Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNorbeck, Karoline Bølstad
dc.date.accessioned2013-08-28T10:50:24Z
dc.date.available2013-08-28T10:50:24Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188431
dc.description.abstractSammendrag Fysisk aktivitet er viktig for barns nåværende og fremtidige helse. Barn er gjerne fysisk aktive ute, og miljøer med god plass og stort innslag av naturlige elementer kan gi gode muligheter for fysisk aktivitet. Tiltak som når bredt ut i befolkningen egner seg for å fremme helse og utjevne sosiale helseforskjeller. I dag går omlag 90 % av barn i Norge i barnehage, og barnehagers utemiljøer kan være en egnet arena for å fremme muligheter for fysisk aktivitet for en stor andel barn i Norge. I Oslo har det vært et press på utbygging av nye barnehager, og etter 2005 har flere barnehager med plass til over 300 barn blitt bygget i Oslo. Formålet med denne oppgaven var å undersøke utemiljøet, og barnehagebarnas muligheter for fysisk aktivitet her, i en av Oslos største barnehager, og problemstillingen var: «Hvilke muligheter for fysisk aktivitet tar syv femåringer i bruk i utemiljøet i en barnehage med plass til 500 barn?» Det ble brukt en kvalitativ tilnærming for å belyse problemstillingen. I en feltstudie høsten 2012, ble data samlet inn i Margarinfabrikken barnehage. Syv barn, fire gutter og tre jenter, født i 2007, ble observert én time hver på flere steder på uteområdet. Dataene ble videre analysert ved hjelp av en fire-trinns metode for dataanalyse. Barna tar i bruk en rekke av utemiljøets tilbud om fysisk aktivitet. Store, åpne plasser innbyr til løp, og former i landskapet er med på å koordinere barnas aktivitet. Barna finner fester for armer og bein og klatrer på flere steder i utemiljøet. De hopper fra ulike høyder og finner utfordrende steder å balansere. Vann, sand og barnehagens leker inviterer til ulike former for fysisk aktivitet og lek. Glede, fascinasjon, spenning og lek er en viktig del av barnas fysiske aktivitet. Barnas evne til å se muligheter for fysisk aktivitet i dette miljøet, tyder på at også de nye, store barnehagene i Oslo kan være gode arenaer for å fremme Oslo- barnas muligheter for fysisk aktivitet, men mer forskning etterlyses. Abstract Physical  activity  promotes  children’s  health  and health prospects. Children tend to be physically active outdoors, and environments with plenty of space and with much natural elements provide excellent opportunities for physical activity. Measures that target a large proportion of the population are needed for promoting health and health equity. 90 % of Norwegian children between the age of 1 and 5 attend kindergarten. The outside environments of kindergartens are therefore a good arena to promote opportunities for physical activity for a large proportion of Norwegian children. After 2005 several kindergartens with room for over 300 children have been built in Oslo, to meet the demand for more kindergartens in the city. The purpose of this thesis has been to investigate the outside environments in one of Oslo’s  largest  kindergartens.  The  research  question  was:  «What opportunities for physical activity do seven children use in the outdoor area in a kindergarten with room for 500 children?» A qualitative approach has been used to answer the research question. A field study was conducted the fall of 2013, in «Margarinfabrikken barnehage ». Four boys and three girls, all born in 2007, were observed for one hour each on several places in the outdoor area. The data was analyzed further in a four-step method for qualitative data analysis. The children use numerous of the opportunities to be physically active in the outdoor area. Large, open spaces affords running, and shapes in the landscape coordinates the children’s  movements.  The  children  find  spots  to grasp that make them able to climb. They jump from different heights and find challenging places to balance. Water, sand and toys invite the children to different forms of physical activity and play. Joy, fascination, excitement and play, are important parts  of  the  children’s  physical  activity.  The  children’s   abilities to perceive opportunities for physical activity in this environment, this implies that also the new, large kindergartens in Oslo can be good arenas to promote physical activity for young children in Oslo, but more research is requested.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleFysisk aktivitet ute i en barnehage med plass til 500 barnno_NO
dc.title.alternativeOutdoor physical activity in a kindergarten with room for 500 childrenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Other subjects within physical education: 339no_NO
dc.source.pagenumber89no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel