Show simple item record

dc.contributor.authorWaaler, Knut
dc.date.accessioned2014-08-05T12:00:28Z
dc.date.available2014-08-05T12:00:28Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216731
dc.description.abstractSammendrag RECO-kurs er utviklet av svenske Skogforsk for å øke skogsmaskinoperatørenes kompetanse i rasjonell, drivstoffbesparende, økonomisk og effektiv avvirkning og utkjøring av tømmer. Dette gjøres ved at det blir holdt et teorikurs inne dag en, dag to er det praktisk oppfølging av hver enkelt operatør i operatørens egen maskin. Formålet med studien var å undersøke om skogsmaskinoperatørene øker sin prestasjon i kubikkmeter per time og om de reduserer sitt drivstofforbruk i liter per kubikkmeter etter gjennomført RECO-kurs. Entreprenørfirmaet Br. Haneborg AS sa seg villig til at tre skogsmaskinlag kunne analyseres. Datamaterialet besto av analysert prestasjon og drivstofforbruk i seks måneder før RECO-kurs og sju måneder etter RECO-kurs. Forklaringsvariablene til responsen for hogstmaskinene var gjennomsnittlig trestørrelse i kubikkmeter og RECO-kurs. Forklaringsvariablene til responsen for lassbærerne var kjørelengde ved de fire deloperasjonene (kjørelengde tomkjøring, pålessing, lastet og avlessing), RECO-kurs, krantider ved av- og pålessing samt antall klør ved av- og pålessing. Det ble utført en multippel regresjonsanalyse i statistikkprogrammet SAS JMP pro 10. Modellene som forklarer responsen best er blitt fremstilt i oppgaven. Det ble laget en modell for hver maskin og for Samtlige hogstmaskiner og Samtlige lassbærere. Resultatene i denne studien viser at hogstmaskin 2 og Samtlige hogstmaskiner øker sin prestasjon signifikant samtidig som de reduserer drivstofforbruket signifikant etter RECO-kurs. Hogstmaskin 1 reduserer drivstofforbruket signifikant, men øker ikke prestasjon signifikant etter RECO-kurs. Hogstmaskin 3 forandrer ikke prestasjon eller drivstofforbruk signifikant etter RECO-kurs. Lassbærer 1 og lassbærer 2 forandrer ikke prestasjon eller drivstofforbruk signifikant etter RECO-kurs. Lassbærer 3 reduserer prestasjonen og øker drivstofforbruket signifikant etter RECO-kurs. Samtlige lassbærere forandrer ikke prestasjon signifikant, men øker drivstofforbruket signifikant etter RECO-kurs. Hvorfor hogstmaskin 3 og lassbærer 3 ikke øker sin prestasjon vites ikke sikkert. Terrengforhold, skoglige forhold og værforhold, som denne analysen ikke kunne måle, kan være viktige forklaringsvariabler. Maskinlaget hadde ikke tillempet seg RECO-instruksjonen om å redusere arbeidsturtallet. På bakgrunn av det gjeldende datasettet så øker prestasjonen signifikant samtidig som drivstofforbruket reduseres signifikant etter RECO-kurs for hogstmaskiner. For lassbærere blir prestasjonen ikke signifikant forandret, samtidig som drivstofforbruket øker signifikant etter RECO-kurs. Abstract RECO-courses are developed by Swedish Skogforsk (the Forestry Research Institute of Sweden) to increase forest machine operator’s competence in rational efficient cost optimization of harvesting and forwarding of timber. On the first day, a theory course is held inside, while the next day operators receive practical advice and supervision in their own machine. The aim of the study was to investigate whether the forest machine operators would increase their achievement in cubic meters per hour and reduce their fuel consumption in liters per cubic meter after completing RECO-courses. The entrepreneurial company Br. Haneborg AS gave permission to analyse three forest machine teams. The data used consisted of analysing performance and fuel consumption six months before RECO-courses and seven months after. A multiple regression analysis where performed in the statistical program SAS JMP Pro 10. The models that explained the response in the best matter are obtained in this paper. Each machine has its own model. The results of this study show that the harvester 2 and all of the harvesters increase their performance significantly while reducing fuel consumption significantly after RECO-courses. Harvester 1 reduces fuel consumption significantly, but does not increase performance significantly after RECO-courses. Harvester 3 does not alter performance or fuel consumption significantly after RECO-courses Forwarder 1 and 2 does not alter performance or fuel consumption significantly after RECO-courses. Forwarder 3 reduces performance and increases fuel consumption significantly after RECO-courses. All of the forwarders do not alter the performance significantly, but increases the fuel consumption significantly after RECO-courses. Why harvester 3 and forwarder 3 do not increase their achievement is not known for sure. Terrain and forest conditions that this analysis could not measure may be an important explanatory variable. The machine team did not take into notion the RECO-instruction to reduce the working speed. Based on the current data set the performance increases and fuel consumption decreases after RECO-courses for harvester. For forwarder the performance remain unchanged, while the fuel consumption increases after RECO-courses.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleRECO-kurs . En analyse av effekten på prestasjon og drivstofforbruk på hogstmaskiner og lassbærerenb_NO
dc.title.alternativeRECO-Course. An Analysis of the Effect on Performance and Fuelconsumption on Harvesters and Forwardersnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record