Show simple item record

dc.contributor.authorTesfazion, Thomas Haile Ghirmay
dc.date.accessioned2013-09-10T10:15:48Z
dc.date.available2013-09-10T10:15:48Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188554
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Internasjonale studier som har undersøkt forskjeller i totaldødelighet mellom innvandrere og vertsbefolkninger viser motstridende resultater. Det er få slike studier fra Norge. Hovedmålet med denne masteroppgaven har vært å kartlegge om det foreligger en forskjell i dødelighet mellom den etnisk norske befolkningen og innvandrergrupper i Norge. Metode: Datamaterialet baserer seg på Det sentrale folkeregister (DSF) og inkluderer hele Norges befolkning i alderen 25-79 år i perioden 1970-2009. Det ble beregnet dødelighetsrater (antall døde per 100 000 personår) etter innvandrergrupper (Norge, Norden, Vest-Europa, Sentral og Øst Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, Sør-Asia, Rest-Asia, Sub-Sahara Afrika, Amerika og Oceania og Andre land), periode (1970-79, 1980-89, 1990-99, 2000-09), aldersgruppe og kjønn, samt direkte aldersjusterte rater vektet med Europeisk standardbefolkning. På grunn av usikre tall for de tidligste periodene, ble det fokusert på de to siste tidsperiodene (1990-99 og 2000-09). Resultater: Blant menn hadde innvandrere fra Norden signifikant høyest dødelighet i begge periodene 1990-99 og 2000-09. Menn fra Vest-Europa, Sør-Asia og Rest-Asia hadde signifikant lavere dødelighet sammenlignet med etnisk norske menn i begge perioder. Blant kvinner fant man høyest dødelighet hos etnisk norske og innvandrere fra Sub-Sahara Afrika i perioden 1990-99. Kvinner fra Rest-Asia, hadde i likhet med menn, signifikant lavere dødelighet i begge perioder sammenlignet med etnisk norske kvinner. Innvandrergruppen fra Midtøsten og Nord-Afrika hadde lavest dødelighet for perioden 2000-09 for begge kjønn. Konklusjon: Det var forskjeller i dødelighet blant etniske nordmenn og innvandrergrupper i aldersspennet 25-79 år. Våre funn er i samsvar med det av den internasjonale litteraturen som viser høy dødelighet blant innvandrerkvinner fra Sub-Sahara Afrika, samt lav dødelighet blant innvandrere fra Rest-Asia. Konkret bidrar denne studien til litteratur som viser høy dødelighet blant etniske nordmenn og innvandrermenn fra Norden sammenlignet med de fleste innvandrergrupper. Forskning på mekanismene bak dette bør prioriteres. no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectforskjeller i helseno_NO
dc.subjectinnvandreres dødelighetno_NO
dc.subjectsosial ulikhet i helseno_NO
dc.subjectforskjeller i dødelino_NO
dc.subjectdødelighetno_NO
dc.subjecthelseforskjellerno_NO
dc.subjectdødelighetsforskjellerno_NO
dc.subjectinnvandrere i norgeno_NO
dc.subjectsosial ulikhet i helseno_NO
dc.subjectforskjeller i dødelighet mellom etniske nordmenn og innvandrergrupper i norgeno_NO
dc.titleForskjeller i dødelighet mellom etniske nordmenn og innvandrere - i aldersspennet 25-79 årno_NO
dc.title.alternativeDifferences in mortality between ethnic Norwegians and immigrants - in the age range 25-79 yearsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record