Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerling, Inger Marie
dc.date.accessioned2012-04-20T12:48:46Z
dc.date.available2012-04-20T12:48:46Z
dc.date.issued2012-04-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188276
dc.description.abstractMasteroppgaven har som formål å komme med forslag til utforming av et boligområde. Caseområdet heter Tesliåsen, og ligger på Ranheim i Trondheim. Caseområdet ligger øverst i nedbørsfeltet på Ranheim, og påvirker således områdene lenger ned, fordi det bidrar med avrenning til de lavereliggende områdene. Tesliåsen ligger i en bratt åsside som vender mot nordøst. Det foreligger allerede et forslag til detaljregulering av området, men jeg ønsker å vise et alternativt forslag som vektlegger overvannshåndtering og bedre bokvalitet. En målsetning som jeg har satt for det planlagte boligområdet, er at avrenningen fra området skal håndteres innenfor området. Når Tesliåsen bygges ut vil økningen av andelen tette flater føre til at mer av nedbøren renner av på overflaten, og dette overvannet må håndteres på en måte som gjør at det ikke skaper problemer. Den tradisjonelle måten er å lede vannet bort i rør. Som Hovdenak (2011) påpeker i sin masteroppgave, er avløpssystemet på Ranheim overbelastet, og bekkeløpet lenger ned i nedbørsfeltet har problemer med forurensing og oversvømmelser. Derfor er det viktig ikke å øke avrenningen fra Tesliåsen, og på den måten unngå å legge mer press på de menneskeskapte og naturlige vannsystemene. Oppgaven viser hvordan det kan gjøres tiltak innenfor det planlagte boligområdet slik at man ikke øker presset på vassdraget og avløpssystemet. Tiltak som jeg foreslår går ut på å infiltrere nedbør i grunnen, samt forsinking av overvann før det når bekken på Ranheim. Dette oppnår jeg gjennom å bruke løsninger der overvannet renner på overflaten i vegeterte grøfter og forsenkninger, og unngår dermed å lede overvannet bort i rør. Mitt forslag til utforming av boligområde har en lavere boligtetthet enn hva Trondheim kommune krever for området. Oppgaven er et innspill til en mer stedspesifikk planlegging, da det etter min mening ikke har blitt tatt hensyn til de vanskelige forholdene på Tesliåsen da kravet om utnytting ble satt. This thesis proposes the design of a residential area. The case area is Tesliåsen located on Ranheim in Trondheim. Tesliåsen is in the top of the Ranheim watershed, and affects the areas downstream because it contributes with runoff. Tesliåsen is situated on a steep slope facing north-east. There is already a proposal for a residential area on Tesliåsen (detaljregulering), but I wish to present an alternative proposal, with emphasis on storm water management and living qualities. The storm water runoff is to be handled within the residential area. The development of Tesliåsen will increase the proportion of impervious surfaces, and the runoff amount will increase. The storm water must be handeled in a way that doesn’t affect the areas downstream. The traditional way to handle storm water is to lead the water quickly away in pipes. Because the drainage system on Ranheim is overloaded and the watercourse is experiencing problems like flooding and pollution (Hovdenak, 2011), it is important that the runoff from Tesliåsen not increases. This thesis shows the measures which can be applied within the residential area in order not to pressure the water systems and drainage system on Ranheim. The measures I propose is to infiltrate the storm water in the ground, and to slow down the water before it reaches the creek on Ranheim. This is achieved through green solutions, where the storm water runs in vegetated ditches and by avoiding to direct the water into the drainage system. My proposal for the residential area on Tesliåsen has a lower density than the demands from the local government in Trondheim. The thesis is a contribution to a discussion about more place spesific planning, and in my opinion the local conditions has not been taken into account when the demands for exploitation were set.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectovervannshåndteringno_NO
dc.subjectuteromskvalitetno_NO
dc.subjectboligområderno_NO
dc.subjectTesliåsenno_NO
dc.subjectRanheimno_NO
dc.subjectTrondheimno_NO
dc.subjectwater managementno_NO
dc.subjectsurface waterno_NO
dc.subjectdrainageno_NO
dc.titleOvervannshåndtering i bratt terreng. Utforming av boligområde på Tesliåsen.no_NO
dc.title.alternativeStorm water management in steep terrain. Planning a residential area on Tesliåsen.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Physical planning: 535no_NO
dc.source.pagenumber73no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel