Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØsterman, Anne Therese
dc.date.accessioned2013-05-16T07:59:03Z
dc.date.available2013-05-16T07:59:03Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-05-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188397
dc.description.abstractBetydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling er temaet og tittelen for denne masteroppgaven. Bakgrunnen for studien er å belyse hva som inngår i eiendomsutviklingsprosessen og hvordan branding relateres til prosessen. Ved å definere place branding og hjelp i Simon Anholts City Brand Index Hexagon er målet å finne attraktive kvaliteter som gir identitet til stedet. Studien er tatt med utgangspunkt i Vulkan i Oslo. Vulkan er en omfattende transformasjon av et eldre industriområde til bolig- og næringsformål, brukt til brobyggerverksted på slutten av 1800-tallet. Stedet har vokst og omtales om «den lille byen i byen» med ulike tilbud og sterkt fokus på kultur og miljø. Eiendomsutvikling er omfattende og berører mange. Aktørene arbeider med store verdier, strengt reglement og høy risiko i sine prosjekter. Prosessen som gjennomføres varierer gjerne fra prosjekt til prosjekt. Eiendomsutvikling er kompleks og innebærer flere bedrifter, offentlige og private, store og små, som jobber sammen om et produkt. Hvordan arbeider man for økt interesse av produktet? Place branding er en markedsføringsmetode som retter seg mot en by eller et sted i sin helhet. Ved hjelp av branding bygger man kjennskap og kunnskap hos målgruppen og bruker kommunikasjonen for å påvirke forbrukeren. Det er viktig å se på metoden som en strategi fremfor promotering. Det betyr mer enn bare å designe en logo. Folk sitter gjerne med inntrykk av steder som er med på å skape et bilde, en kollektiv oppfatning, noe som har påvirkning på stedets omdømme. Hvilke kvaliteter er attraktive for et sted? Simon Anholt har utarbeidet City Brand Index Hexagon. Indeksen inneholder seks komponenter som han hevder kjennetegner et attraktivt sted. Terminologien Anholt anvender kalles Competitive Identity og forteller oss om stedets konkurransedyktige identitet. I følge Anholt spiller Place, Presence, People, Pulse, Potential og Prerequisites roller i et steds identitet. Gjennom å studere en case, utviklingsprosjektet Vulkan i Oslo, har jeg sett på hvordan de har løst utfordringene. Jeg har gjennomført dybdeintervju av utvikleren og studert dokumenter for å sikre meg informasjon. Relevant teori og en presentasjon av prosjektet Vulkan innleder to analyser: en analyse av Vulkan ved bruk av Simon Anholts City Brand Index Hexagon og en analyse av betydningen og påvirkningen av branding i prosjektet Vulkan. Svar og analyser jeg fremstiller i min oppgave er ingen fasit og dataene ville sikkert kunne vært vurdert annerledes. Det er fordi det er brukt kvalitativ metode i oppgaven og svarene er basert på oppfatning og erfaringer fra et begrenset utvalg. Andre vil derfor kunne ha forskjellige meninger og oppfatninger. Likevel mener jeg at dataene er solide og kommer fra kilder som er sterkt knyttet til prosjektet. The significance of branding in commercial real estate development is the topic and title for this thesis. The reason for this study is to reveal the process of property development and how branding relates to this process. By defining place branding, and with help from Simon Anholt City Brand Index Hexagon, the goal is to find attractive qualities that give the place identity. The study is based on Vulkan in Oslo.Vulcan is a comprehensive transformation of a mature industrial estate with residential- and commercial purposes, used as a bridge building workshop at the end of the 19th century. The place has grown and is referred to as «the little town in town» with various offerings and a strong focus on culture and environment. Property development is extensive and affects many, and the participants handle large assets, rigorous regulations and high risk in their projects. The process generally differs from project to project. Property development is complex and involves several businesses, public and private, large and small, working together on a product. How does one work to increase the interest of the product? Place branding is a marketing method that targets a city or place in their entirety. The use of branding builds awareness and knowledge among the target group and uses communication to influence the consumer. It is important to view the method as a strategy rather than promotion. It means more than simply designing a logo. People are likely to obtain impressions of places that are part of creating a picture, a mutual understanding, which affects the place’s reputation. What qualities are attractive for a place? Simon Anholt has developed City Brand Index Hexagon. This index contains six components which he claims characterizes an attractive place. The terminology Anholt uses is called Competitive Identity and elaborates on a place’s competitive identity. According to Anholt, Place, Presence, People, Pulse, Potential and Prerequisites are pillars in a place’s identity. Through the study of a case, the development project Vulkan in Oslo, I have seen how they have solved the challenges. I have conducted in-depth interviews with the developer and studied documents to obtain information. Relevant theory and a presentation of the project Vulcan initiates two analyzes: an analysis of Vulkan using Simon Anholt City Brand Index Hexagon, and an analysis of the meaning and impact of branding in the project Vulcan. Answers and analyzes I portray in my thesis is no definite conclusion, and the data can surely be considered differently. This is because qualitative methods have been used in the thesis and the answers are based on the perceptions and experiences of a limited selection. Hence, others can have different opinions and perceptions. However, I believe that the data is reliable as well as it is extracted from sources that are strongly related to the project.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectEiendomsutviklingno_NO
dc.subjectReal estate developmentno_NO
dc.subjectPlace brandingno_NO
dc.subjectMarkedsføringno_NO
dc.titleBetydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling : en studie av place branding i utviklingen av Vulkanno_NO
dc.title.alternativeThe significance of branding in commercial real estate development : a case study of place branding in the development of Vulkanno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230no_NO
dc.source.pagenumber99no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel