Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorgen, Iren
dc.date.accessioned2011-10-14T12:33:56Z
dc.date.available2011-10-14T12:33:56Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-10-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189688
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Preeklampsi er et syndrom unikt for svangerskap hos mennesker og karakterisert av høyt blodtrykk og proteinuri. På verdensbasis er preeklampsi en vanlig komplikasjon og en av hovedårsakene til både sykdom og død hos gravide og deres foster. I Norge er prevalensen på ca. 4 %. Patogenesen er ukjent, men antas å være multifaktoriell. Kostholdet gravide har under svangerskapet kan være en mulig medvirkende faktor til preeklampsi. Hensikten med denne studien var å undersøke om gravides inntak av sukker og matvarer med et høyt innhold av tilsatt eller naturlig sukker hadde noen sammenheng med utvikling av preeklampsi. Denne masteroppgaven består av to deler, først en innledende ”kappe” med utfyllende bakgrunnsinformasjon om preeklampsi og kosthold og en diskusjonsdel med blant annet kritikk av metoden. Den andre delen av oppgaven er et manuskript til en forskningsartikkel med tittelen: ”Mors inntak av sukker og matvarer med et høyt innhold av tilsatt eller naturlig forekommende sukker og utvikling av preeklampsi hos førstegangsfødende norske kvinner”. Metode: Denne studien omfatter 33 549 førstegangsfødende gravide kvinner med enkeltfødsler. Datasettet er en del av Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) og kvinnene ble rekruttert i perioden fra 2002-2008. Deltakerne besvarte et omfattende kostholdsspørreskjema (Q2) og et spørreskjema som omhandlet generelle helsespørsmål (Q1). Informasjon fra Medisinsk fødselsregister var koplet til datasettet som inngikk i studien. Med utgangspunkt i innholdet av sukker og karbohydrat valgte vi å sammenlikne inntaket (gram/dag) av 37 matvarer/matvaregrupper hos de som utviklet eller ikke utviklet preeklampsi. Vi benyttet ujustert regresjonsanalyse (p-for trend) og T-test til å undersøke om inntaket var forskjellig mellom ulike grupper. Logistisk regresjon ble benyttet for å undersøke assosiasjoner mellom matvarer og preeklampsi etter justering for konfunderende faktorer. Relativ risiko ble beregnet som odds ratio (OR). Resultater: Av de 33 549 førstegangsfødende kvinnene, utviklet 1794 (5,3 %) preeklampsi. I den ujusterte analysen fant vi høyere inntak av sukker og en rekk matvarer hos kvinner med preeklampsi. Inntaket av tilsatt sukker var ikke lenger signifikant forskjellig mellom gruppene etter justering for KMI, fysisk aktivitet, alder, utdanningsnivå og andre konfunderende faktorer. I de justerte analysene fant vi imidlertid at en rekke matvarer var signifikant assosiert med risiko for preeklampsi. Inntak av sukkerholdig saft, brus, pizza/taco, hvitt brød, pommes frites og corn flakes medførte økt risiko, mens inntak av frisk frukt, tørket frukt, grove kornprodukter og honning medførte redusert risiko for å utvikle preeklampsi. Konklusjon: Denne studien viste ulik betydning for utvikling av preeklampsi for matvarer med mye tilsatt sukker og matvarer med naturlig forekommende sukker. Resultatene støtter de overordnede kostrådene som blant annet anbefaler å inkludere frukt og grove kornprodukter samt redusere inntaket av sukkerholdig drikke. Graviditeten er en tid da mange kvinner er ekstra motiverte for å endre kostholdet og kan ha stor betydning både for dem selv og barnet i et generasjonsperspektiv.en_US
dc.description.sponsorshipSandviks forskningsstipend, UMBen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectPreeclampsiaen_US
dc.subjectFood frequency questionnaireen_US
dc.subjectDiatary sugarsen_US
dc.subjectFood itemsen_US
dc.subjectPregnant womenen_US
dc.subjectCohort studyen_US
dc.titlePreeklampsi og sukker i kostholdeten_US
dc.title.alternativePreeclampsia and dietary sugarsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.description.embargo2014-05-20


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel