Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Kristine
dc.date.accessioned2011-09-23T13:13:50Z
dc.date.available2011-09-23T13:13:50Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188206
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en praktisk og komparativ studie av tre byrom i Trondheim; Torget, Bakklandet og Solsiden. Oppgavens formål er å gi et innspill til generelt planarbeide med tanke på å tilrettelegge for aktivitet i byrom. Sentrale spørsmål oppgaven søker å svare på er: Hvilken type aktivitet forekommer i byrommene Torget, Bakklandet og Solsiden i Trondheim? Hva har intensjonene bak utformingen vært, og hvordan er den faktiske bruken i dag? Hvilket forhold har byens befolkning til stedene? Materialinnsamlingen er foretatt etter Lefebvres ”conceptual triad” med observasjon på stedene, studier av stedets historie og planer samt halvstrukturerte, kvalitative intervju med et knippe informanter. Materialet er deretter analysert med utgangspunkt i Gehls tre aktivitetsklasser: nødvendig aktivitet, valgfri aktivitet og følgeaktivitet (sosial aktivitet). Til sammen vil disse to innfallsvinkler gi et verktøy for å vurdere kvaliteten på byrommet samtidig som det bringer inn en ekstra dimensjon ved at det gir grunnlag for å se hvorvidt byrommet tas i bruk på den måten det var planlagt for og gir innsikt i folks faktiske forhold til stedet. Ved å studere tre ulike byrom, med svært ulik tilblivelse, gis det også mulighet til å fange likheter og forskjeller på byrommene både i planer, hvilken type aktivitet stedet inviterer til og hvilket forhold byens befolkning har til stedene. Ambisjonen er at denne innfallsvinkelen skal kunne gi et tilskudd til planlegging. Den vil kunne bidra til å vise verdien av ulik informasjon og informasjonsinnhenting, gi en bevisstgjøring i forhold til ulike typer av aktivitet som kan finnes i byrom og derigjennom stimulere til refleksjon rundt hvilken aktivitet man faktisk ønsker å planlegge for. Videre gir den et grunnlag for å vurdere hva som kan påvirkes (og like viktig: hva som ikke kan påvirkes) og hvilke tiltak som kan iverksettes for å stimulere til endring i eksisterende byrom. Abstract This master thesis is a practical and comparative study of three urban spaces in Trondheim; Torget, Bakklandet and Solsiden. The aim of this thesis is to make a contribution to urban planning processes, particularly in regards to stimulating desired activity. Key questions treated in this thesis are: What kind of activity occurs in Torget, Bakklandet and Solsiden? What were the intentions behind the design, and how does that relate to the actual and present use? How do the city’s inhabitants relate to these urban areas, and how do they feel about them? The data-collection for this study is conducted after Lefebvres “conceptual triad”: On-site observations, studies of development and plans, and finally; semi-structured qualitative interviews. The analyses are inspired by John Gehl and his way of distinguishing between three different types of activity: necessary/functional activity, optional/recreational activity and social activity. Combining these approaches will give access to assess quality of the urban space, and at the same time reveal whether or not the space is being used as it was intended in addition to giving insight into peoples’ feelings and attitudes towards the actual urban space. Comparative studies of three different urban spaces, with very different origins, also gives access to determine similarities and differences both in regards to plans, type of activity the space encourages and people’s feelings and attitudes towards the space. Hopefully, this approach will make a contribution to city planning. Potentially, it will show the value of different kinds of information and data-gathering, bring awareness to the different activity-types and thereby stimulate reflections regarding witch type of activity the planner wants to plan for. Furthermore, this combined approach offers a foundation to assess what can be affected (and equally important: what cannot be affected) and witch measures might be implemented to advocate change in existing urban spaces. en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectByromen_US
dc.subjectSpacesen_US
dc.subjectplaneren_US
dc.subjectplanningen_US
dc.subjectbruken_US
dc.subjectuseen_US
dc.subjectopplevelseren_US
dc.subjectexperienceen_US
dc.subjectHenri Lefebvreen_US
dc.subjectJan Gehlen_US
dc.title3 byrom i Trondheim : om planer, bruk og opplevelseren_US
dc.title.alternative3 spaces in Trondheim : on planning, use and experienceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Planning history, planning theory and planning methodology: 231en_US
dc.source.pagenumber89en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record