Show simple item record

dc.contributor.authorEibak, Ole Marius
dc.contributor.authorKaasa, Ole Martin
dc.date.accessioned2013-08-19T09:01:24Z
dc.date.available2013-08-19T09:01:24Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188530
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven tar for seg temaene ekspropriasjon og jordskifte. Hovedformålet med oppgaven har vært å finne ut av om jordskifterettens virkemiddel ”sams tiltak,” jf. jordskifteloven § 2 bokstav e, kan benyttes som et alternativ til ekspropriasjon. For at oppgavens omfang ikke skal bli for vidt, har vi avgrenset den til å omhandle situasjoner som gjelder veiproblematikk som har oppstått i sammenheng med gjennomføring av private prosjekter. Vi har tilnærmet oss tema ved en kombinasjon av juridisk gjennomgang, litteraturstudium, casestudie og møter med diverse aktører. Vi har studert to reelle case hvor det har oppstått problematikk for utbygger på bakgrunn av at det har vært vedtatt rekkefølgekrav om utvidelse/etablering av vei i reguleringsplan. Utbygger har ikke kommet til enighet med grunneierne av arealene der veien må utvides/etableres, og casene har endt med ekspropriasjon. I denne forbindelse har vi forsøkt å finne ut av om casene kunne vært løst og behandlet ved jordskifteretten, jf. sakstypen ”sams tiltak”. I tillegg til dette har vi sett på det vi mener er viktige forskjeller i prosessene ved gjennomføring av ekspropriasjon og jordskifte. I denne sammenheng har vi også diskutert de fordeler/ulemper jordskifte har som prosess. Etter våre vurderinger har vi kommet frem til at casene kunne vært fremmet og løst i jordskifteretten. Selv om vi mener jordskifte er et alternativ til ekspropriasjon i de casene vi har studert, har vi også sett ut fra oppgaven at det ikke alltid vil være tilfelle for lignende caser. Små endringer i situasjonene kan være nok til at forutsetningen for jordskifte ikke oppfylles. I forhold til vår sammenligning av prosessene, vil det etter vår mening være fordelaktig å benytte seg av jordskifte i de tilfeller hvor begge virkemidlene kan benyttes. Vi har kommet frem til at jordskifteprosessen i mange tilfeller bidrar til å senke konfliktnivået og gir en mer gjennomført løsning. På bakgrunn av funnene vi har gjort gjennom arbeidet med denne oppgaven, mener vi det er viktig for alle aktører eiendomsmarkedet å ha kunnskap om jordskifterettens kompetanse. Abstract This master thesis addresses the issues of expropriation and land consolidation. The main aim of the thesis was to find out whether the land consolidation Act § 2 letter e can be used as an alternative to expropriation. The thesis is limited to road issues in the implementation of private property development projects. We have approached the topic through a combination of legal review, literature study, case study and meetings with various actors in the real estate industry. We have studied two real cases where road problems have occurred. The developer has not come to an agreement with the landowners of the area, and this has led to expropriation. In this regard, we have attempted to find out whether the cases could be resolved and dealt with by the land consolidation court in accordance with § 2 letter e. Beside the two cases we have evaluated what we believe are important differences in the processes of expropriation and land consolidation. In this context we also discussed the advantages/ disadvantages we believe the differences may cause. In our assessment, we concluded that the cases in our opinion could have been brought before land consolidation court. Although we believe that land consolidation is an alternative to expropriation of the cases we have studied, small changes in circumstances may cause that the premises of land consolidation are not met. In our comparisons of the processes, it should in our opinion be beneficial to make use of land consolidation in cases where both measures can be used.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectekspropriasjonno_NO
dc.subjectjordskifteno_NO
dc.subject"sams tiltak"no_NO
dc.subject§ 2 eno_NO
dc.subjectprivat reguleringno_NO
dc.subjectprivate prosjektno_NO
dc.subjectland consolidation act §2 letter eno_NO
dc.subjectexpropriationno_NO
dc.titleEn studie av om "sams tiltak" kan være et egnet alternativ til ekspropriasjon ved gjennomføring av private prosjekterno_NO
dc.title.alternativeA study about whether the land consolidation Act § 2 letter e can be used as an alternative to expropriationno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340no_NO
dc.source.pagenumber77no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record