Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristensen, Iren
dc.date.accessioned2010-10-28T10:00:53Z
dc.date.available2010-10-28T10:00:53Z
dc.date.issued2010-10-28T10:00:53Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188087
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg ulike problemstillinger som kan oppstå ved gjenåpning av Kjøsterudbekken på Åssiden i Drammen. Åpning av bekker krever god planlegging, og det er mange faktorer som spiller inn. En bekk oppe i dagen vil ha en positiv forringende effekt på omgivelsene, derfor har jeg laget et mulighetsstudie for hvordan nedre del av Kjøsterudbekken kan bli synlig i landskapet, samtidig som den vil gi bydelen et løft. En del av bekken ligger i rør på et område hvor det foreligger utbyggingsplaner. Et mål for denne oppgaven er derfor å sikre tilstrekkelig areal til et gjenåpningsprosjekt av Kjøsterudbekken. Dette må komme tidlig inn i planleggingsfasen slik at bekken, som er en verdifull naturressurs, ikke blir oversett ved et fremtidig utbyggingsprosjekt. Studiet argumenterer også for hvorfor det er viktig å forvalte offentlige uterom og grønne parker i bebygde områder, spesielt på steder som er omringet av trafikk og industri. Gjennom et analyse- og registreringsarbeid av området har jeg kommet frem til en løsning på hvordan bekken kan plasseres slik at den passer inn med eksisterende idrettsplass, veistrukturer, industri og boliger. Teori om gjenåpning av bekker, og tidligere bekkeåpningsprosjekt har vært bakgrunnsmateriale for valgte tiltak. Siste del av oppgaven presenterer valgt bekketrasé, og parken tilknyttet bekken. Konseptet for oppgaveområdet er å binde sammen den blågrønne strukturen fra bekkens utspring til bekkens utløp. Parken vil legge til rette for rekreasjon, idrett og hyggelige steder å være. Dette grepet vil være til glede for lokalmiljøet, og invitere folk til å komme seg ut i naturlignende omgivelser. Illustrasjonsplan, snitt og idéskisser viser et forslag hvor bekken er det styrende elementet i parken. Det er forsøkt å ta vare på naturen, fisken i bekken og turgåerne ved utformingen. Parken vil være en flerbrukspark som gir brukerne spennende og varierte opplevelser. Oppgavens resultat bør utvikles, og kan brukes videre i arbeidet om en bydelsfornyelse av Åssiden i Drammen.This thesis examines the various issues that may arise from re-opening of the stream, Kjøsterudbekken, located in Åssiden in Drammen. Re-opening streams requires good planning and there are many factors that have to be considered. Previous studies verify that open water has a positive effect on the environment. This feasibility study presents Kjøsterudbekkens potential to become visible in the landscape again, how this is physically to be done, and whether this will result in a positive impact for the town district or not. A part of the stream is piped in an area where there are development plans for housing. A goal of this study is to ensure sufficient space and make it possible to re-open the stream in the future. This must come early in the planning phase so that the stream, which is a valuable natural resource, will not be ignored in further development of the area. In addition, the study argues for the importance of public open spaces in areas that mostly are surrounded with traffic and industry, and argues for the importance of managing the green parks in built housing areas. Through analysis and registration work of the area, I have found a solution for how the stream can be positioned so that it fits in with the existing sports field, traffic, industry and housing. Theory on re-opening of streams in addition to previous re-opening projects has been used as sources for this analysis. The last part of the thesis presents the selected stream route, and the park associated with the stream. The concept for the main area is to tie together the blue-green structure from the source of the stream to the outflow, which is into the river. The park will pave the way for recreation, sports and pleasant places to be. Re-opening of the stream will be for the benefit of the local community, and invite people to get out in nature-like surroundings. Plans, sections and sketches presents the outcome of the project. The solution proposes a park where the stream is the element of dominance. The emphasis has been on designing a multi-purpose park that offers visitors different experiences. The result of the thesis should be further developed and can be used in the work of a district renewal of Åssiden in Drammen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectGjenåpning av bekken_US
dc.subjectSammenhengende grøntstrukturen_US
dc.subjectVannpark tilknyttet urbane omgivelseren_US
dc.subjectRe-opening a streamen_US
dc.subjectWaterpark located in an urban environmenten_US
dc.subjectConnecting the green structureen_US
dc.titleMulighetsstudie for gjenåpning av Kjøsterudbekken på Åssiden i Drammen. - En naturressurs tilknyttet urbane omgivelser.en_US
dc.title.alternativeA feasibility study for re-opening the stream, Kjøsterudbekken, located in Åssiden in Drammen. - A natural resource connected to an urban environment.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236en_US
dc.source.pagenumber67 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel