og ta avgjørelser som gjelder for hele samfunnet, og ikke bare en kommune. Teorien viste at de ulike nivåene innen planlegging og de mange målområdene innenfor staten, gir en utfordring når det kommer til planlegging på kommunalt nivå. Casestudiet viste hvilke interesser som blir påvirket av en plan som dette og hva som ble prioritert i denne planen. Det ble tydelig at jordbruket både er en interesse som blir hardt rammet ved en veiutbygging, og i tillegg en interesse som det er stort fokus på at skal bevares både på lokalt og statlig nivå. Resultatene fra litteraturstudiet sammen med resultatene fra casestudiet ga et tydelig bilde av de faktorene som er viktige i veiplanlegging, uansett plannivå. Kunnskap om både lokale og statlige forhold, samlet ide om måloppnåelse i både stat og kommune og samordning på tvers av sektorer og nivåer.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens Vegvesen, Vegdirektoratet, Veg- og transportavdelingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Romlig, territoriell planlegging: 238nb_NO
dc.subjectArealplanernb_NO
dc.titleStatlig eller kommunal arealplan? : et casestudie av planarbeidet til kommunedelplan for nye E18 i Ås og Ski kommunenb_NO
dc.title.alternativeCentral government land-use plan or municipal land-use plan? : a case study of the municipal land-use plan for the new E18 highway in the municipality of Ås and Skinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel