• Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst 

      Huber, Sandra; Nygård, Torgeir; Warner, Nicholas Alexander; Remberger, Mikael; Harju, Mikael; Uggerud, Hilde Thelle; Kaj, Lennart; Schalbach, Martin; Hanssen, Linda (NILU OR (NILU Oppdragsrapport);, Research report, 2014)
      I dette kartleggingsprosjektet ble analysert konsentrasjonene til en lang rekke uorganiske og organiske miljøgifter, som metaller, organotinn, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler og metabolitter, ...