Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBø, Eirin Bjørnarsdotter
dc.date.accessioned2013-08-26T11:51:34Z
dc.date.available2013-08-26T11:51:34Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188546
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å se på hvilke problemer i forbindelse av privat eiendom som kan oppstå i strandsonen, og hvilke virkemidler jordskifteretten bruker etter jordskifteloven § 2 for å løse de. I denne oppgaven har fire saker blitt nærmere undersøkt, hvor de involverte partene har blitt intervjuet og det har blitt gjennomført observasjoner i områdene. Jeg har intervjuet partene med den hensikt at jeg ønsket å vite hva de hadde opplevd som problemene i strandsonen, og hvordan de følte at jordskifteretten håndterte det. Partene har anført at problemene i strandsonen oppstod ofte når det skjedde en forandring i bruken av området. Det oppstod da et behov for blant annet regulering av ny veg, bruksordningsregler og kompensasjon for grunnavståelse som følge av endringene. Det problematiske i disse tilfellene er at de ligger i strandsonen. Det er ofte små arealer det er snakk om og alternativene til løsninger ved endringer i bruken/konflikten er i mange tilfeller få. Jordskifteretten har dermed blitt trukket inn som en problemløser i disse områdene. Jordskifteretten sin rolle har vært å få avklart rettsforholdene i området i forhold til hvilke rettigheter som eksisterer og hva de innebærer, til å regulere bruksordningsregler etter jordskifteloven § 2 bokstav c og felles tiltak jamfør § 2 bokstav e. Den nye bruken i området krever en utbygging av veg, og gjennomføringen av den har vært problematisk i flere av de undersøkte sakene. Jordskifteretten har lagt føringer for utarbeidelse av vegen, og regulert bruksordningsregler i forbindelse til veglaget. Partene er i ettertid fornøyd med de løsningene jordskifteretten har valgt, og de fleste påpeker at løsningene med felles bruk er noe de ville hatt vanskeligheter for å regulere bruken til selv. Jordskifteretten har klarlagt rettighetsforholdene i området, og partene opplever at ting ble avklart gjennom jordskiftedommen. The purpose of this thesis was to examine the issues of private property that may occur in the coastal zone and the means land consolidation court uses for the Land Consolidation Act § 2 to solve. In this thesis, four cases were further examined, where the participants involved have been interviewed and it has been conducted observations in the areas. I have interviewed the participants with intention to reveal their experiences with problems in the coastal zone, and how they felt the land consolidation court handled it. The participants have indicated that problems in the coastal zone often occurred when there was a change in the use of the area. There was then a need for regulation of the new road, rules regulating the joint use and compensation for abandonment due to the changes. The problem in these cases is related to the geographical location, the coastal zone. These areas are often narrow, and the participants may have limited solutions by hand. Land Consolidation Court has therefore been included as a problem solver in these areas. Land Consolidation Court's role has been to clarify the legal conditions in the area, regarding existing rights and what they entail, to regulate the rules regarding the joint use pursuant the Land Consolidation Act § 2 c and joint actions cf. § 2 letter e. The new use of the area requires a new road, and the development of this road has been problematic for most of the examined cases. Land Consolidation Court has laid down guidelines for the preparation of the road, and regulated rules relating to a road-committee. In retrospect the participants are satisfied with the solutions land consolidation court has chosen, and the majority points out that the solutions regarding joint use is something they would have difficulties to regulate on their own. Land Consolidation Court has elucidated the rights in the area, and the participants have the impression that things were clarified through the sentence.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleJordskifte etter § 2 i strandsonenno_NO
dc.title.alternativeLand Consolidation in the Coastal Zoneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340::Other subjects within law: 349no_NO
dc.source.pagenumber98no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel