Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBenum, Iselin Bennick
dc.date.accessioned2013-09-13T11:37:39Z
dc.date.available2013-09-13T11:37:39Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188490
dc.description.abstractOppgaven tar for seg utforming av minnesmerker etter terrorangrep og massakrer, med hovedfokus på bruk av plassering, symbolisme og landskap. I dagens samfunn er det mye fokus på terrorangrep og massakrer, og minnesmerker etter slike hendelser har blitt mer vanlig. De siste 30 årene har utforming av minnesmerker endret seg. Tidligere bestod minnesmerker hovedsakelig av et monument, men etter åpningen av Vietnam Veterans Memorial i 1982 har utformingen av minnesmerker blitt mer abstrakt. Monumentet er blitt byttet ut med et minnested der landskapet brukes som et element i utformingen. I del 3 er seks casestudier presentert. De tre første er minnesmerker etter terrorangrep; Oklahoma City National Memorial, dedikert til minne om bombeangrepet i Oklahoma City i 1995, 9/11 Memorial i New York, dedikert til minne om terrorangrepene mot USA 11. september 2001 og 7th July Memorial, dedikert til minne om terrorangrepene i London i 2005. Deretter presenteres tre casestudier med minnesmerker etter massakrer; Port Arthur Memorial Garden, dedikert til ofrene for massakren på Port Arthur Historic Site i Tasmania i 1996, Columbine Memorial, dedikert til ofrene for massakren på Columbine High School i Colorado i 1999, og Forward, Together Forward Memorial, dedikert til ofrene for massakren på Northern Illinois University i 2008. Bruk av plassering, symbolisme og landskap i utformingen av disse minnesmerkene er vurdert hver for seg, før funnene oppsummeres og sammenlignes. Selv om minnesmerkene er forskjellige, kan man se flere likhetstrekk mellom dem. Casestudiene viser at plasseringen av minnesmerket er viktig. Som regel plasseres de på hendelsens åsted eller rett ved. Der dette ikke er mulig er det brukt alternativer som er profilerte og sentrale. Hendelsenes omfang og minnesmerkenes størrelse og utforming varierer, men studiene viser at noen elementer og symboler går igjen. Symbolene brukes for å fremkalle stemninger og følelser hos de besøkende og for å fortelle minnesmerkets historie. Casestudiene viser også at symbolikken noen ganger kan bli for abstrakt og komplisert, hvilket kan gjøre det vanskelig for de besøkende å forstå minnesmerkets budskap. Også landskapet ilegges noen ganger en symbolsk betydning, men som regel utnyttes det for utsikten og evnen til å skjerme eller skjule minnesmerkene fra omgivelsene. Målet med oppgaven har vært å se på gjeldende tendenser innen utforming av minnesmerker, og lage en oppgave som kan være et hjelpemiddel til utforming av minnesmerker i fremtiden. ABSTRACT: In this thesis the design of memorials dedicated to the terrorist attacks and massacres is discussed with focus on the use of placement, symbolism and landscape. Terrorist attacks and massacres receive a lot of attention in modern society, and memorials dedicated to such events are becoming increasingly common. In the last 30 years, memorial design has changed. Historically, memorials normally consisted of a monument, but after the dedication of the Vietnam Veterans Memorial in 1982, memorials have become more abstract. The monument has been replaced by a memorial landscape, where features of the landscape are used as part of the design. In part 3 six case studies are presented. The first three memorials commemorate terrorist attacks; Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing in Oklahoma City in 1995, 9/11 Memorial in New York, commemorating the terrorist attacks against the US on 11. September 2001 and 7th July Memorial, commemorating the terrorist attacks in London in 2005. Then three case studies commemorating massacres are presented; Port Arthur Memorial Garden, commemorating the massacre at Port Arthur Historic Site in Tasmania in 1996, the Columbine Memorial, commemorating the massacre at Columbine High School in Colorado in 1999, and Forward, Together Forward Memorial, commemorating the massacre at Northern Illinois University in 2008. Use of placement, symbolism and landscape in the memorial design is considered separately, before the findings are summarized and compared. Although the presented memorials are different, it is possible to see many similarities. The case studies show that placement of the memorial is important. As a rule they are placed at or nearby the site of the event. Where this is not possible, central and profiled alternatives are used instead. The impact of the event and the size and design of the memorials varies, but some elements and symbols are recurring in several case studies. Symbolism is used to evoke specific moods and emotions with the visitors and to communicate the memorial’s story. The case studies also illustrate how abstract and complex symbolism might make it difficult for visitors to interpret the memorials message. Occasionally the landscape was given a symbolic meaning, but mostly it was used for the view and the ability to shield or hide the memorial from its surroundings. The aim of this thesis was to examine current trends in memorial design and produce a thesis that might be a helpful tool when designing memorials in the future.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectminnesmerkerno_NO
dc.subjectterrorangrepno_NO
dc.subjectmassakrerno_NO
dc.subjectplasseringno_NO
dc.subjectsymbolismeno_NO
dc.subjectlandskapno_NO
dc.subjectmemorialsno_NO
dc.subjectterrorno_NO
dc.subjectmassacreno_NO
dc.subjectplacementno_NO
dc.subjectsymbolismno_NO
dc.subjectlandscapeno_NO
dc.titleMinnesmerker etter terrorangrep og massakrer : plassering, symbolisme og landskapets rolle i utformingenno_NO
dc.title.alternativeMemorializing terror and massacres : placement, symbolism and the role of landscape in memorial designno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070no_NO
dc.source.pagenumber111no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel