Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Marianne Finserås
dc.date.accessioned2013-08-21T10:58:31Z
dc.date.available2013-08-21T10:58:31Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188457
dc.description.abstractMed en stor befolkningsvekst i norske byer, og et stadig økende transportbehov fokuseres det på at man må fortette rundt knutepunkt for å drive en bærekraftig utvikling. Dette hindrer byspredning og bidrar til å verne verdifulle skog- og landbruksarealer i tillegg til at det fremmer de miljøvennlige transportformene gange, sykkel og kollektivtransport. Heimdal er et lokalsenter og et knutepunkt i Trondheim kommune med stort potensiale for utvikling. I dag har Heimdal lav tetthet og er dominert av bilen, både som transportform og ved at det står mange parkerte biler overalt, noe som går på bekostning av menneskenes plass i lokalsenteret. Men med et eksisterende godt busstilbud, muligheten til å utvikle toget som et lokalt transportmiddel og potensiale for fortetting og transformasjon i nærheten av stasjonsområdet er Heimdal et spennende sted å drive stedsutvikling. Oppgavens fokus ligger på å utvikle Heimdal til et sted der miljøvennlig transport utkonkurrerer bilen samtidig som Heimdal blir et godt og attraktivt lokalsenter. Dette gjøres gjennom å fortette rundt kollektivtilbudet med næring og bolig slik at flere blir boende med kort avstand til et mangfoldig tilbud innen handel og næring og til kollektivtransport. Plassene som tidligere ble benyttet til parkering blir istedenfor brukt til fortetting, til nye byrom for mennesker og til å utvikle grønnstrukturen, da Heimdal i dag mangler både urbane og grønne møteplasser. Dette vil gi et attraktivt sentrum for hele Heimdals befolkning. I tillegg utbedres gang- og sykkelvegnettet, og stasjonsområdet, for å fremme bruk av miljøvennlig transport. With a population growth in Norwegian cities, and rapidly increasing transportation needs there is a focus in high-density development around public transport hubs to achieve a sustainable development. This prevents urban sprawl and makes us able to protect valuable forest- and agricultural areas. Furthermore it promotes the environmental friendly transportation modes: walking, biking and public transportation. Heimdal is a local center and public transport hub in Trondheim with a great potential for development. Today Heimdal has low density and is dominated by cars, both as the main mode of transportation and by being parked everywhere witch leaves little space for people in this center. But an existing, well-developed buss offer, the possibility to develop the train as a local mode of transportation and the potential for densification and transformation in the station-proximate areas makes Heimdal an interesting place for place development. This papers focus lies in developing Heimdal to a place where environmental friendly transportation outcompetes the car and at the same time make Heimdal into an attractive local center. This is done by increasing the density around the public transportation hub with housing and retail. This way many people will be living within short distances to a diverse offer in retail and service, as well as the public transport hub. The spaces earlier used for parking will now be used for other purposes such as to achieve higher density, and to make public places and new parks as Heimdal lacks both urbane and green social arenas today. This will give an attractive center for all the inhabitants of Heimdal. Also the network of walkways for pedestrians and cyclists will be upgraded as well as the station area. This will promote the use of environmental friendly transportation.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectStedsutviklingno_NO
dc.subjectKnutepunktno_NO
dc.subjectMiljøvennlig transportno_NO
dc.subjectLokalsenterno_NO
dc.subjectHeimdalno_NO
dc.subjectBærekraftig utviklingno_NO
dc.subjectFortettingno_NO
dc.titleUtvikling av knutepunktet Heimdal : fra bildominert til et sentrum for menneskerno_NO
dc.title.alternativeDevelopment of the public transport hub Heimdal : from dominated by cars to a center for peopleno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238no_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel