Show simple item record

dc.contributor.authorHole Karlsen, Mona Therese
dc.date.accessioned2013-07-09T12:53:44Z
dc.date.available2013-07-09T12:53:44Z
dc.date.issued2013-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188401
dc.description.abstractOppgaven tar for seg fenomenet avvik mellom planbestemt yttergrenser (reguleringsgrense, grunnervervsgrense på W-tegning) og endelig fastlagt eiendomsgrense. Oppgaven skal redegjøre for dette fenomenet, utbredelse, type avvik, hvorfor disse oppstår, hvordan behov for avvik (kan) håndteres, hvilke problemer som kan oppstå og løsning på slike problemer. Det er svært vanlig at det blir avvik mellom reguleringsformålsgrense for veg, og oppmålt eiendomsgrense. Det kan både være mindre areal og mer areal som nevnt tidligere i teksten. Dette kan skyldes at det blir bygd annerledes enn det som var forutsatt da reguleringsplanen ble utarbeidet. Vanlige avvik er bredere skjæring eller fylling eller at det bygges støttemur istedenfor jordskjæring. Avvikene kan typisk ha å gjøre med dårlig kartgrunnlag da reguleringsplan ble utarbeidet, eller at grunnforholdene viser seg å være dårligere enn antatt da reguleringsplanen ble utarbeidet. Det er også vanlig at reguleringsformålsgrensene er ”taggete”, og at endelig eiendomsgrense legges med færre knekkpunkter. Det kan også være at Statens Vegvesen innløser tilstøtende areal som grunneier vil ha. Det blir normalt ikke gjort uten noen stor sak ut av slike avvik. Vanlige praksisen til nå har vært at eiendomsgrensen blir målt etter slik vegen er blitt bygd. Dette har deretter blitt matrikkelført av kommunen, uten at reguleringsplanen er endret. The thesis examines the phenomenon of deviations between the specified boundaries (border control, land acquisition limit of W-section) and finally established property boundary. The task is to account for this phenomenon, distribution, type of discrepancy, why they occur, how the need for deviation (can) handle, the issues that may arise and solution of such problems. It is very common that there are discrepancies between land use limits for road and surveyed property boundary. It can be both less land and more land as mentioned earlier in the text. This may be because it is built differently than was foreseen when the plan was prepared. Common differences are wider cutting or filling or the build retaining soil instead cutting. Discrepancies may typically have to do with bad map data when zoning was prepared, or that the ground turns out to be worse than anticipated when the plan was prepared. It is also common for regulatory purposes boundaries are "jagged" and that the final property boundary laid with fewer breakpoints. It may also be that the Public Roads Administration redeeming adjoining acreage landowner wants. It is not normally done without any big issue out of such discrepancies. Common practice until now has been that the property line is measured by such road has been built. This has then been processed by law by the municipality, unless the zoning is changed.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectReguleringsgrenserno_NO
dc.subjectEiendomsgrenserno_NO
dc.subjectAvvikno_NO
dc.subjectReguleringsplanerno_NO
dc.subjectVeierno_NO
dc.subjectPropertyno_NO
dc.subjectOwnershipno_NO
dc.subjectRegulationsno_NO
dc.subjectRoadsno_NO
dc.titleAvvik mellom planbestemt yttergrense for vegprosjket og endelig eiendomsgrense.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238no_NO
dc.source.pagenumber70no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record