Show simple item record

dc.contributor.authorRønsdal, Andreas
dc.date.accessioned2011-05-09T12:41:49Z
dc.date.available2011-05-09T12:41:49Z
dc.date.issued2011-05-09T12:41:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188120
dc.description.abstractKonseptet shared space innebærer integrering av alle trafikantgrupper i det samme byrommet. Tanken bak konseptet er at ved å fjerne regulering og oppmerking vil trafikantene i større grad måtte forholde seg oppmerksomt til hverandre, og dette vil kunne bedre både trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Gjennom lovpålagt brukermedvirkning har brukere, beboere og andre berørte parter anledning til å komme med innspill til planleggingen og dermed være med å bestemme utformingen av et område. Graden av medvirkning varierer mellom prosjektene. I noen tilfeller er det ikke mer medvirkning enn det som er minstekravet i Plan- og Bygningsloven, samtidig som at noen prosjekter har stor grad av medvirkning gjennom blant annet informasjonsmøter og plansmier. Omfattende medvirkningsprosesser fører ikke nødvendigvis til bedre utforming, men kan avdekke utfordringer som ellers ikke ville kommet frem. I dag finnes det ingen overordnet definisjon på hvordan shared space skal utformes, og dette kan skape utfordringer ved planlegging av nye prosjekter. Oppgaven tar for seg teorien bak shared space og medvirkning, og ser på prosessene som ligger bak utformingen av St. Olavs plass og Universitetsgata i Oslo. Gjennom dette forsøker jeg å avdekke hvem som setter premissene for utforming av shared space, dette utgjør også problemstillingen i oppgaven. Shared space er et relativt ukjent konsept i Norge, og det er derfor vanskelig å konkludere med hva som er riktig fremgangsmåte i disse plansakene. I tilfellet med Universitetsgata har man opplevd at mangelen på kunnskap om hvordan shared space fungerer i Norge har gjort prosessen vanskelig. Det er gått med mye tid på å diskutere hva shared space er, i stedet for å diskutere utformingen av Universitetsgata. Brukermedvirkning er en viktig del av norsk plantradisjon, men det er viktig at kun relevante problemstillinger blir diskutert. The concept of shared space integrates all road user groups in the same urban space. The idea of the concept is that by removing regulations and street markings, the road users will have to relate to each other on a greater scale in order to navigate. This may have a positive effect on both safety and accessibility. Through statutory citizen participation, residents and other interested parties have the opportunity to provide input to the planning and thereby help to determine the design of a site. The degree of participation varies on the different projects. In some cases there is no more involvement than the minimum requirement of the Planning and Building Act, while other projects have a high degree of participation through for instance information meetings and planning workshops. Extensive participation processes do not necessarily lead to better design, but may reveal challenges that otherwise may have remained unknown. Today, there is no overall definition of how shared space should be designed, and this can create challenges in the planning of new projects. The thesis examines the theory behind shared space and citizen participation, and discusses at processes behind the design of St. Olav's plass and Universitetsgata in Oslo. Through this I try to uncover who is setting the terms for the design of shared space. This is also my approach to the problem. Shared space is a relatively unknown concept in Norway, and it is therefore difficult to make conclusions regarding what is the correct procedure in these planning issues. In the case of Universitetsgata, the citizen participation has uncovered the lack of knowledge about how shared space functions in Norway. This has made the process difficult. Rather than to discuss the design of Universitetsgata, Time has been spent discussing the definition of shared space. User participation is an important part of the Norwegian planning tradition, but it is important that only relevant issues are discussed.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectbyplanleggingen_US
dc.subjectshared spaceen_US
dc.subjectbrukermedvirkningen_US
dc.subjectuniversell utfomingen_US
dc.subjectuniversal designen_US
dc.subjectOsloen_US
dc.titleMedvirkning ved planlegging av shared spaceen_US
dc.title.alternativeCitizen participation in planning of shared spaceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Urbanism: 237en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Planning history, planning theory and planning methodology: 231en_US
dc.source.pagenumber53en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record