• Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder 

      Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian (NIVA-rapport, Research report, 2017)
      De fleste store vassdragene i Vest-Agder kalkes i dag for å sikre god nok vannkvalitet for laks og sjøørret. Blant disse er Audna, som er blitt dosererkalket siden 1985, og Mandalselva hvor det ble satt i gang storstilt ...