Show simple item record

dc.contributor.advisorPatil, Grete Grindal
dc.contributor.advisorHovengen, Ragnhild
dc.contributor.authorØdeskaug, Liz
dc.date.accessioned2013-08-27T10:32:54Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188637
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt med oppgaven Overvekt og fedme blant barn representerer et stort folkehelseproblem nasjonalt og internasjonalt, på grunn av de store konsekvensene det får for individet og samfunnet. Skolen har en sentral rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeidet blant barn og unge. Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om overvekt og fedme hos barn er assosiert med størrelsen på skolen barna går på, og samtidig om tilbudt fysisk aktivitet og kosthold i skolen og barns transport til skolen kan påvirke dette forholdet. Metode Analysene i oppgaven er basert på innsamlet materiale fra 2012 i prosjektet «Barns vekst i Norge» (N=126 skoler, N=3522 elever). Deskriptive analyser av utvalgte faktorer på skolene knyttet til fysisk aktivitet og kosthold ble gjennomført. Sammenhengen mellom KMI og overvekt inkludert fedme og skolestørrelse ble undersøkt med regresjonsanalyser. Det ble kontrollert for alder, kjønn, skolenes helsefremmende profil og transport til skolen. Sentralitet i kommunen og mors utdanning ble undersøkt på skolenivå. Resultat Barn som går på store skoler har 29 % redusert sjanse (odds) for overvekt inkludert fedme, sammenliknet med barn som går på små skoler (OR= 0,71, 95 % KI: 0,52 til 0,97). De samme trendene vises for KMI, der gjennomsnittlig KMI reduseres med 0,33 kg/m2, fra små til store skoler (beta= -0.33, 95 % KI: -0.63 til -0.03). Resultatene er fortsatt signifikante når det kontrolleres for alder, kjønn og skolenes helsefremmende profil, men ikke når elevenes transport til skolen inkluderes i modellen. Fortolkning Studien viser at barn som går på små skoler har en signifikant høyere andel overvekt inkludert fedme og gjennomsnittlig KMI, sammenliknet med de som går på store skoler. Skolenes helsefremmende profil kan ikke forklare denne forskjellen. Tidligere studier viser også at intervensjoner i skolen knyttet til fysisk aktivitet og kosthold har begrenset effekt på barns KMI (Harris et al. 2009; Waters et al. 2011). Studien viser derimot at transport til skolen kan forklare noen av forskjellene. Videre forskning bør inkludere flere faktorer i og rundt skolene, som kan forklare variasjonen i overvekt inkludert fedme hos barn som går på små og store skoler.no_NO
dc.description.abstractBackground Childhood overweight and obesity represents a major public health problem worldwide, due to its consequences for the individual and society. The school is an important arena for health promotion among children. The purpose of my master thesis is to study if overweight and obesity among children is associated with the size of the school the children attend, and if offered physical activity and nutrition in school, and the children’s transport to school, could explain the variance. Methods The analysis in this master thesis is based on material from 2012 in the project “Child Growth study 2012 (N=126 schools, N=3522 pupils). Descriptive analysis of selected factors in schools related to physical activity and nutrition were performed. Associations between BMI and overweight including obesity and school size were investigated with regression analyzes. We controlled for age, gender, the schools health promoting profiles and transport to school. Mothers level of education and the municipality`s centrality were investigated at school level. Results Children attending large schools have a 29 % reduced odds for overweight including obesity, compared to children attending small schools (OR= 0.71, 95 % CI: 0.52 to 0.97). The same trend was shown for BMI, where average BMI was reduced with 0.33 kg/m2 from small to large schools (coeff= -0.33, 95 % CI: -0.63 to -0.03). The results are still significant when controlling for the school’s health promoting profiles, but disappear when pupil’s transport to school is included in the model. Interpretation The study shows that children attending small schools have a significantly higher prevalence of overweight including obesity and average BMI, compared to children attending large schools. The school’s health promoting profiles could not explain the association. Previous studies have revealed that physical activity and nutrition interventions in schools have limited effect on the child’s BMI (Harris et al. 2009; Waters et al. 2011). On the other hand, our study shows that active transport to school may explain some of these differences. Further research need to include more factors in and around schools that could explain these variances in overweight including obesity among children attending small and large schools.
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectOvervektno_NO
dc.subjectSkolestørrelseno_NO
dc.subjectFysisk aktivitetno_NO
dc.subjectKostholdno_NO
dc.titleOvervekt og fedme blant tredjeklassinger i barnevekststudien 2012 : hvilken betydning har skolestørrelse og fysisk aktivitet og kosthold i skolenno_NO
dc.title.alternativeOwerweight and obesity among thirdgraders in the Child Growth Study 2012 : analyzing the impact of school size and physical activity and nutrition in schoolno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.description.embargo2018-05-15
dc.source.pagenumber73no_NO
dc.description.localcodeM-FOL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record