Show simple item record

dc.contributor.authorHansson, Ida Solli
dc.date.accessioned2010-12-01T11:32:48Z
dc.date.available2010-12-01T11:32:48Z
dc.date.issued2010-12-01T11:32:48Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188064
dc.descriptionUppgiften består av fyra delar. En inledande del och resterande delar svarar på problemställningarna: 1. Varför bör vi anlägga fler gröna tak i Norge? 2. Vilken kunskap krävs för att utforma vällyckade gröna tak? 3. Hur kan ett grönt tak på Galleri Oslo utformas?en_US
dc.description.abstractPå grund av att dagens städer förtätas och expanderar på en och samma gång, vilket går på bekostnad av de urbana och naturliga grönområdena, har gröna tak blivit ett allt mer aktuellt tema. Genom att lägga gröna områden på byggnaders tak kan städerna få fler grönområden. Uppgiftens första del är en inledande del som bland annat definierar gröna tak. I Norge har vi inte kommit lika långt inom denna utveckling jämfört med många andra länder. I den andra delen av denna uppgift ser jag på och diskuterar varför vi bör anlägga fler gröna tak här till lands. Förlusten av gröna områden i städerna påverkar både miljön och vårt välbefinnande negativt. Taklandskapet kan aktivt användas för att ge städerna ett större utbud av gröna områden. Fördelarna med gröna tak är avsevärt fler jämfört med nackdelarna och utmaningarna. Gröna tak bör därför användas i mycket större omfattning för att skapa grönare städer. Här till lands finns det relativt lite kunskap om gröna tak jämfört med i många andra länder. De få gröna tak som vi kan hitta i Norge har ofta visat sig att vara innehållslösa och saknar vegetation, medan man i utlandet hittar många exempel på förebildliga gröna tak. I uppgiftens nästa del ser jag på och diskuterar vilken kunskap som krävs för att utforma vällyckade gröna tak. När ett grönt tak ska utformas måste design- teamet ha kunskap om vilka faktorer man måste ta hänsyn till och kunskap om utformningen i form av både tekniska lösningar (uppbyggnad) och design (utformning ovanpå uppbyggnaden). Jämfört med på markplan är det oftast fler faktorer som begränsar utformningen på gröna tak, men denna del visar att oerhört innehållsrika, frodiga och variationsrika gröna områden kan utformas på tak trots detta. Det jag har lärt i denna del har jag sedan använt för att skapa ett frodigt, funktionellt, variationsrikt och iögonfallande grönt tak som visar ett brett spektrum av vegetation och material på Galleri Oslo. Because of today’s cities condense and expand at the same time, which goes at the expense of the urban and natural green areas, green roofs have become a current theme. By adding green areas on roof buildings, cities can have more green areas. The assignment´s first part is an introductory section that among other defines green roofs. In Norway, we are less well advanced in this development compared to many other countries. In the second part of this assignment, I will look at and discuss why we should build more green roofs here. The loss of green areas in cities affects both the environment and our well-being negatively. The roof landscape can actively be used to give cities a greater range of green areas. The benefits with green roofs are significantly more compared to the drawbacks and challenges. Green roofs should therefore be used in much larger scale to create greener cities. There is relatively little knowledge about green roofs here compared to many other countries. They few green roofs that we can find in Norway have often proved to be empty and with little vegetation, while we abroad can find many examples of exemplary green roofs. In the next part of the assignment, I look at and discuss the skills required to design successful green roofs. When a green roof is to be designed the design-team must have knowledge about what factors should be taken into account and understanding of design in the form of both technical solutions (construction) and design (design on top of construction). Compared with the ground level, it is usually more factors that limit the design, but this shows that some incredibly rich, lush and variability green spaces can be designed nevertheless this. What I have learned in this part, I take with me to create a lush, functional, varied and eye-catching green roof that displays a wide range of vegetation and materials at Galleri Oslo.en_US
dc.description.sponsorshipAkershus fylkeskommune (tryck)en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectGrøna tak, intensiva grøna tak, extensiva grøna tak, teori, kunskap, Galleri Oslo, miljø, førdelar, nackdelar, utmaningar, utformning, uppbyggnad, designen_US
dc.subjectGreen roofs, extensive green roofs, intensive green roofs, theory, knowledge, Galleri Oslo, environment, green area, advantages, disadvantages, challenges, design, constructionen_US
dc.titleGrøna tak - Teori och kunskap som utprøvas på Galleri Osloen_US
dc.title.alternativeGreen roofs - Theory and knowledge that are being tested at Galleri Osloen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Landscape architecture: 147en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record