Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolbakken, Benedicte
dc.contributor.authorRamskjell, Kristoffer
dc.date.accessioned2014-08-14T11:12:24Z
dc.date.available2014-08-14T11:12:24Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217267
dc.description.abstractDagligvarehandelen omsatte i 2012 for 148 milliarder kroner og distribusjonen av varer er en utfordrende oppgave i vårt langstrakte land. Effektivisering av forsyningskjeden fra leverandør og ut til kunde er helt sentralt. Robotene som hjelper til med å fordele varer fra paller og over i mindre kasser krever at varene er stablet på helpaller. ASKO SENTRALLAGER AS har siden 2012 endret sine bestillingsmengder for å få flere helpaller inn på det nye høylageret. Endret bestillingsmengde til flere helpaller forbedrer de interne prosessene, fører til bedre utnyttelse av lageret og er ressursbesparende for leverandørene. Sammen med kartleggingen ble logistikkprosessene analysert og områder som er påvirket av prosessen drøftet. Våre funn tyder på at mikspaller er tidkrevende både for leverandører og lageravdelingen. Leverandørene kan redusere tidsforbruket med rundt 70 prosent når de sender en helpall i stedet for en mikspall. I tillegg er mulighetene for feil større på en mikspall enn en helpall. Når mikspallene kommer inn på Sentrallageret må lageravdelingen telle over varene de får inn, noe som er langt mer ressurskrevende for en mikspall enn en helpall. Andelen kolli som har gått gjennom robot var i januar 2012 kun 36 prosent, mens den i desember 2013 hadde økt til over 50 prosent. I samme periode har varemottaket økt antall kolli per arbeidstime fra under 500 til over 1000 og kan ta imot en mye større omsetning, uten behov for mer arbeidskraft. Ansatte i innkjøpsavdelingen blir i dag målt på svinn og deres insentiver for økt bestilling av helpaller blir derfor redusert. Det bør utarbeides nye nøkkeltallsindikatorer (KPI) som prestasjonsmåler innkjøperne på hvor mange helpaller de klarer å bestille. Arbeidsmengden til innkjøperne blir ikke påvirket av om det bestilles helpaller eller mikspaller. Det anbefales at innkjøperne blir gjort oppmerksomme på hvilke leverandører som gir pallerabatt for å kunne tilpasse bestillingene bedre. SUMMARY The grocery trade in Norway exceeded 148 billion Norwegian kroner in 2012 and the distribution of goods is a challenging task in our vast country. The efficiency of the supply chain from supplier to customer is therefore essential. If the goods are delivered on full pallets the robots are able to distribute the products to smaller boxes. ASKO SENTRALLAGER AS has since 2012 changed their ordering quantities to order more full pallets to the new warehouse. The modified order amount improves the internal processes, leading to better utilization of the storage and saves resources for ASKO as well as their suppliers. Along with the assessment, the logistic processes were analyzed and areas that are affected by the process discussed. Our findings conclude that mixed pallets are time-consuming for both suppliers and warehouse department. By changing from mixed pallet to whole pallet suppliers are able to reduce their time consume by approximately 70 percent. We also found that the possibilities for human error decrease when sending a full pallet. When the mixed pallet enters Sentrallageret every item received has to be counted. This is far more resource intensive for a mixed pallet than for a whole pallet. The percentage of packages that went through the robot in January 2012 was only 36 percent, while in December 2013 it had increased to over 50 percent. In the same period, the stock department increased the number of packages through the system, per hour worked, from under 500 to over 1000 and can now accept a larger volume, without requiring additional labor. The employees in the purchasing department are currently measured by the wastage and incentives for increased ordering full pallets are therefore small. It should be developed new key performance indicators such as performance measures of the number of full pallets they manage to order. The workload in the Purchasing department is not affected by whether they order full pallets or mixed pallets. It is recommended that the purchasing department get information about the suppliers that provide pallet discount to better customize their orders.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectLogistikknb_NO
dc.subjectASKOnb_NO
dc.subjectAutomasjonnb_NO
dc.subjectEOQnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.titleTar robotene over? : en casestudie av ASKO Sentrallager ASnb_NO
dc.title.alternativeAre we leaving too much to the robots? : a case study of ASKO Sentrallager ASnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway