Show simple item record

dc.contributor.advisorBøe, Jan Kåre
dc.contributor.authorHolmberg, Henrik Folke
dc.date.accessioned2012-08-17T10:44:17Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189188
dc.descriptionUtvikling av håndkontroller for bruk med iLogikeymetodenno_NO
dc.description.abstractI militære situasjoner er det vanskelig å opprettholde informasjonsflyt mellom soldater på slagmarken. Nyere militære informasjonssystemer gir mulighet for trådløs, digital informasjonsflyt og kommunikasjon. Utfordringen med mange av dagens løsninger er imidlertid at de krever full oppmerksomhet fra brukeren og tar på denne måten vekk fokuset fra stridssituasjonen. Dette er en stor utfordring for kommunikasjon i kamp og kan gå på bekostning av sikkerhet og i verste fall liv. Bjune Engineering har utviklet en metode for å skrive tekst eller kommandoer ved bruk av én hånd, kalt iLogikey. Metoden baserer seg på seks taster som kan trykkes ned i forskjellige kombinasjoner, der hver kombinasjon av tastetrykk tilsvarer et tegn (for eksempel en bokstav i alfabetet, et tall) eller kaller opp forhåndsdefinerte kommandoer. Målet med oppgaven er å designe og styrkeberegne et tastatur for bruk med iLogikey-metoden, som vil gi brukeren en mer effektiv måte å sende informasjon på, uten å hindre bruken av våpenet. Oppgavens mål er i tillegg å analysere oppbygningen av et totalsystem for militær kommunikasjon og komme med forslag til løsning, samt å vurdere eksisterende løsninger som oppfyller kravet om stille kommunikasjon og undersøke patentkonflikter. For å bruke iLogikey metoden i et militært kommunikasjonssystem ble det konkludert med at totalsystemet må splittes i separate moduler bestående av tastatur, data, radio og skjerm. De forskjellige modulene plasseres der de er lettest tilgjengelig for brukeren, uten å være til hinder ved våpenbruk. Skjermen må være plassert i brillene, slik at informasjonen er direkte tilgjengelig i synsfeltet. Tastaturet må være montert på selve våpenet slik at brukeren ikke trenger å flytte hendene fra våpenet, og datamodulen og radioen må være plassert på kroppen. På denne måten vil kommunikasjonssystemet kunne brukes intuitivt uten å dra vekk fokuset fra soldatens primære oppgaver. Det konkluderes i oppgaven at tastaturet må utformes som et vertikalgrep på våpenet. Fordelen med dette er at skriving kan foregå samtidig som brukeren kan betjene våpenet og beskjeder kan skrives uten at brukeren trenger å se på tastaturet. For at informasjon skal kunne overføres fra tastaturet til datamodulen vil systemet benytte Blåtann. iLogikey-totalsystemet løser problemet med stille kommunikasjon uten å ta vekk fokuset fra en stridssituasjon. Metoden viser derfor store fordeler framfor dagens konkurrerende løsninger. Da ILogikey totalsystemet løser de fleste av problemene ved dagens kommunikasjonssystemer, og er billig i produksjon, har løsningen etter vår vurdering et stort markedspotensial.no_NO
dc.description.abstractDuring combat, it is difficult to maintain the flow of information between soldiers on the battlefield. Recent military information systems allows for wireless, digital information flow and communication. Present-day military communication systems are often based on wireless transmissions, digital communication and information flow. The challenge with existing communication systems based on silent communication, is that they require full attention, and thus compromise the ability to regard combat situations, which can affect safety and in the worst cases can lead to death. Bjune Engineering has developed a method to enter text or commands through the use of one hand, called the iLogikey method. The method is based on a keybord with six keys, which can be pressed in different combinations. Each combination of keystrokes corresponding to a character (such as a letter in the alphabet, or a number) or pre-defined command. The goal of this thesis is to design and calculate the strength of a keyboard for the iLogikey method, which will give the user a more efficient way to send information, without compromising the use of the weapon. Secondly, to analyse and find the best solutions for the structuring of the complete information system for silent military communication, and at last investigate existing solutions and assess possible patent conflicts. In order to apply the iLogikey method in military communication systems it was concluded that the total communication system has to be split into separate modules consisting of a keyboard, computer, radio and screen. The different modules are placed where they are most accessible to the user, without compromising the use of the weapon. The screen must be assembled into the glasses, in order to make information directly available in the field of view. The keyboard must be mounted on the weapon so that the user will not need to move his hands away from the weapon, and the computer and radio module must be placed on the body. This way, the communication system can be used intuitively without distracting the user from his primary tasks. The thesis concludes that the best way to design the keyboard is to build it into a vertical grip on the weapon. The advantage of this solution is that writing can take place while the user can operate the weapon, and messages can be written without the user having to look at the keyboard. Bluetooth will be used as the wireless transfer method between the keyboard and the computer module. The iLogikey communication system solves the challenges of silent communication without distracting soldiers from combat situations. The method therefore shows great advantages over current competing solutions. Since the iLogikey system solves most of the problems of today's communication systems, and is cheap to manufacture, the solution has, in our opinion, a huge market potential.
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectErgonomino_NO
dc.subjectKommunikasjonno_NO
dc.subjectProduktutviklingno_NO
dc.titleUtvikling av håndkontroller for bruk med iLogikeymetodenno_NO
dc.title.alternativeDevelopment of handcontroller for use with the iLogikey methodno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550no_NO
dc.description.embargo2017-05-15
dc.source.pagenumber125no_NO
dc.description.localcodeM-BA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record